Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Stiwdio 3

beth yw dylunio?

Mawrth – Mai 2015

I gyd-fynd â’r arddangosfa Llinellau’r De, Goleuni’r Gogledd yn Oriel 2 mae Canolfan Grefft Rhuthun ac Oriel Mission wedi gweithio ar y cydâ phobl ifanc ar draws Sir Ddinbych ac Abertawe trwy eu rhaglen Codi’r Bar i ymchwilio ac archwilio’r syniad o Beth ydi Dylunio? Yn ystod y prosiect bu’r bobl ifanc yn gweithio ochr yn ochr â dylunwyr blaenllaw o wahanol feysydd i ymchwilio a darganfod beth sy’n gwneud dyluniad da, trwy archwilio deunyddiau, prosesau a thechnegau.

Y 5 grŵp fu’n rhan o’r prosiect oedd:
Myfyrwyr Blwyddyn 10 Celf a Dylunio o Ysgol Glan Clwyd a Chanolfan Grefft Rhuthun sy’n rhan o grŵp Codi’r Bar. Gweithdy dan arweiniad y dylunydd goleuo Hannah Wardle. Bu’r ddau Grŵp yn edrych ar olau, strwythur a thryloywder o fewn dylunio ac egwyddorion ecolegol defnyddiau a phrosesau gwaith Hannah Wardle.

Grŵp Codi’r Bar Oriel Mission. Gweithdy1: Dan arweiniad Anna Lewis / Lloyd James. ‘Ail-ddyfeisio’r Shandelier – sut y gellid ei ail-ddehongli?’ Bu’r myfyrwyr yn cymhwyso sgiliau dylunio i baratoi lluniadau ar gyfer eu sganio gan ddefnyddio Adobe Illustrator i fireinio eu dyluniadau ar gyfer y torrwr laser. Yna, buont yn gweithio mewn parau i gyfuno eu dyluniadau mewn strwythur gwifren i hongian y darnau toriad laser.

Gweithdy 2: Dan arweiniad Louise Tucker / Kath Clewett. Bu Louise yn annog myfyrwyr i arbrofi gyda deunyddiau i greu patrymau. Trwy ailadrodd eu techneg arbrofol o blygu a thorri deunydd sawl gwaith dechreuodd patrwm ddatgelu ei hun, a datblygwyd y dyluniadau hyn ymhellach i greu patrwm arwyneb addurnol, ffotograffiaeth neu maquette ar gyfer gwaith pensaernïol graddfa fwy. Roedd Dosbarth Meistr Kath yn fwy o her yn seiliedig ar beirianneg; roedd rhaid i’r myfyrwyr fod yn gystadleuol ac adeiladu tŵr mor uchel ag y gallent. Gwnaed y rhain gan ddefnyddio dulliau a deunyddiau adeiladu amrywiol.

Myfyrwyr Blwyddyn 10 Celf a Dylunio o Ysgol Brynhyfryd. Gweithdy dan arweiniad y dylunydd tecstilau Karen Lewis. Gan edrych ar enghreifftiau o waith gan Sian Doherty a Sian Elin yn yr arddangosfa Llinellau’r De, Goleuni’r Gogledd bu’r grŵp yn trafod pwysigrwydd lliw, siapiau a phatrymau ailadrodd / ar hap o fewn dylunio tecstilau. Yna, buont yn datblygu a dylunio eu dyluniadau patrwm eu hunain gan ddysgu sut i sgrîn-brintio ar eitemau ffabrig amrywiol.

Myfyrwyr Lefel Uwch CBC ‘AS’ o Ysgol Brynhyfryd. Gweithdy dan arweiniad yr artist Jessica Lloyd-Jones. Dechreuodd y sesiwn gyda chipolwg i’r syniadau a’r prosesau gwneud wrth wraidd gwaith Jessica Lloyd-Jones a’i diddordeb cyffredinol yn y groesffordd rhwng celf a gwyddoniaeth. Yna, bu’r grŵp yn arbrofi gyda syniadau a sgiliau technegol Jessica gan ddefnyddio gwydr, dŵr a golau i greu eu gosodwaith golau neon eu hunain.