Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Ynghylch Prosiectau Dysg

Mae prosiectau dysgu ac allgymorth yn rhan o raglen artistic craidd yr oriel ac maen nhw wedi’u llunio i gyd-fynd â’n harddangosfeydd, preswyliadau a themâu eraill sy’n ymwneud â chrefft.

Dyma rai enghreifftiau o’n prosiectau cyfredol a blaenorol yng Nghanolfan Grefftau Rhuthun.

Prosiectau Dysg

Llwybr Celf Rhuthun

Prosiect Cymunedol a ffilm

Yn ystod y gwyliau haf yn arwain at benwythnos Drysau Agored ym mis Medi 2015, gwahoddodd Cynyrchiadau Cherry Head a’r cerddor Henry Horrell bobl ifanc a disgyblion o Ysgol Brynhyfryd i ymateb a chymryd rhan mewn cyfres o weithdai a pherfformiadau yn Ganolfan Grefft Rhuthun, ysbrydolwyd gan y straeon yn Nhyllau Sbïo Llwybr Celf Rhuthun.

Cafodd y ffilm ei chynhyrchu a’i golygu gan Joel Cockrill. Os gwelwch yn dda cliciwch yma i weld y ffilm.

Y storïau edrychom ar oedd Tirgaeëdig, Pan oedd Roger yn fachgen, Gwyllgi, Drysau, Preifat a Maen Huail.

Prosiectau Dysg

Y Goedwig o Batrwm

Prosiect Ysgol

Drwy gydol tymor yr hydref yn 2015 fe wahoddon ni ysgolion cynradd lleol yn Sir Ddinbych i weithio ochr yn ochr â’r Artist Eleri Jones a’r Seramegydd Susan O’Byrne yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, i archwilio’r syniad o Addurniad a phatrwm o fewn Crefft a ysbrydolwyd gan ein sioeau blaenorol ‘W sydd am Bapur Wal’ a ‘Pum Chwaer a Choeden Deuluol.’

Yr 8 ysgol dan sylw oedd – Ysgol y Borthyn, Ysgol Llanbedr Dyffryn Clwyd, Ysgol Bro Elwern, Ysgol Bro Famau, Ysgol Pen Barras, Ysgol Carreg Emlyn, Ysgol Betws Gwerfil Goch ac Ysgol Rhos Street

Julie Arkell

‘Ymaith’ yng Nghanolfan Grefft Rhuthun

‘Mae’r rhyddid o fod ymaith yn rhoi golwg eglurach i mi i’r pethau rwyf am eu cipio yn y bob dydd.’ Julie Arkell 2014

Galluogodd nawdd Esmée Fairbairn i ni wahodd Julie Arkell i wneud preswyliad 4 wythnos yma yn y Ganolfan ym mis Hydref 2014 i gyd-fynd gyda’i harddangosfa ‘Ymaith’. Fel rhan o’i phreswyliad gweithiodd Julie Arkell gydag Ysgolion Cynradd lleol, Grwpiau myfyrwyr Codi’r Bar, arweiniodd Ddosbarth-Meistr gyfer phobl ifanc 11–14 oed a sesiwn Trawo-Mewn Teuluol gyda’r Artist Primmy Chorley yn ystod wythnos Hanner tymor, heb sôn am weithdai i oedolion a sgyrsiau ar ben hynny!

Rhoddodd y rhaglen gyfle i ni ddyfeisio prosiect cyffrous i bobl ifanc gael gweithio’n uniongyrchol gyda’r artist i archwilio a gwneud eu gwaith ceu eu hunain ysbrydolwyd gan gelf Julie Arkell gan ddefnyddio deunyddiau bob dydd o’r cartref, megis ffabrigau, gwlân, botymau, hen bapur a mwy. Cliciwch yma

Am fwy o wybodaeth am breswyliad Julie Arkell cliciwch i weld y ffilm a grëwyd gan Ellie Jones-Hughes, cyn-fyfyriwr prosiect Codi’r Bar.

