Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Gweithdy

Monobrintio a collage gydag Eleri Jones

Sul 28 Ebrill 10.30am – 4pm £55

Gallwch archebu drwy Eventbrite yma

Yn y gweithdy hwn bydd Eleri Jones yn dangos sut mae hi’n creu gweithiau cyfrwng cymysg a bydd modd i’r cyfranogwyr greu eu printiau eu hunain gan ddefnyddio technegau amrywiol yn cynnwys leino a monoprint a’u cyfuno gydag elfennau o collage i greu delwedd haenog.

Mae Eleri yn byw ar fferm yn Nyffryn Conwy ac ysbrydoliaeth ei gwaith yw treigl dyddiol bywyd ffermio, yn enwedig y tymor wyna sef teitl ei harddangosfa unigol yng Nghanolfan Grefft Rhuthun (23 Mawrth – 30 Mehefin) a fydd yn digwydd yr un pryd.

Yn y gyfres hon o brintiau mae’n cyfuno gwahanol ddulliau o greu printiau gan ddangos amgylchedd y fferm gyda dyfyniadau o waith ysgrifenedig ei thad sy’n disgrifio newidiadau yn y tymhorau. Dychwelodd Eleri i ogledd Cymru ar ôl astudio creu printiau yng Nghaerdydd a theithio yn Nepal a’r India ac mae hi bellach yn gweithio fel hwylusydd celf.

Bydd Eleri’n gallu ateb cwestiynau yn y Gymraeg a Saesneg.

Yn cynnwys yr holl ddefnyddiau a the a choffi

Gweithdy

Printio cyanotype gyda Mary Thomas

Sul 12 Mai 10.30am – 4pm £55

Gallwch archebu drwy Eventbrite yma

Dyma gyfle i weithio gyda thiwtor profiadol i greu delweddau gan ddefnyddio prosesau ffoto Fictoraidd. Yn ystod y dydd byddwch yn dysgu dulliau sylfaenol Cyanotype, Lumen, Cyanolumen a Phytogram. Does dim angen profiad blaenorol ac rydych chi’n sicr o greu delweddau sy’n defnyddio cyfuniad o gelfyddyd, gwyddoniaeth ac alcemi!

Mae Mary wedi arddangos ledled gogledd Cymru a gyda’i gwaith ei hunan fe’i hysbrydolir gan natur i arbrofi gyda ffotograffiaeth ddi-gamera.

Bydd Mary’n gallu ateb cwestiynau yn y Gymraeg a Saesneg.

Yn cynnwys yr holl ddefnyddiau a the a choffi

Gweithdy

Penwythnos PIGMENT I ARGRAFFU gyda Nichola Goff

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer pob gallu. Sadwrn 18 a Sul 19 Mai 10.30am – 4pm £120 am y ddau ddiwrnod neu £60 am un diwrnod. Yn cynnwys te, coffi a'r holl ddeunyddiau.

Gallwch archebu drwy Eventbrite yma

DIWEDDARIAD: Gallwch nawr fynychu’r cwrs hwn naill ai fel gweithdy deuddydd neu un diwrnod. Cofiwch na fydd unrhyw argraffu ar y dydd Sadwrn. Bydd y diwrnod hwn ar gyfer gwneud pigmentau pridd yn inciau a phaent yn unig. Mae’r artist wedi nodi mai er mwyn cael y gorau o’r gweithdy hwn yr awgrymir mynychu’r ddau ddiwrnod.

Ymunwch â’r artist Nichola Goff am gwrs penwythnos cyffrous ac arloesol yn archwilio pigmentau daear ocr a gwneud printiau! Dysgwch sut i wneud paent ac inciau naturiol cyfoethog o bigmentau sydd wedi dod yn uniongyrchol o’r ddaear yn ogystal â thechnegau monoprintio gan ddefnyddio planhigion a chine collé i gynhyrchu printiau priddlyd bywiog.

Pigment sy’n digwydd yn naturiol yw ocr a geir mewn pridd sy’n gyfoethog mewn ocsid ferrig. Mae Forest of Dean yn un o’r lleoedd hyn ac mae’r gwneuthurwr printiau Nichola Goff wedi bod yn casglu a defnyddio’r pigmentau hyn yn ei gwaith. Mae pigmentau daear yn cynhyrchu arlliwiau hyfryd gyfoethog yn amrywio trwy felyn, oren, coch, porffor ac umber, maent yn gymharol syml i’w prosesu ac yn aml yn cael eu defnyddio ar gyfer paent a llifynnau. Gwneuthurwr printiau amlddisgyblaethol o Fforest y Ddena yw Nichola Goff.

Mae Nichola yn gweithio gyda phrintiau, pigmentau naturiol, ffotograffiaeth, gosodiadau ac ymarfer cymdeithasol i archwilio cysylltiad dynol â lle a natur. Mae Nichola yn rhedeg stiwdio argraffu gymunedol The Yard Print Studio yn Drybrook yn Fforest y Ddena.

Yn y gweithdy hwn
DIWRNOD 1: Dysgwch sut i falu, rhidyllu a mulio pigmentau pridd o ddeunydd crai i mewn i bigment powdr mân y gellir ei ddefnyddio wedyn ar gyfer inciau a phaent. Bydd y cyfranogwyr yn dysgu technegau a ryseitiau ar gyfer paent dyfrlliw ac inc ysgythru gan gynhyrchu eu set eu hunain o ddyfrlliwiau pigment pridd ac inc argraffu pigment naturiol.

DIWRNOD 2: Ar yr ail ddiwrnod, gan ddefnyddio’r inciau rydym wedi’u gwneud byddwn yn archwilio technegau gwych, digymell monoprintio. Byddwn yn defnyddio’r inciau pridd, deunyddiau planhigion, lluniadu a phapurau chine collé i gynhyrchu set o brintiau arbrofol gan ddefnyddio dulliau argraffu â llaw yn ogystal â gwasg argraffu.

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn mynd adref â set o baent dyfrlliw lliw daear, tiwb o inc ysgythru pigment pridd unigryw a set o fonoprintiau wedi’u gwneud â llaw.

Digwyddiad

Igam Ogam/Dawns Waggle

Dathlu Diwrnod Gwenyn y Byd Sadwrn 25 Mai 10.30am – 4.00pm AM DDIM

Cysylltu gwenyn, celf a chymunedau gwledig

I ddathlu Diwrnod Gwenyn y Byd, ymunwch â’r artistiaid Patricia Mackinnon-Day, Angela Davies a’r cerddor Robat Arwyn am ddigwyddiad a sgwrs sy’n dathlu bywyd cymhleth a diddorol gwenyn.

