Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

← YN ÔL I'R ARCHIFAU

Cau

Cau oherwydd y Coronafeirws

Yn barhaus

Ers cau’r Ganolfan, mae ein tîm wedi parhau i weithio y tu ôl i’r llenni. Wrth wneud hynny rydyn ni wedi cymryd camau i sicrhau fod ein staff yn ddiogel, drwy fabwysiadu pellter cymdeithasol a chamau eraill. Fodd bynnag, o ystyried sefyllfa’r Covid-19 sy’n gwaethygu, rydyn ni’n penderfynu dod â’n staff o’r safle, sy’n golygu na fyddwn, o hyn ymlaen, yn gallu delio ag ymholiadau ffôn.

Nid yw’n benderfyniad a wnaethpwyd yn ysgafn, ond mae’n rhaid i ni roi blaenoriaeth i iechyd a lles ein staff. Byddwn yn postio diweddariadau rheolaidd ar ein gwefan ac ar gyfryngau cymdeithasol. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau brys, gallwch gysylltu â ni ar y cyfeiriad e-bost isod: ruthincraftcentre@sirddinbych.gov.uk

Diolch i chi am eich cefnogaeth a’ch dealltwriaeth. Rydyn ni’n frwd iawn ynglŷn â’r hyn y byddwn ni’n ei wneud a gobeithio, un diwrnod yn y dyfodol agos, y cawn ni i gyd ddod yn ôl i wneud y pethau rydyn ni’n eu caru a’r pethau sy’n ein gwneud yn hapus.

Ar ran pob un ohonom ni yng Nghanolfan Grefft Rhuthun a Hamdden Sir Ddinbych Cyf, gobeithio y byddwch chi a’ch teuluoedd yn cadw’n ddiogel ac yn iach.