Screen Shot 2014-12-05 at 14.41.09

Laura Ellen Bacon

ym Mharc Gwledig Loggerheads

Fel rhan o’n rhaglen gyfredol a ariennir gan Ymddiriedolaeth Esmée Fairbairn ac i ddilyn llwyddiant ‘Llif’, y gosodwaith helyg mawr gan Laura Ellen Bacon yn Oriel 2 yng Nghanolfan Grefft Rhuthun yr haf diwethaf, rydym wedi gwahodd Laura yn ôl i wneud prosiect arall safle-benodol, y tro hwn ar y cyd â Pharc Gwledig Loggerheads.

Yn lleoliad cyffrous Loggerheads, fe weithiodd Laura Ellen Bacon gyda gwahanol grwpiau o fobl ifanc o Ofalwyr Ifanc, Ysgol Maes Hyfryd, Ysgol Plas Cefndy a Cheidwaid Ifanc Loggerheads i saernïo ac adeiladu darnau cerfluniol graddfa-fawr allan o wahanol helyg byw (peth ohonynt wedi’u canfod o ffynonellau lleol gan Mandy Coates o Foelfre) y gellir eu mwynhau am beth amser gan ymwelwyr i Loggerheads.

Cromliniau, clymau a phriodweddau mynegiannol y ddeunydd ei hun (helyg) oedd prif nodweddion y prosiect hwn. Dangosodd Laura Ellen Bacon sut i gysylltu’r brigau helyg at ei gilydd, gan ddefnyddio cromliniau a chlymau i greu gweithiau swmpus o gryn faint lle gall pobl gerdded ac edrych trwyddynt. Tros amser, bydd yr helyg yn tyfu’n naturiol gyda’r cerfluniau yn y dechrau yn ymdebygu i glogfeini rhyfeddol o ysgafn.

Daw y prosiect i ben gydag arddangosfa ddathliadol yn Stiwdio 3 yng Nghanolfan Grefft Rhuthun o fis Mai ymlaen a fydd yn dogfennu’r daith wneud a phroses y cerfluniau yn Loggerheads drwy ffilm a ffotograffiaeth a grëwyd gan Gynyrchiadau IdleFire.

Cliciwch yma i wylio Laura Ellen Bacon ym Mharc Gwledig Loggerheads. Grëwyd y fflm gan Gynyrchiadau IdleFire

 

Screen Shot 2015-03-31 at 15.10.01

Hannah Wardle

Ysgol Glan Clwyd a Peninsula Home Improvements

Mae Canolfan Grefft Rhuthun wedi bod yn cydweithio â Peninsula Home Improvements, Ynys Môn i gyflenwi rhaglen sy’n archwilio dynameg dylunio o fewn pensaernïaeth. Yn rhan o’r prosiect hwn mae disgyblion Celf a Dylunio blwyddyn 10 o Ysgol Glan Clwyd a’n grwˆ p Codi’r Bar (rhaglen a sefydlwyd gan Ganolfan Grefft Rhuthun ar gyfer myfyrwyr dawnus a thalentog Safon UG Celf a Dylunio a Dylunio a Thechnoleg yn Sir Ddinbych) wedi bod yn gweithio ochr-yn-ochr â’r Dyluniwr / Gwneuthurwr Hannah Wardle ar brosiect arloesol sy’n archwilio themâu pensaernïaeth, amgylchedd a’r Celfyddydau Cymhwysol.

Mae Hannah’n ddylunydd golau pensaernïol gyda phrofiad eang yn y Celfyddydau Cymhwysol. Mae ei dyluniadau’n seiliedig ar yr amgylchedd naturiol gan ddefnyddio’r haul/golau naturiol fel ffynhonnell golau ddeinamig cyson sy’n rhyngweithio â phriodweddau deunydd diddorol a bydd yn defnyddio deunydd lleol ar eu cyfer.

