Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Gweithdai

Sesiynau Creadigol ar gyfer Dwylo Bach

10am – 11.30am
 £2.50 ffoniwch i neilltuo lle, os gwelwch yn dda, mae lleoedd yn brin

Mercher 8 Ionawr
Mercher 5 Chwefror
Mercher 4 Mawrth
Mercher 1 Ebrill

Mae ein sesiynau Dwylo Bach yn orlawn o ddysgu llawen, wedi’u dylunio’n arbennig ar gyfer artistiaid bach i archwilio eu creadigrwydd mewnol, i fod yn chwilfrydig ac i WNEUD! Creu amgylcheddau a gweithgareddau sydd wedi’u hysbrydoli gan raglen ein harddangosfa sy’n synhwyraidd ac yn chwareus i chi a’ch plentyn bach eu darganfod a’u mwynhau.

Fe arweinir y sesiynau hyn gan Ticky Lowe Artist a Chyfarwyddwr Gwneud Synnwyr www.makingsensecic.org.uk

Mae angen dillad sbâr – Rhowch wybod i ni ymlaen llaw am unrhyw alergedd bwyd.

(yn addas ar gyfer plant dan oed ysgol yn cynnwys babanod)

Gweithdai

Blas ar Grefft. Gweithdai sy’n oed-gyfeillgar 50+

Chwefror – Mawrth 1.00pm – 3.30pm £12.50 y person (darperir y defnyddiau i gyd a lluniaeth ysgafn).

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi fod ein gweithdai Blas ar Grefft yn ôl ac fe gynigir y rhaglen yn awr i bobl 50 oed+

Gwener 7 Chwefror Karen Williams Gemwaith Arian
Gwener 14 Chwefror Rosie Farey Gwehyddu Brwyn
Gwener 28 Chwefror Melanie Baugh Tecstilau
Gwener 6 Mawrth Martin Smith Awtomata

Bydd y gweithdai hyn yn cynnig ystod eang o weithgareddau ymarferol o wneud crefftau gyda gwahanol wneuthurwyr, gyda help paned o de neu goffi (a bisgedi). Sesiynau sy’n oed-gyfeillgar yw’r rhain ac nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol – dim ond parodrwydd i gyfranogi.

Dewch i gyfarfod â phobl newydd a dysgu sgiliau newydd.

Ymunwch â ni am un neu gymaint o sesiynau ag y mynnwch chi.

Gweithdai

Fy amser i a thithau: Chwarae â Chlai

Mercher 26 Chwefror 10am – 11.30am
 AM DDIM, ffoniwch i neilltuo lle, mae lleoedd yn brin

Nid amser chwarae dim ond ar gyfer y rhai bach yw’r rhain ond ar gyfer oedolion hefyd. Yn ystod y sesiwn fe gewch gyfle i roi cynnig ar Glai â’r Seramegydd Ceri Wright. Yn y cyfamser bydd gan Ticky Lowe bob mathau o weithgareddau wedi’u hysbrydoli gan glai i gadw eich plant bach yn ddiwyd (yn yr un lle) tra byddwch chi’n rhoi cynnig ar Grefft.

Byddwch yn sicr o ddigonedd o hwyl anniben â’r sesiwn hon, dewch â dillad sbâr, os gwelwch yn dda.

Mae’n rhaid i blentyn fod efo pob oedolyn!

(yn addas ar gyfer plant dan oed ysgol yn cynnwys babanod)

I neilltuo lle ffoniwch 01824 704774.
I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â Sioned Phillips,
Swyddog Addysg. E-bost: sioned.phillips@sirddinbych.gov.uk

Digwyddiad

Cyfarfod â’r Gwneuthurwr: Martin Smith

Sadwrn 7 Mawrth 11.00am AM DDIM ffoniwch i neilltuo lle

Taith a sgwrs oriel

Gweithdy

Gweithdy oedolion: Stewart Kelly

Sadwrn 7 neu Sul 8 Mawrth 10.30am – 4.40pm £65 y dydd i gynnwys cinio ysgafn. Ffoniwch i neilltuo lle.

Dau weithdy Undydd Dosbarth Meistr gyda’r artist tecstilau Stewart Kelly
Metamorffosis: trawsnewidiadau cyfoes drwy arlunio, gludwaith a phwyth

Yn ystod y gweithdy dosbarth meistr hwn, byddwch yn archwilio’r posibiliadau o gyfuno arlunio, lliw a chyfryngau cymysg, papur fel ffabrig, a dulliau tecstilau wedi’u pwytho.

Gweithdy arbrofol fydd hwn, yn canolbwyntio ar archwilio, a’r broses o ddarganfod drwy wneud. Bydd y gweithdy’n eich annog i archwilio syniadau newydd ac archwilio prosesau newydd i helpu i ddatblygu eich arfer ymhellach.

Digwyddiadau

Dathlu Celfyddydau mewn Iechyd a Lles Gogledd Cymru

Rhaglen Gelfyddydau Sir Ddinbych 9 – 14 Mawrth 2020

Canolfan Grefft Rhuthun ‘Crefft Lles’

Rhaglen wythnos gyfan o Weithdai Ymwybyddiaeth Ofalgar Greadigol, sesiynau Lles Creadigol Cymunedol a Thrafodaethau am rôl y Celfyddydau mewn Rhagnodi Cymdeithasol.

Gyda WOWI+ yn gefndir, cyfres o weithdai a digwyddiadau yw Crefft Lles, wedi’i dylunio i archwilio’r cysyniad a’r arfer o Gelfyddydau ar Bresgripsiwn a’r ffordd y gall cyfranogi yn y Celfyddydau wella lles a chynhwysiant cymdeithasol.

Lawrlwythwch ein pamffled digwyddiadau yma

Cydweithrediad yw’r rhaglen hwn rhwng Canolfan Grefft Rhuthun a Gwasanaeth Celfyddydau Sir Ddinbych ac mae’n rhan o’r digwyddiad Dathlu’r Celfyddydau mewn Iechyd a Lles Gogledd Cymru Mawrth 2020.

Gweithdy

Archwiliad Synhwyraidd o Ddylunio a Phwythau Cyfoes

â’r Artist Tecstilau Stewart Kelly Sadwrn 28 Mawrth 2020 10.00am – 4.00pm £13.00 ffoniwch Ganolfan Grefft Rhuthun ar 01824 704774 i neilltuo lle – mae lleoedd yn brin

Lleoliad: Canolfan Grefft Rhuthun. Ar gyfer pobl ifanc 14–16 oed (sy’n astudio Celf a Dylunio TGAU neu lefel UG/A)

Bydd y gweithdy’n eich galluogi i archwilio’r posibiliadau o gyfuno arlunio, cyfryngau cymysg a dulliau tecstilau. Yn ogystal, bydd y gwaith fyddwch chi’n ei gynhyrchu’n eich darparu â’r deunydd ymchwil i’w ddatblygu weithiau celf unigol.

Gweithdy arbrofol fydd hwn ac felly hoff wn eich annog chi i gyd i ddod gyda meddwl agored, yn barod i roi cynnig ar bethau newydd a mwynhau!

Lawrlwythwch ein pamffled digwyddiadau yma

Digwyddiad

Jane Adam: Sgwrs ac arwerthiant archif

Sul 29 Mawrth 1.00pm AM DDIM ffoniwch i neilltuo lle

Bydd Jane Adam yn rhoi sgwrs ddarluniadol am ei gwaith a’i gyrfa. I ddilyn ceir taith o gwmpas yr arddangosfa a chyfle arbennig i brynu rhai o ddarnau archif Jane Adam.

Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.