Bydd y bore yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau hwyliog gan gynnwys blasu mêl, perfformio cerddoriaeth, a chyfle i gwrdd â’r artistiaid sy’n ymwneud â’r prosiect hwn. Sesiwn galw heibio yw’r bore ac ni fydd angen archebu lle.

Yn y prynhawn bydd cyfres o sgyrsiau yn cynnwys cyflwyniad i’r prosiect hwn, bywyd gwenyn gan Pete Barrar, Cyfarwyddwr y Ganolfan Wenynwyr Genedlaethol, a sut y gall cadw gwenyn wella iechyd meddwl. Gweler isod am yr amserlen. Rhaid archebu lle ar gyfer sgyrsiau’r prynhawn.

Gallwch archebu drwy Eventbrite yma

Sgyrsiau Prynhawn:
1.30pm – 2.15pm Pete Barrar: The Life of Bees
2.20pm – 3.00pm Cyflwyniad i’r prosiect gwenyn gan yr artistiaid
3.15pm – 3.45pm Trevor Sharples o Goleg Derwent: Cadw gwenyn ac iechyd meddwl

Gweithdy

Clwb Crefft gyda Ceri Wright

Addas ar gyfer 8–18 oed Sadwrn 1 Mehefin 10am – 12:30pm neu 1:30pm – 4pm £10 y sesiwn

Gallwch archebu drwy Eventbrite yma

Yr haf hwn yn y Clwb Crefftau cewch gyfle i gymryd rhan mewn gweithdy clai creadigol gyda’r seramegydd lleol Ceri Wright. Yn ystod y gweithdy hwn byddwch yn dysgu sut i greu ffurfiau anifeiliaid gan ddefnyddio llu o dechnegau cermaic, wedi’u hysbrydoli gan ein hartist arddangos Susan Halls.

Gweithdy 18+ oed

A Beastly Business: Teeth and Tusks, Mud and Ink

Gweithdy colograff ar y penwythnos gyda'r artist Sean Harris Sadwrn 15 a Sul 16 Mehefin 10am – 4pm £80

Gallwch archebu drwy Eventbrite yma

Ymunwch â’r artist Sean Harris ar y gweithdy colagraff y penwythnos hwn sy’n ymchwilio’n ddwfn i fythau, chwedlau, a chwedlau cudd tirwedd Cymru.

Yn chwedl Gymreig gynnar Culhwch ac Olwen, er mwyn hela’r baedd gwyllt demonig Twrch Trwyth rhaid i’r Brenin Arthur a’i garfanau leoli ‘yr anifeiliaid hynaf’ yn gyntaf. Mae’r darn hwn o un o straeon hynaf Cymru yn achosi amserlen benysgafn a chwedlonol a’i heffaith anorchfygol ar ddynolryw a natur wyllt.

Gan dynnu ar brosesau gwneud printiau unigryw a ddatblygodd wrth wneud delweddau llonydd a theimladwy, bydd y gweithdy hwn yn archwilio arwynebau naratif ac amser sy’n awgrymu carreg, asgwrn, mwd a ffwr – fel y gellir dod ar eu traws yng nghorneli tywyllach cwpwrdd siop amgueddfa neu wedi ei ddadguddio o fawnog.

Mae allbwn Sean Harris fel gwneuthurwr printiau ac animeiddiwr wedi cyrraedd cynulleidfaoedd o filiynau ar y ddwy ochr i Fôr yr Iwerydd. Gan fabwysiadu creadur cyseiniant yn ddieithriad fel cludwr, mae’n adrodd straeon amdanom ni a’r tir trwy gyfrwng melange unigryw o brint colagraff, gwrthrych a sbesimen amgueddfa, darganfyddiad gwyddonol a thirwedd. Wedi’i yrru’n ffyrnig gan brosesau, mae ei ymarfer yn cael ei lywio’n fawr gan archeoleg, anthropoleg, palaeontoleg, y mytholegau y mae’r disgyblaethau hyn yn annatod iddynt a’r anifeiliaid sy’n byw ynddynt, gan siarad drostynt eu hunain a throsom ni.

Gweithdy

Ffurfiau Anifeiliaid mewn Clai gyda Susan Halls

Ar gyfer oedran 16+ Sadwrn 22 Mehefin 10.30am – 4pm £55. Yn cynnwys yr holl ddeunyddiau, te a choffi

Gallwch archebu drwy Eventbrite yma

Ymunwch â’r artist sy’n arddangos Susan Halls ar y diwrnod rhyngweithiol hwn o wneud crochenwaith wedi’i ysbrydoli gan anifeiliaid. Yn ystod y dydd bydd Susan yn arddangos gwahanol dechnegau megis pinsio, slabio a hoelbren i ddangos sut mae gan bob techneg lais unigryw y gellir ei ddefnyddio i gael effaith weledol bwerus. Bydd Susan hefyd yn dangos ffyrdd cyffrous a hawdd o liwio darnau wedi’u tanio â bisg heb fod angen gwydredd.

Byddwch yn gwneud amrywiaeth o ddarnau gwahanol trwy gydol y dydd. Bydd y darnau hyn yn canolbwyntio ar ddehongliad coll neu fynegiant haniaethol o’r pwnc yn hytrach na chopi union.

Mae Susan Halls wedi bod yn ymddiddori mewn gwneud a thynnu lluniau anifeiliaid am y rhan fwyaf o’i hoes. Astudiodd serameg stiwdio yng Ngholeg Celf Medway ac yna am ei gradd meistr yn y Coleg Celf Brenhinol, gan raddio gyda rhagoriaeth yn 1990. Roedd ei stiwdios cyntaf yn Llundain ac yna cyfnod o ugain mlynedd yn byw a gweithio yn UDA. Yn 2018 dychwelodd i fyw yn y DU. ‘Biting Back’ yw ei harddangosfa fawr gyntaf ers iddi ddychwelyd.

Nid oes angen profiad blaenorol

Sgwrs

Sgwrs Oriel Susan Halls

Sul 23 Mehefin 11am – 12pm AM DDIM

Gallwch archebu drwy Eventbrite yma

Ymunwch â Susan a churaduron ei harddangosfa Sharon Blakey ac Alex McErlain mewn sgwrs gyfoethog ac amrywiol yn ymdrin ag esblygiad ei harddangosfa, y ddrama a’r wefr o gynnal sioe un person mor fawr. Byddan nhw’n trafod cwestiynau fel: O ble mae ei syniadau hi’n dod? Pam mae lluniadu mor bwysig? Gwahoddir y gynulleidfa i gymryd rhan mewn cwestiynu.