Mae’r sesiynau hyn wedi cynnwys sgwrs gan yr artist; gweithdai i greu eu darn celf gosod eu hunain wedi’i dorri â Laser; ac ymweliad oddi ar y safle i stiwdio Hannah, Ffiws a stiwdio ddylunio Peninsula ar Ynys Môn.

Bydd y gwaith celf a grëir yn ystod y sesiynau hyn yn cael eu harddangos yng Nghanolfan Grefft Rhuthun (Gofod Stiwdio yn y cwrt) ym Mawrth 2015 i gyd-ddigwydd â’r brif arddangosfa yn y gofod oriel a elwir yn Llinellau’r De, Goleuni’r Gogledd, lle’r amlygir 8 o ddylunwyr ifanc o Gymru yn cynnwys gwaith Hannah Wardle.

Yn ogystal â’r prosiect hwn fe ddangosir gwaith disgyblion Ysgol Brynhyfryd blwyddyn 10 a myfyrwyr Safon UG CBC Uwch yn yr arddangosfa gofod stiwdio o ganlyniad i’w hymweliad i weld y sioeau newydd ym mis Chwefror 2015 a’r gweithdai a arweinir gan y Gwneuthurwr Printiau Karen Lewis a’r Dylunydd/Artist Jessica Lloyd-Jones.

Gwnaed y prosiect yn bosibl trwy nawdd Peninsua Home Improvements a Buddsoddiad CultureStep Chelf a Busnes Cymru.

Screen Shot 2014-12-05 at 14.41.40

Prosiectau Dysg

Archwilio ‘Deunydd’ ond â gwahaniaeth

– prosiect Arts & Business Cymru a cwmni Jones Bros

Civil Engineering.

Y tymor hwn mae Canolfan Grefft Rhuthun wedi bod yn cydweithredu â Jones Bros. i gynnal prosiect sy’n archwilio meysydd sydd o gyd-ddiddordeb o fewn y diwydiant peirianneg a’r celfyddydau.

Fe ymwelodd disgyblion o Ysgol Brynhyfryd, Ysgol Pentrecelyn, Ysgol Penbarras ac Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd â’r Ganolfan Grefft ym mis Mai ar gyfer gweithdy a oedd yn ymwneud â thrawsnewid y deunydd ‘gwastraff’ a roddwyd gan Jones Bros. yn waith celfyddydol, gan ddefnyddio weiren, plastig, raffia a rhwymynnau cebl wedi’u hailgylchu i greu cerfluniau lliwgar 3D efo’r artist tecstilau Bella Leonard.

Bydd y gwaith celf a’r adnoddau a grëwyd yn ystod y sesiynau hyn yn cael eu harddangos yn y Ganolfan Grefft yn ein gofod newydd drwy gydol gwyliau’r haf er mwyn i bawb ddod i’w gweld a’u mwynhau.

Screen Shot 2015-06-25 at 16.02.57

Codi'r Bar

Mae Codi’r Bar yn rhaglen a sefydlwyd gan Ganolfan Grefft Rhuthun ar gyfer myfyrwyr lefel AS dawnus a thalentog Celf a Dylunio a Dylunio a Thechnoleg o fewn Sir Ddinbych.

Mae Codi’r Bar yn rhaglen a sefydlwyd gan Ganolfan Grefft Rhuthun ar gyfer myfyrwyr lefel AS dawnus a thalentog Celf a Dylunio a Dylunio a Thechnoleg o fewn Sir Ddinbych. Mae’r cynllun yn cynnig rhaglen o gyfleoedd ychwanegol i’r rhai sy’n dangos teilyngdod artistig i roi  mynediad iddynt i arferion artistig o’r safon uchaf; yn hyrwyddo ymgysylltiad gyda ymarferwyr cyfoes a mynediad i dechnegau arbenigol mewn celf cymhwysol a dylunio yn ychwanegol i’r rhai sydd ar gael mewn ysgolion.

