Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Sgwrs

Eleri Mills: Sgwrs Oriel

AM DDIM

Yn rhan o’n dathliadau mae gennym ni’r gyntaf o’n cyfres arbennig o deithiau Oriel dan arweiniad Artistiaid:-

Ymunwch ag Eleri Mills i archwilio Egni – degawd o greadigrwydd yn Orielau 1 & 2

Mae yna 3 slot AM DDIM i fwcio taith o gwmpas yr arddangosfa ar gael ar gyfer y digwyddiad cyntaf yma.

Sadwrn, Medi 26ain
• 11.00 – 11.45 yn Gymraeg
• 1.00 – 1.45 yn Saesneg
• 3.00 – 3.45 yn Saesneg WEDI’U GWERTH I GYD

Mae lleoedd wedi’i cyfyngu i 15 y slot i sicrhau pellter cymdeithasol a chyda mesurau diogelwch llawn. 

Bwciwch eich lle(oedd) yma ar eventbrite neu ffoniwch yr Oriel yn uniongyrchol ar 01824 704774

I godi blys ar gyfer archwilio’r arddangosfa yn yr Orielau gydag Eleri, dyma ddau ddyfyniad byr, yn ôl arweiniad gan un o artistiaid tecstilau mwyaf llwyddiannus Cymru.

01 Gwaith sy’n seiliedig ar Gymru a’r arddangosfa
02 Gwaith India a ‘Y Bardd yn y Tirlun’
03 Darn Efrog Newydd a phreswyliad

Adnoddau

‘Dwylo Bach’ Cegin grefft – Pobi Chwarae

Ychwanegwyd 29 Awst

Mae ein 4ydd rysáit a’r olaf ar gyfer ein llyfr coginio wedi’i ysbrydoli gan “Llwyau” a nodweddwyd mewn llawer o’n harddangosfeydd yng Nghanolfan Grefft Rhuthun dros y blynyddoedd; gwrthrychau wedi’u saernïo’n hardd ond sy’n ymarferol hefyd!

Fe gawson nhw eu nodweddu mewn rhai o’n harddangosfeydd blaenorol hefyd Aelwyd a Forge gyda llwyau wedi’u saernïo’n hardd gan wneuthurwyr fel Claire Cawte, Justine Allison, Micki Schloessink a Nils Hint.

Lawrlwythwch ein canllaw sut i ‘ Pobi Chwarae’ yma

Mae’r ryseitiau hyn wedi’u cynllunio gan Ticky Lowe a’u darlunio gan Rhi Moxon @TickyLowe @RhiMoxon

Adnoddau minimal sydd eu hangen ar gyfer y gweithgareddau hyn ac mae’n hawdd eu dilyn. Beth am roi cynnig arnyn nhw?

Adnoddau

‘Dwylo Bach’ Cegin grefft – Cegin Sebon

Ychwanegwyd 31 Gorffennaf

Yn rhan o’n prosiect newydd ‘Cegin Grefft’ rydyn ni’n hynod falch o rannu ein trydedd rysait â chi sef ‘Cegin Sebon’ – wedi’i ysbrydoli gan arddangosfa Simon Carroll yn 2015 – ‘Crochenydd Mynegiadol’

Gallwch weld yr arddangosfa yma

Byddai Simon Carroll yn mwynhau arbrofi â chlai a byddai’n addurno ei lestri clai’n aml â hylif clai, a elwir yn ‘slip’. Byddai’n ei dywallt yn hael (bron fel y byddai plentyn yn ei wneud) ar jygiau, mygiau a photiau i greu marciau beiddgar, mynegiannol a gweadeddau diddorol.

Mae’r gegin sebon yn gyfle i ddwylo bach arbrofi ac ymchwilio drwy gyfrwng sebon a dŵr llawn swigod!

Lawrlwythwch ein canllaw ‘sut i’ yma

Mae’r ryseitiau hyn wedi’u cynllunio gan Ticky Lowe a’u darlunio gan Rhi Moxon @TickyLowe @RhiMoxon

Adnoddau minimal sydd eu hangen ar gyfer y gweithgareddau hyn ac mae’n hawdd eu dilyn. Beth am roi cynnig arnyn nhw?

Cadwch lygad am fwy o ryseitiau drwy gydol yr Haf!