Digwyddiad

Arddangosiad am Ddim Susan Halls

Sul 23 Mehefin 2pm – 4pm AM DDIM

Gallwch archebu drwy Eventbrite yma

Gan ddefnyddio olwyn y crochenwyr bydd Susan yn rhoi arddangosiad deinamig o sut mae hi’n defnyddio’r “offeryn” gwneud potiau confensiynol hwn i greu cerfluniau anifeiliaid tri dimensiwn. Mae llawer o ddarnau o’r fath i’w gweld yn yr arddangosfa – allwch chi eu gweld?

Bydd yr arddangosiad hwn yn cael ei gynnal yn ystafell Addysg Canolfan Grefft Rhuthun.

Gweithdy

Gweithdy Sgrinio Sgrin Digidol gyda Julia Griffiths Jones

Sul 7 Gorffennaf 10.30am – 4.00pm £55

Gallwch archebu drwy Eventbrite yma

Wedi’u hysbrydoli gan ei harddangosfa Sgyrsiau â Gwrthrychau caiff cyfranogwyr y gweithdy hwn weithio gyda’r artist Julia Griffiths Jones er mwyn llunio sgriniau’n uniongyrchol o ffonau clyfar drwy ddefnyddio technoleg sgrin-brintio ddigidol. Cewch ddefnyddio’r sgriniau i argraffu eich cardiau cyfarch ac ychwanegu gosodwaith cydweithredol a mynd â’ch ffilm sgrin adref er mwyn parhau â’ch archwiliadau sgrin-brintio. Nid oes rhaid meddu ar ffôn clyfar er mwyn cyfranogi yn y gweithdy hwn.

Yn cynnwys yr holl ddefnyddiau a the a choffi

Gweithdai

CREFFT sy’n GOFALU yng nghwmni’r Artist Jude Wood

 Ebrill 2024

NEWYDD Sesiynau bore a phrynhawn dechrau dydd Gwener 12 Ebrill 2024

 10am – 12pm or 1pm – 3pm Mae pob sesiwn AM DDIM

Dod â phobl ynghyd drwy’r gelfyddyd o greu!

Dewch i ymuno â ni am ychydig oriau ar fore Gwener, o 10yb – 12yp neu yn y Prynhawn o 1yp – 3yp drwy dymor y gwanwyn. 

Gyda chymorth paned da o de neu goffi (ac ambell fisged!)Bydd y sesiynau crefft therapiwtig ac ysbrydoledig hyn yn eich cyflwyno i brosesau gwahanol o greu mewn perthynas â chrefft gan ddefnyddio amrywiaeth o ddefnyddiau y gellir eu defnyddio fel modd i lacio’r meddwl ac ail-gysylltu â’n hunain.

Bydd bloc 6-wythnos yn cyd-daro â phob arddangosfa gyda phob bloc yn cynnwys gwneuthurwr gwadd i arwain sesiwn ymarferol wedi’i seilio ar waith crefft yn y prif orielau.

Mae hwn yn gyfle i chi roi ychydig o amser i chi eich hunan i fod yn greadigol mewn amgylchedd hamddenol a chefnogol, ‘dim methiant a dim beirniadaeth’.

Bydd y sesiynau’n canolbwyntio ar fwynhau’r broses ac nid o reidrwydd ar ddarn gorffenedig o waith.

………..

Bloc PedwarAr gyfer ein 4ydd bloc byddwn yn gweithio gyda chlai. Cewch gyfle cyffrous i archwilio natur amryddawn y cyfrwng hwn wrth greu anifeiliaid ac adar llawn cymeriad. Yn tynnu ysbrydoliaeth o arddangosfa gyfareddol Susan Halls ‘Brathu’n Ôl’ yn y prif orielau.

Dyddiadau dydd Gwener 

12, 19, 26 Ebrill & 3, 10, 17 Mai 2024 
Gwneuthurwr Gwadd: Bydd argraffydd Eleri Jones yn ymuno â ni ar 26 o Ebrill

………..

Sut i archebu

Hoffem adael chi wybod y byddwn yn cymryd archebion ar gyfer ein set nesaf o sesiynau ‘Crefft sy’n Gofalu’ ar ddydd Iau 4 Ebrill o 11yb trwy Eventbrite yn unig.Sylwer: Ni chymerir archebion cyn y dyddiad a’r amser hwn.

Byddwch yn gallu archebu drwy’r ddolen isod, sydd hefyd yn cynnwys rhagor o wybodaeth am y prosiect.

Cofiwch adnewyddu’r dudalen we ar ôl 11yb ar y 4ydd o Ebrill i ganiatáu i’r tocynnau ymddangos.

Oherwydd y newidiadau newydd ar Eventbrite mae gan bob sesiwn nawr dudalen ei hun a bydd angen i chi archebu eich lle ar BOB dyddiad yr hoffech chi fynychu.

Gallwch archebu drwy Eventbrite yma
 

………..

Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael. Archebwch cyn gynted â phosibl i osgoi cael eich siomi – maen nhw’n boblogaidd iawn!

Gallwch fynychu cynifer o sesiynau ag ydych chi’n dymuno. Rydym yn argymell eich bod yn mynychu mwy na 3 sesiwn gan fod pob sesiwn yn cysylltu â’r nesaf.

Does dim angen profiad, darperir yr holl ddefnyddiau a’r offer

………..
Rhaglen CREFFT LLES er mwyn annog pobl i bwyllo ac i ymgysylltu  â CHREFFT a hefyd nhw eu hunain er mwyn hybu eu llesiant.Gwnaed prosiect CREFFT LLES yn bosib drwy gyllid a dderbyniwyd gennym gan Gyngor Celfyddydau Cymru – Celfyddydau, Iechyd a Lles y Loteri.


Adnoddau

Dwylo Bach – ‘Tecawe’: Crefft Natur

Ychwanegwyd 30 Ebrill AM DDIM

Mae ein sesiynau Dwylo Bach yn orlawn â dysgu llawen, wedi’i ddylunio’n arbennig i artistiaid bach archwilio eu creadigrwydd mewnol, i fod yn chwilfrydig a GWNEUD! 

Lawrlwythwch eich copi o becyn gweithgaredd ‘Tecawe’ Crefft Natur Dwylo Bach yma

Ffilm

Gwisgo’r lliwiau: Gemwaith a’r Mudiad Pleidlais i Ferched ym Mhrydain

Ysgrifennwyd ac adroddir gan Elizabeth Goring.