Cafodd y rhaglen ei ariannu gan nawdd Cyngor Celfyddydau Cymru, sicrhawyd gan Ganolfan Grefft Rhuthun gydag arian cyfatebol gan Gyngor Sir Ddinbych gan weithio mewn partneriaeth ag Ysgol Gelf Manceinion.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Sioned Phillips, Swyddog Addysg Canolfan Grefft Rhuthun. sioned.phillips@sirddinbych.gov.uk neu ffoniwch 01824 704774.

Screen Shot 2014-12-05 at 14.40.41

Sean Harris

Afon Amser

Galluogodd y prosiect i ni weithio mewn partneriaeth â Pharc Gwledig Loggerheads, gan beri i ni greu cyswllt diddorol rhwng darn pwysig o waith ymchwil archaeolegol yn ein hardal, Gwasanaeth Cefn Gwlad Cyngor Sir Ddinbych â’r artist Sean Harris, arianwyd gan Cadwyn Clwyd.

Arweiniodd llwyddiant y bartneriaeth at gynhyrchu digwyddiad animeiddio graddfa fawr ym Mharc Gwledig Loggerheads a ysbrydolwyd gan hen hanes Bryniau Clwyd trwy gyfrwng proses gweithdy cynhwysol a gynhaliwyd dros gyfnod o fis yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gydag ysgolion a grwpiau cymunedol.

Bu’r digwyddiad ei hun ar y 27 a 28 Mehefin, 2014 a denodd dros 200 o bobl. Roedd y digwyddiad yn cynnwys: –

• Delweddau animeiddiedig atmosfferig yn darlunio ein megaffawna a diffeithwch ‘coll’, wedi’i daflunio ar gyfres o sgriniau rhwyllog wedi’u crogi dros yr Afon Alun.

• ‘Afon’ o 1,000 oleuadau te yn fflachio o amgylch yr animeiddiad gan greu ymestyniad o’r Alun ei hun fel ‘Afon Amser’.

• Llwybr cylchol o greaduriaid rhyngweithiol animeiddiedig wedi’u cartrefu mewn ‘blychau fflic-lyfr’ tebyg i flychau adar.

Mae’r prosiect yn cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth y cyfranogwyr mewn Celf Gyfoes ac yn y cyd-destun ehangach sy’n tanlinellu themâu yn ymwneud ag amgylchedd y rhanbarth a stori cynhanesyddol ar gyfer y dyfodol. Rhoddodd gyfle i ysgolion gynnwys eu disgyblion mewn prosiect trochol yn cysylltu archaeoleg, anthropoleg a chelf. Roedd hwn yn brosiect traws-gwricwlwm creadigol ac yn adnodd gwerthfawr gan y gellir ail-ddefnyddio’r gwaith celf animeiddiedig a grëwyd ar gyfer y prosiect mewn ysgolion, a thrwy hynny greu adnodd etifeddol gwerth chweil y gellir ei ddefnyddio’n barhaus.

 

Screen Shot 2014-12-05 at 14.41.24

Portffolio

Ysgol Gelf Haf

Mae Portffolio yn gwrs o weithdai datblygol ar gyfer artistiaid a dylunwyr ifanc 14-18 oed sydd â ddiddordeb arbennig yn y maes celfyddydau gweledol; lleolir y gweithdai i gyd yng Nghanolfan Grefft Rhuthun. Yn ystod y sesiynau hyn, bydd yr artistiaid/wneuthurwyr yn rhannu eu harbenigedd, yn cyflwyno technegau newydd ac yn trafod eich gwaith a’ch syniadau a chefnogi datblygiad eich portffolio personol eich hun tuag at eich hastudiaethau Celf a Dylunio.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Sioned Phillips, Swyddog Addysg Canolfan Grefft Rhuthun. sioned.phillips@sirddinbych.gov.uk neu ffoniwch 01824 704774.