Gweld yma

Adnoddau

Dwylo Bach – Tecawe: Y Gwanwyn

Ychwanegwyd 26 Mawrth AM DDIM

Mae ein pedwerydd pecyn Tecawe’n dathlu’r ‘Gwanwyn’ ac mae wedi’i ysbrydoli gan rai o’n harddangosfeydd blaenorol yng Nghanolfan Grefft Rhuthun:-

‘Fflora’ Yn dathlu byd blodau o fewn gwahanol gylchoedd Crefft. Gweler delweddau o’r arddangosfa yma

‘Pum Chwaer a Siart Achau’ Casgliad o greaduriaid serameg addurniadol wedi’u hysbrydoli gan aelodau teulu Susan O’Byrne ei hun. Gweler llyfr yr arddangosfa sydd i’w weld AM DDIM yma

Y Gwanwyn yw tymor dechreuadau newydd – egin ffres yn blodeuo, anifeiliaid yn deffro o’u gaeafgwsg hir, adar yn dechrau nythu, dodwy eu hwyau a chroesawu eu cywion bach i’r byd.

Mae ein pecyn Gwanwyn yn llawn o syniadau synhwyraidd a gweithgareddau creadigol i chi a’ch plentyn bach eu gwneud gyda’ch gilydd gartref. Mae’r gweithgareddau sydd yn y pecyn hwn yn cynnwys: Archwiliad o ddefnyddiau, gwneud marciau, didoli, stacio, canu, gwrando, adeiladu ond yn fwyaf pwysig chwarae a chael hwyl!

•  Darganfod beth sydd y tu mewn i’r bocs wyau?
•  Gwneud pethau allan o focsys wyau
•  Gwneud nyth clyd
•  Adar Egsotig
•  Caneuon Adar

Lawrlwythwch eich copi o becyn gweithgaredd ‘Tecawe’ Gwanwyn Dwylo Bach yma

Cliciwch yma i weld Ffilm fer sy’n dangos i chi ‘Sut i’ fod yn greadigol a gwneud – ac wrth gwrs CAEL HWYL hefyd!

Cewch eich ysbrydoli gan natur drwy fynd allan, mynd am dro, ymgysylltu â’ch amgylchoedd naturiol, gweld beth allwch chi ei ffeindio – ac yna GWNEUD!

Adnoddau

Dwylo Bach – Tecawe: Golau a Thywyll

Ychwanegwyd 19 Chwefror AM DDIM

Mae ein trydydd ‘Tecawe’ o weithgareddau wedi’i ysbrydoli gan ein harddangosfa ‘MONOCROM’ sydd ar ddod

Tra bo’r gweithgareddau hyn wedi’u dylunio ar gyfer chwarae a fforio â’ch ‘plant bach’ – byddwch yn onest,mae yna blentyn yn dal i fod ym mhob un ohonom ni – felly beth am edrych, beth bynnag fo’ch oed, a rhoi cynnig ar ddysgu llawen, wedi’i ddylunio ar gyfer artistiaid bach (a Mawr!!) i archwilio eu creadigrwydd mewnol, i fod yn chwilfrydig a GWNEUD! Peidiwch â gadael i’r rhai bach gael yr hwyl i gyd!

• Gwneud GEMWAITH – Archwilio siapiau a gweadedd
• Chwaraewch â CHYSGODION – golau a thywyll
• Bocs GOLAU
• Archwilio GWNEUD MARCIAU â golosg ar bapur
• Archwilio PAENT ar wrthrychau 3D mewn Monocrom
ARGRAFFU ar ffurfiau 3D

Mae’r manylion i gyd i’w cael yn y canllaw ‘Tecawe’ yma

Edrychwch ar ein ffilm ‘sut i’ yma
Edrychwch ar ein ffilm ‘amser fi’ yma

Adnoddau

Symudyn wedi’i ysbrydoli gan Natur

Ychwanegwyd 19 Chwefror AM DDIM

Mae gweithgaredd arall ar gyfer y GWANWYN wedi’i greu ar ein cyfer ni gan Donna Jones, wedi’i ddylunio ar gyfer UNRHYW OED hefyd. Beth am roi cynnig ar greffta Symudyn wedi’i ysbrydoli gan Natur’.

Mae’r holl wybodaeth fydd ei angen arnoch chi i’w gael yma

Neu edrychwch ar ein ffilm yma

Gallwch gasglu eich defnyddiau o ardd neu os byddwch allan ar eich tro ddyddiol, yn herio’r elfennau ar hyn o bryd, ac er eich bod efallai’n gorfod cerdded yn gyflym! – cofiwch hefyd gymryd ennyd i aros, anadlu’n ddwfn ac – ys dywed y bardd W H Davies, i ddim ond edrych ar bopeth sydd o’n cwmpas ni:-

Beth yw’r bywyd hwn os, yn llawn pryder
Nid oes gennym amser i sefyll a syllu

A pheidiwch ag anghofio edrych i fyny hefyd a chipio’r “Golau Gwanwyn” hwnnw a’r wybrennau glas bendigedig, pan ddôn nhw.

Adnoddau

Dwylo Bach – Tecawe: Crefft Nadoligaidd

Ychwanegwyd 8 Rhagfyr AM DDIM

Yr haf hwn cawsoch gynnig ein ryseitiau Cegin Grefft ar gyfer ‘Dwylo Bach’ a’r hydref hwn rydyn ni wedi dyfeisio ‘Tecawe’ newydd i roi cynnig arno gartref!

Pecyn o ‘gynwysyddion’ (defnyddiau) y gallwch eu casglu fel ‘Tecawe’ a’i wneud yn ddiogel gartref â’ch plentyn bach. Mae’r pecyn hefyd yn cynnwys rysáit crefft ar gyfer oedolion ‘Fy Amser i’.

‘Crefft Nadoligaidd’

Mae ein hail Decawe weithgareddau’n llawn o lawenydd y Nadolig wedi’i ysbrydoli gan waith y Gof Arian Yusuke Yamamoto. Fe sicrheir llawer o hwyl a chreadigrwydd disglair â’r pecyn hwn wrth i chi archwilio ac arbrofi â ffurfiau geometrig yn arddull Yusuke Yamamoto a dadorchuddio eich straeon hudolus chi eich hun mewn aur ac arian ar gyfer tymor yr Ŵyl.

Mae casgliad ein Pecyn ‘Crefft Nadoligaidd’ yn awr wedi cau. Peidiwch â phoeni, lawr lwythwch ein rysetiau Tecawe yma AM DDIM. Y cwbl sydd ei angen yw i chi ddim ond dod â’ch cynhwysion/defnyddiau eich hun.

I gael ysbrydoliaeth ychwanegol – edrychwch ar ein ffilm Chwarae Creadigol yma a’n Haddurniad Seren ar y Goeden: Rhywfaint o ffilm “Fy Amser I” yma Dangoswyd proses gam wrth gam gan Ticky a Donna.

Adnoddau minimal sydd eu hangen ar gyfer y gweithgareddau hyn ac mae’n hawdd eu dilyn.

Cadwch lygad am ein thema ‘Tecawe’ nesaf. Yn dod yn fuan iawn.

Mae’r ‘ryseitiau’ hyn wedi’u dylunio gan yr artistiaid
Ticky Lowe a Donna Jones a’u
darlunio gan
Rhi Moxon
 @TickyLowe @RhiMoxon

Adnoddau

Dwylo Bach – Tecawe!

Tirlun Ychwanegwyd 10 Tachwedd AM DDIM

Yr haf hwn cawsoch gynnig ein ryseitiau Cegin Grefft ar gyfer Dwylo Bach a’r hydref hwn rydyn ni wedi dyfeisio ‘Tecawe’ newydd i roi cynnig arno gartref!

Pecyn o ‘gynwysyddion’ (defnyddiau) y gallwch eu casglu fel ‘Tecawe’ a’i wneud yn ddiogel gartref â’ch plentyn bach. Mae’r pecyn hefyd yn cynnwys rysáit crefft ar gyfer oedolion ‘Fy amser i’.

Tirlun
Mae ein pecyn Tecawe cyntaf â gweithgareddau sydd wedi’u hysbrydoli gan ein harddangosfa Egni gan Eleri Mills. Mae gwaith Eleri’n gysylltiedig â thirwedd ac fe’i mynegir drwy bwythau, paent a phensil – y cwbl yn ddefnyddiau creadigol ryfeddol ar gyfer artistiaid o unrhyw oed.

Mae casgliad ein Pecyn ‘Tecawe Tirlun’ yn awr wedi cau.

Peidiwch â phoeni, lawr lwythwch ein rysetiau Tecawe yma AM DDIM. Y cwbl sydd ei angen yw i chi ddim ond dod â’ch cynhwysion/defnyddiau eich hun. Adnoddau minimal sydd eu hangen ar gyfer y gweithgareddau hyn ac maen nhw’n hawdd eu dilyn.

Cadwch lygad am ein thema ‘Tecawe’ nesaf. Yn dod yn fuan iawn.

Mae’r ‘ryseitiau’ hyn wedi’u dylunio gan yr artistiaid
Ticky Lowe a Donna Jones a’u
darlunio gan
Rhi Moxon
 @TickyLowe @RhiMoxon

Adnoddau

Eleri Mills Taith Rithwir

Ychwanegwyd 1 Hydref

Gweld Arddangosfa Eleri Mills yn Rhithiol

Yn methu â gweld Arddangosfa Eleri? Dyma rith-daith o’i Harddangosfa Oriel 1 ynghyd â rhestr brisiau o weithiau sydd ar gael i’w prynu. Cysylltwch â’r oriel i gael manylion. Gweler yma

Mae dyfyniadau byr o Eleri yn yr oriel, yn siarad am ei gwaith, hefyd ar gael i’w gweld AM DDIM isod:

01 Ffyrdd o weithio:
Dull Eleri o bwythau, paent ac inc

02 Bardd yn y Dirwedd:
Trip i India a phreswyliad yng Nghastell Powis

03 Dyddiau Efrog Newydd:
preswyliad ac arddangosfa ym Mhrifysgol Columbia, Manhattan

Adnoddau

‘Dwylo Bach’ Cegin grefft – Pobi Chwarae

Ychwanegwyd 29 Awst AM DDIM

Mae ein 4ydd rysáit a’r olaf ar gyfer ein llyfr coginio wedi’i ysbrydoli gan “Llwyau” a nodweddwyd mewn llawer o’n harddangosfeydd yng Nghanolfan Grefft Rhuthun dros y blynyddoedd; gwrthrychau wedi’u saernïo’n hardd ond sy’n ymarferol hefyd!

Fe gawson nhw eu nodweddu mewn rhai o’n harddangosfeydd blaenorol hefyd Aelwyd a Forge gyda llwyau wedi’u saernïo’n hardd gan wneuthurwyr fel Claire Cawte, Justine Allison, Micki Schloessink a Nils Hint.

Lawrlwythwch ein canllaw sut i ‘ Pobi Chwarae’ yma

Mae’r ryseitiau hyn wedi’u cynllunio gan Ticky Lowe a’u darlunio gan Rhi Moxon @TickyLowe @RhiMoxon

Adnoddau minimal sydd eu hangen ar gyfer y gweithgareddau hyn ac mae’n hawdd eu dilyn. Beth am roi cynnig arnyn nhw?

Adnoddau

‘Dwylo Bach’ Cegin grefft – Cegin Sebon

Ychwanegwyd 31 Gorffennaf AM DDIM

Yn rhan o’n prosiect newydd ‘Cegin Grefft’ rydyn ni’n hynod falch o rannu ein trydedd rysait â chi sef ‘Cegin Sebon’ – wedi’i ysbrydoli gan arddangosfa Simon Carroll yn 2015 – ‘Crochenydd Mynegiadol’

Gallwch weld yr arddangosfa yma

Byddai Simon Carroll yn mwynhau arbrofi â chlai a byddai’n addurno ei lestri clai’n aml â hylif clai, a elwir yn ‘slip’. Byddai’n ei dywallt yn hael (bron fel y byddai plentyn yn ei wneud) ar jygiau, mygiau a photiau i greu marciau beiddgar, mynegiannol a gweadeddau diddorol.

Mae’r gegin sebon yn gyfle i ddwylo bach arbrofi ac ymchwilio drwy gyfrwng sebon a dŵr llawn swigod!

Lawrlwythwch ein canllaw ‘sut i’ yma

Mae’r ryseitiau hyn wedi’u cynllunio gan Ticky Lowe a’u darlunio gan Rhi Moxon @TickyLowe @RhiMoxon

Adnoddau minimal sydd eu hangen ar gyfer y gweithgareddau hyn ac mae’n hawdd eu dilyn. Beth am roi cynnig arnyn nhw?

Cadwch lygad am fwy o ryseitiau drwy gydol yr Haf!