Screen Shot 2014-12-05 at 14.41.00

Bac Cymru – Rhaglen engage Cymru

Ysgol Brynhyfryd – Rhuthun

Fel rhan o’u rhaglen Bagloriaeth Cymru, cafodd disgyblion blwyddyn 10 yn astudio Celf a Dylunio yn Ysgol Brynhyfryd gyfle i weithio ochr yn ochr â’r artist papur Andy Singleton yn ystod ei gyfnod preswyl byr yng Nghanolfan Grefft Rhuthun. Cafodd y grŵp arbrofi ac archwilio gwahanol dechnegau mewn papur a chyfrannu eu syniadau a’u dyluniadau creadigol eu hunain i’r prif waith celf. Creuwyd gosodwaith papur graddfa fawr, un hardd a manwl a chymhleth, oedd yn adlewyrchu’r goleuni a chysgod o fewn y gofod. Galluogodd y rhaglen i’r myfyrwyr gael profiad o fywyd oriel ac ymgysylltu ag ymarferwyr proffesiynol i ddatblygu dealltwriaeth fanwl o Gelfyddydau Cymhwysol Cyfoes i gefnogi eu cymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Fel rhan o’u CBC Uwch, cafodd cyfanswm o 114 o fyfyrwyr lefel ‘AS’ o Ysgol Brynhyfryd ymweliad pellach â Chanolfan Grefft Rhuthun mewn grwpiau bychan i glywed darlith gan yr Hanesydd Celf Thomas Gwyn Williams ar y testun ‘Diwylliant Cymru, y celfyddydau a’r cyd-destun ehangach’, mewn cyfuniad â thaith o’r arddangosfeydd yn orielau’r Ganolfan.

Roedd y prosiect hwn yn rhan o brosiect peilot Bagoloriaeth Cymru trwy Ogledd Cymru gyfan yn archwilio rôl orielau ac artistiaid yn cefnogi elfennau allweddol o gwricwlwm Bac Cymru, ysgogwyd gan engage Cymru mewn partneriaeth â’r chwe awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru.

Screen Shot 2014-12-05 at 14.42.11

Cabinet Chwilfrydedd

Y Prosiect Cabinetau Chwilfrydedd – agor y drysau i greadigrwydd trwy ddehongli a chyfranogiad

Bu dros 200 o bobl ifanc o 4 bedair ysgol gynradd a 3 ysgol uwchradd lleol, grŵp o Afasic Cymru a theuluoedd yn cymryd rhan yn y prosiect peilot hwn. Gan weithio gyda’r artist Mai Thomas cafodd rhai o’r gweithdai eu hamserlennu ymlaen llaw, ond ar adegau eraill, defnyddiwyd y Stiwdio a’r Ystafell Addysg fel gofodau ‘trawo heibio’ ar gyfer creadigrwydd.

Gwahoddwyd artistiaid ac aelodau o’r cyhoedd i ymateb i’r thema ‘Holl bethau Chwilfrydig’ gan roi neu fenthyg gwrthrychau tros gyfnod y prosiect.

Nod y prosiect oedd i gyfoethogi profiad cyfranogwr o’r arddangosfeydd yn y brif oriel trwy ymdrin â gwrthrychau yn gysylltiedig â’r arddangosfa a’u themâu. Yna, cawsant gyfleoedd i archwilio eu creadigrwydd eu hunain yn ystod gweithdai mewn awyrgylch stiwdio. Dyfeisiwyd a chyflwynwyd y prosiect gan yr artist, ymchwilydd a’r athro cymwysedig Mai Thomas fel rhan o’i hastudiaethau PhD ym Mhrifysgol Glyndwr a Sioned Phillips, Swyddog Addysg Canolfan Grefft Rhuthun.

Cynhaliwyd y prosiect rhwng Ebrill – Mehefin 2014 gan gyd-daro â’r  arddangosfeydd o waith celf gan yr artist a’r gofaint aur Kevin Coates o’r enw ‘A Bestiary of Jewels’ a ‘To this I give my name’ gan y  seramegydd Claire Curneen.