Adnoddau

Michael Brennand-Wood: Llyfr gweld AM DDIM

Ychwanegwyd 24 Gorffennaf

Cewch wybod mwy am y gwneuthurwr yn ein llyfr sydd i’w weld AM DDIM yma ac a oedd yn cydfynd â’r sioe

Adnoddau

Forever Changes

Ychwanegwyd 24 Gorffennaf

Amrywiaeth y grefft Tecstilau i amgylchynu ystod eang o ddefnyddiau, prosesau a swyddogaethau

Teitl priodol i arddangosfa, ond hefyd ar gyfer yr amseroedd rydyn ni i gyd ynddyn nhw yn awr. Roedd arddangosfa 2012 Michael Brennand Wood, Forever Changes yn archwilio Gwehyddu, Brodwaith, Patrwm Lês a blodau

Edrychwch ar ein ffilm Fflickr o’r arddangosfa yma

Adnoddau

Michael Brennand-Wood: Pecyn Adnoddau AM DDIM

Ychwanegwyd 24 Gorffennaf

A beth am ddefnyddio’r Pecyn Adnoddau a grëwyd gennym ni ar gyfer yr arddangosfa i durio’n ddyfnach i Decstilau, a chael eich ysbrydoli yma i fod yn greadigol gartref

Adnoddau

Jilly Edwards: Llyfr gweld AM DDIM

Ychwanegwyd 24 Gorffennaf

Yn ein pleidlais Mae Crefft yn Cyfri roedd arddangosfeydd Tecstilau’n hynod boblogaidd o fewn y 10 uchaf. I weld pob arddangosfa, cliciwch ar y dolenni.

• #5 (ar y cyd) Crebwyll’ y pwyth, 2016 yma
Jilly Edwards: Llawenydd – Melyn yw’r Glas Newydd, 2018 yma

• #6 Pauline Burbidge: Quiltscapes & Quiltline, 2016 yma
• #7 Jilly Edwards – Adlewyrchiadau & Ymchwiliadau, 2011 yma

Gan fod y ddwy arddangosfa* gan Jilly wedi cyrraedd y 10 uchaf – beth am ddarganfod beth sy’n gwneud ei gwaith Tapestri mor boblogaidd gydag un arall o’n llyfrau sydd i’w gweld AM DDIM yma

*a ddangoswyd o fewn y cyfnod pleidleisio o 10 mlynedd

Adnoddau

Eleri Mills

Ychwanegwyd 24 Gorffennaf

Bydd tecstilau a’r gelfyddyd o bwyth ac edau’n parhau i wau eu ffordd drwy ein rhaglen o arddangosfeydd –fel y’u gwelir yn fuan gyda’r arddangosfa Egni: degawd o greadigrwydd, gan un o artistiaid tecstilau enwocaf Cymru – Eleri Mills

Dyma ffilm fer i roi blas i chi

Adnoddau

Iron Vein

Ychwanegwyd 3 Gorffennaf

Yr un pryd y tu allan yn ein cwrt yn ystod 2018 roedd gennym ni ddigonedd o flodau, mewn defnydd annisgwyl – diolch i of Iron Vein

Ffilm Flickr o’r arddangosfa i’w gweld yma

Adnoddau

‘Dwylo Bach’ Cegin grefft – Cegin Sain

Ychwanegwyd 30 Mehefin AM DDIM

Yn rhan o’n prosiect newydd ‘Cegin Grefft’ rydyn ni’n hynod falch o rannu ein hail rysait â chi sef ‘Chwaraewch â’ch Bwyd’ – wedi’i ysbrydoli gan arddangosfa Charlotte Hodes yn 2019 – ‘Yn dilyn Cymryd Te’

Gallwch weld yr arddangosfa yma

Pa ffordd well o gyflwyno eich plentyn i ffrwythau, llysiau a pherlysiau na thrwy fod yn greadigol ac yn agos a phersonol â nhw yn y gegin!

Lawrlwythwch ein canllaw ‘sut i’ yma

Mae’r ryseitiau hyn wedi’u cynllunio gan Ticky Lowe a’u darlunio gan Rhi Moxon

@TickyLowe @RhiMoxon

Adnoddau minimal sydd eu hangen ar gyfer y gweithgareddau hyn ac mae’n hawdd eu dilyn. Beth am roi cynnig arnyn nhw?

Cadwch lygad am fwy o ryseitiau drwy gydol yr Haf!

Adnoddau

Fflora

Ychwanegwyd 3 Gorffennaf

Gyda blodau’r Haf o’n cwmpas, dyma gyfle i edrych yn ôl ar rai themâu blodeuol yn ein harddangosfeydd a’n gwaith o ymgysylltu

Roedd ein harddangosfa Fflora 2017 yn archwilio’r thema hon gydag arddangosfa grŵp o waith 16 o wneuthurwyr mewn nifer o ddefnyddiau

Yr arddangosfa i’w gweld yma

Adnoddau

Julia Griffiths Jones

Ychwanegwyd 3 Gorffennaf

Mae gwneuthurwr arall – Julia Griffiths Jones, hefyd yn defnyddio weiren i ddogfennu’r byd o’i chwmpas. Cafodd ei harddangosfa – Ystafell o fewn Ystafell ei rhoi’n #4 gennych chi yn ein pleidlais Mae Crefft yn Cyfri

Yr arddangosfa i’w gweld yma

Ac fe gewch wybod popeth am waith Julia a’i hysbrydoliaeth, a geir mewn tecstilau Ewropeaidd, mewn un arall o’n llyfrau sydd i’w gweld AM DDIM – Stori sydd raid ei Hadrodd yma

Adnoddau

Cerfio gofod

Ychwanegwyd 19 Mehefin

Roedd ein harddangosfa grŵp 2013 ‘cerfio gofod’ yn ystyried Arlunio hefyd fel dull o archwilio ymhellach waith crefft sy’n fwy 3 dimensiynol a meddwl mwy am arfer Gwneuthurwyr.

Ffilm Flickr o’r arddangosfa i’w gweld yma

Adnoddau

Cerfio gofod : Pecyn Adnoddau AM DDIM

Ychwanegwyd 19 Mehefin

Gyda syniadau ar sut i edrych, ystyried ac archwilio ymhellach eich hun – lawrlwythwch ein Pecyn Adnoddau AM DDIM yma

Adnoddau

Helaina Sharpley

Ychwanegwyd 3 Gorffennaf

Roedd ein rhaglen Codi’r Bar yn 2017 yn gweithio â’r gwneuthurwr Helaina Sharpley yn creu gweirglodd o flodau weiren yn yr arddangosfa gwrt a grëwyd gan y myfyrwyrYma mae Helaina’n dangos i ni i gyd sut i wneud blodyn Barf yr Hen Ŵr drwy arlunio â weiren

Y ffilm i’w gweld yma

Darllenwch flog diweddaraf Codi’r Bar yma

Adnoddau

Gordon Baldwin

Ychwanegwyd 19 Mehefin

Roedd yr arddangosfa hefyd yn edrych ar wahanol ddefnyddiau a phwysigrwydd lleoliadau daearyddol i waith gwneuthurwyr.

Roedd y Seramegydd Gordon Baldwin, yn ei arddangosfa serameg solo yn 2013, yn sôn am bwysigrwydd ‘synnwyr o le’ yn ei waith.

Ei sgwrs i’w gweld yma

Adnoddau

Laura Ellen Bacon

Ychwanegwyd 19 Mehefin

Gyda phleidlais Mae Crefft yn Cyfri rhoddwyd Llif : Laura Ellen Bacon yn #9. Â helyg y bydd Laura’n gweithio ac ar gyfer ei harddangosfa 2014 yn Rhuthun, fe wehyddodd y deunydd crefft
traddodiadol hwn mewn ffyrdd newydd a chyffrous i greu darn gosod a oedd fel llif yng ngofod ein Horiel 2.

Yr arddangosfa i’w gweld yma

Tra bo Laura â ni ar breswyliad, fe gydweithredon ni â Pharc Gwledig Loggerheads lle’r aeth Laura â’r Helyg yn ôl allan i’r amgylchedd ehangach. Wedi’i hysbrydoli gan y ddaearyddiaeth fe weithiodd â grwpiau i greu a llunio gofodau newydd.

Y ffilm i’w gweld yma

Adnoddau

Laura Ellen Bacon: Llyfr gweld AM DDIM

Ychwanegwyd 19 Mehefin

Os hoffech archwilio rhyfeddodau helyg a chael mwy ar arfer Laura, edrychwch ar un arall o’n cyhoeddiadau llyfr sydd i’w weld AM DDIM yma

Adnoddau

‘Dwylo Bach’ Cegin grefft – Cegin Sain

Ychwanegwyd 5 Mehefin AM DDIM

Yn rhan o’n rhaglen barhaus ‘Dwylo Bach’ rydyn ni wedi llunio llu o weithgareddau creadigol i chi roi cynnig arnyn nhw gartref â’ch plant bach. Enw’r rysáit cyntaf yw ‘Cegin Sain’ – archwilio gwahanol ddefnyddiau cegin ac arbrofi i weld pa synau y gallwch eu llunio a’u creu.

Lawrlwythwch ein canllaw ‘sut i’ yma

Gwyliwch ein ffilm fer yma i’ch ysbrydoli!

Mae’r ryseitiau hyn wedi’u cynllunio gan Ticky Lowe a’u darlunio gan Rhi Moxon

@TickyLowe @RhiMoxon

Adnoddau minimal sydd eu hangen ar gyfer y gweithgareddau hyn ac mae’n hawdd eu dilyn. Beth am roi cynnig arnyn nhw?

Cadwch lygad am fwy o ryseitiau drwy gydol yr Haf!

Adnoddau

Hey Clay! 2020

Ychwanegwyd 15 Mai

Dathliad clai ledled y Deyrnas Unedig yw Hey y Clay! Mae’n rhoi’r cyfle i bawb ryddhau eu crochenydd mewnol.

Mae’r digwyddiad Hey Clay! Eleni ar gyfer Canolfan Grefft Rhuthun yn sesiwn archwiliadol rithiol, ar-lein i roi’r cyfle i chi chwarae â chlai beth bynnag fo’ch oed a’ch lleoliad yn ystod y gwaharddiad ar bob symudiad!

Mae Hey Clay! yn rhan o’r ŵyl Byddwch yn Greadigol (9–17 Mai), ymgyrch ledled y Deyrnas Unedig i gefnogi creadigrwydd pob dydd sy’n cael ei rhedeg gan y Cyngor Crefftau, Celfyddydau Gwirfoddol, Ymgyrch Gelfyddydau’r Teulu, Beth Nesaf?, Cyngor Celfyddydau Lloegr, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Celfyddydau’r Alban, Cyngor Celfyddydau Gogledd Iwerddon, 64 Miliwn o Artistiaid a Phobl Greadigol a Lleoedd.

 

 

 

Mae’r ymgyrch Byddwch yn Greadigol yn ymwneud ag annog pawb i roi cynnig ar rywbeth creadigol. Ei nod yw rhoi cyfle i bobl roi cynnig ar rywbeth am ddim: rhywbeth y gallent fod eisiau ei wneud yn fwy rheolaidd.
Canolfan Grefft Rhuthun – dathlu Crefft a’r gelfyddyd o wneud

#HeyClay! #GetCreativeatHome
Facebook Twitter Instagram

Adnoddau

Hey Clay! Ceri Wright

Ychwanegwyd 15 Mai

Ymunwch â’r Seramegydd Ceri Wright yn ei stiwdio yng Ngogledd Cymru, lle dangosir i chi’r ffordd o arbrofi â phob ffurf ar lunio â llaw – gyda dulliau pinsio, coilio, slabio a modelu’n cael eu harddangos.

Yna, â’r sgiliau hyn, gallwch greu beth bynnag fydd yn mynd â’ch bryd!

Dysgwch â Ceri gan ddefnyddio’r dolenni isod:

Cyflwyniad i Hey Clay 2020
Cyflwyniad i Ddeunyddiau
Gweadau
Adeiladu slabiau
Cyflwyniad i Dorchi
Potiau pinsiad
Deinosor

Mae Ceri’n defnyddio eitemau a gwrthrychau o’r cartref – felly does dim angen unrhyw offer arbenigol.

Dim clai? Beth am ddefnyddio clai sy’n sychu yn yr aer, neu blastisin, toes chwarae neu does halen yn lle clai, hyd yn oed farsipán os oes gennych chi beth wrth law!

Pa un ai bot syml y byddwch chi am ei wneud neu aliwn, neu deils o flodau/planhigion a gwasgnodau i gofio’r cyfnod hwn – does dim pen draw!

Adnoddau

DEFNYDDIAU: Pecyn Adnoddau AM DDIM

Ychwanegwyd 15 Mai
I ddarganfod mwy am GLAI beth am edrych ar rai o’n Pecynnau Adnoddau Beth yw Crefft?  
Archwiliwch ddarn o’r pecyn adnoddau DEFNYDDIAU – yma
Adnoddau

PROSES: Pecyn Adnoddau AM DDIM

Ychwanegwyd 15 Mai

I ddarganfod mwy am SERAMEG edrychwch ar ddarn o’n pecyn adnoddau PROSESyma

Adnoddau

Claire Curneen: Llyfr gweld AM DDIM

Ychwanegwyd 15 Mai

Fe wnaethon ni ganolbwyntio ar waith y gwneuthurwr Claire Curneen – darllenwch fwy am ei gwaith yn ein llyfr AM DDIM yma

Ac edrychwch ar yr arddangosfa yn Rhuthun – yma

Adnoddau

Susan O’Byrne: Llyfr gweld AM DDIM

Ychwanegwyd 15 Mai

Fe wnaethon ni ganolbwyntio ar waith y gwneuthurwr Susan O’Byrne – darllenwch fwy am ei gwaith yn ein llyfr AM DDIM yma

ac edrychwch ar yr arddangosfa yma

Adnoddau

Wendy Ramshaw: AM DDIM Ffilm fflicr

Ychwanegwyd 8 Mai

Efallai yr hoffech hefyd ailymweld â rhai o’n llu arddangosfeydd gemwaith, lle bydd y ‘gemau’ er eu bod yn fychan yn aml, hefyd yn gallu creu ‘Rooms of Dreams’.

Edrychwch ar ein ffilm fflicr o arddangosfa Wendy Ramshaw yma

Gweler mwy o Arddangosfeydd Gemwaith!

Arwyneb a Sylwedd yma
Y Tir Newydd yma
Fritz Maierhofer yma
Barbara Christie yma

Adnoddau

Ddim yn Rhy Werthfawr: Llyfr gweld AM DDIM

Ychwanegwyd 8 Mai

Bydd gemwaith yn ‘werthfawr’ yn aml o ran atgofion ac ystyr; er y gall hyn fod felly hefyd mewn defnydd yn aml – does dim rhaid iddo fod:- Edrychwch ar ein harddangosfa Ddim yn Rhy Werthfawr yma

Hefyd dolen i Llyfr Gweld AM DDIM yma hefyd.

Adnoddau

David Poston: Pecyn Adnoddau AM DDIM

Ychwanegwyd 8 Mai

Neclis ar gyfer Eliffant a straeon eraill. Daeth y teitl ar gyfer y nodwedd yma o un arall o’n harddangosfeydd gemwaith, yn archwilio gwaith y gwneuthurwr David Poston.

Beth am lawrlwytho ein Pecyn Adnoddau AM DDIM o’i arddangosfa yma i archwilio crefft gemwaith – a chanfod mwy am y “neclis i eliffant”.

Adnoddau

Neclis ar gyfer Eliffant a straeon eraill

Ychwanegwyd 8 Mai

Y gelfyddyd o wneud a chrefft Gemwaith – hunanfynegiant, cysylltiadau personol ac atgofion sy’n cael eu dwyn i’r cof gan ddefnyddiau, symudiad a gweadeddau gemwaith…

Pam na wnewch chi edrych eto ar arddangosfa emwaith Jane Adam ‘Byth yr un afon’ – sydd ‘i’w gweld’ yn ein horielau  via’r daith oriel 3D – yma

Adnoddau

Awtomata

Ychwanegwyd 23 Ebrill

Roedd yr arddangosfa hon (a llawer mwy a ddangoswyd gennym ni) yn edrych ar Awtomata a chrefft symudiad. Efallai y byddech â diddordeb hefyd yn:-

Martin Smith: Peiriannau Bach yma
Gwên yma

…ac efallai gael hwyl unwaith eto â hud symudol peiriannau Martin Smith sydd wedi’u llunio â llaw.

The Bird Machine / The Coin Machine
Party Popper Machine / The Heart Machine
The Spinning Heart Machine
Wishing You Well / Applause Machine

Adnoddau

Kevin Coates: Llyfr gweld AM DDIM

Ychwanegwyd 8 Mai

Yn y bleidlais ar Mae Crefft yn Cyfri, fe roddoch chi arddangosfa emwaith Kevin Coates yn #8 gyda ‘Bestiary of Jewels’. Gallwch weld yr arddangosfa yma

Pam na wnewch chi ddarganfod mwy am waith Kevin yn ein Llyfr Gweld AM DDIM – ‘A Notebook of Pins’ yma

Adnoddau

Caleidosgop

Ychwanegwyd 11 Ebrill

Yn yr amseroedd cyfnewidiol hyn rydyn ni i gyd yn edrych ar bethau’n wahanol felly roedden ni’n meddwl y gallech chi fwynhau golwg wahanol iawn ar Ganolfan Grefft Rhuthun.

Gwyliwch Caleidosgop: ffilm o’r awyr gan Stephen Heaton yma

 

Adnoddau

Pecyn Adnoddau Rodney Peppé

Ychwanegwyd 23 Ebrill

Arddangosfa arall a oedd yn archwilio’r hwyl creadigol a’r hyfrydwch sydd i’w gael wrth wneud modelau ac adrodd straeon oedd Rodney Peppé yma

Mae Pecyn Adnoddau Rodney Peppé ar gael i chi a’r teulu cyfan ei archwilio yma

Adnoddau

Gwneud modelau ac adrodd straeon…

Ychwanegwyd 23 Ebrill

Fe ofynnon ni i chi, ein cynulleidfa, bleidleisio dros eich hoff arddangosfeydd o’r degawd a aeth heibio yn ein prosiect Mae Crefft yn Cyfri yn 2018/19, a’r enillydd oedd:- Palas Troed-Rolio Reggie gan Olivia Brown

Mwynhewch olwg arall ar yr arddangosfa yma

Ac roeddem yn meddwl y byddech chi hefyd yn mwynhau golwg ar/darllen cyhoeddiad yr arddangosfa hefyd AM DDIM yma

 

Adnoddau

Realiti Rhithwir Canolfan Grefft Rhuthun

Ychwanegwyd 23 Ebrill

Felly tra bo’r ganolfan wedi cau’n ar hyn o bryd rydyn ni’n cynnig cyfle i chi fynd ar daith drwy’r orielau a’r arddangosfeydd sy’n dal i fod yno…

Realiti Rhithwir Canolfan Grefft Rhuthun yma

Adnoddau

Pecyn Adnoddau ‘O natur’

Ychwanegwyd 11 Ebrill

Gan fod llawer ohonom yn awr yn canfod fod gennym fwy o amser i edrych o’n cwmpas, i fod yn ddiolchgar nad yw’r Gwanwyn, o leiaf, wedi’i ganslo roedden ni’n meddwl y gallech chi ffeindio bod rhai o’n pecynau adnoddau’n ddefnyddiol i awgrymu gweithgareddau ar gyfer y teulu cyfan ac i helpu i archwilio Crefft a Gwneud.

Mae ein Pecyn Adnoddau ‘O natur’ ar gael i’w lawrlwytho yma

And you might want to take another look at some of the
exhibitions featured in the pack:-

Dail Behennah: Gwaith Maes yma
Gordon Baldwin: Gwrthrychau ar gyfer Tirlun yma
Cerfio gofod: yma
Laura Ellen Bacon: Llif yma
Catrin Howell: yma

Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.