Adnoddau

Forever Changes

Ychwanegwyd 24 Gorffennaf

Amrywiaeth y grefft Tecstilau i amgylchynu ystod eang o ddefnyddiau, prosesau a swyddogaethau

Teitl priodol i arddangosfa, ond hefyd ar gyfer yr amseroedd rydyn ni i gyd ynddyn nhw yn awr. Roedd arddangosfa 2012 Michael Brennand Wood, Forever Changes yn archwilio Gwehyddu, Brodwaith, Patrwm Lês a blodau

Edrychwch ar ein ffilm Fflickr o’r arddangosfa yma

Adnoddau

Michael Brennand-Wood: Llyfr gweld AM DDIM

Ychwanegwyd 24 Gorffennaf

Cewch wybod mwy am y gwneuthurwr yn ein llyfr sydd i’w weld AM DDIM yma ac a oedd yn cydfynd â’r sioe

Adnoddau

Michael Brennand-Wood: Pecyn Adnoddau AM DDIM

Ychwanegwyd 24 Gorffennaf

A beth am ddefnyddio’r Pecyn Adnoddau a grëwyd gennym ni ar gyfer yr arddangosfa i durio’n ddyfnach i Decstilau, a chael eich ysbrydoli yma i fod yn greadigol gartref

Adnoddau

Jilly Edwards: Llyfr gweld AM DDIM

Ychwanegwyd 24 Gorffennaf

Yn ein pleidlais Mae Crefft yn Cyfri roedd arddangosfeydd Tecstilau’n hynod boblogaidd o fewn y 10 uchaf. I weld pob arddangosfa, cliciwch ar y dolenni.

• #5 (ar y cyd) Crebwyll’ y pwyth, 2016 yma
Jilly Edwards: Llawenydd – Melyn yw’r Glas Newydd, 2018 yma

• #6 Pauline Burbidge: Quiltscapes & Quiltline, 2016 yma
• #7 Jilly Edwards – Adlewyrchiadau & Ymchwiliadau, 2011 yma

Gan fod y ddwy arddangosfa* gan Jilly wedi cyrraedd y 10 uchaf – beth am ddarganfod beth sy’n gwneud ei gwaith Tapestri mor boblogaidd gydag un arall o’n llyfrau sydd i’w gweld AM DDIM yma

*a ddangoswyd o fewn y cyfnod pleidleisio o 10 mlynedd

Adnoddau

Eleri Mills

Ychwanegwyd 24 Gorffennaf

Bydd tecstilau a’r gelfyddyd o bwyth ac edau’n parhau i wau eu ffordd drwy ein rhaglen o arddangosfeydd –fel y’u gwelir yn fuan gyda’r arddangosfa Egni: degawd o greadigrwydd, gan un o artistiaid tecstilau enwocaf Cymru – Eleri Mills

Dyma ffilm fer i roi blas i chi

Adnoddau

Fflora

Ychwanegwyd 3 Gorffennaf

Gyda blodau’r Haf o’n cwmpas, dyma gyfle i edrych yn ôl ar rai themâu blodeuol yn ein harddangosfeydd a’n gwaith o ymgysylltu

Roedd ein harddangosfa Fflora 2017 yn archwilio’r thema hon gydag arddangosfa grŵp o waith 16 o wneuthurwyr mewn nifer o ddefnyddiau

Yr arddangosfa i’w gweld yma

Adnoddau

Iron Vein

Ychwanegwyd 3 Gorffennaf

Yr un pryd y tu allan yn ein cwrt yn ystod 2018 roedd gennym ni ddigonedd o flodau, mewn defnydd annisgwyl – diolch i of Iron Vein

Ffilm Flickr o’r arddangosfa i’w gweld yma

Adnoddau

Helaina Sharpley

Ychwanegwyd 3 Gorffennaf

Roedd ein rhaglen Codi’r Bar yn 2017 yn gweithio â’r gwneuthurwr Helaina Sharpley yn creu gweirglodd o flodau weiren yn yr arddangosfa gwrt a grëwyd gan y myfyrwyrYma mae Helaina’n dangos i ni i gyd sut i wneud blodyn Barf yr Hen Ŵr drwy arlunio â weiren

Y ffilm i’w gweld yma

Darllenwch flog diweddaraf Codi’r Bar yma

Adnoddau

Julia Griffiths Jones

Ychwanegwyd 3 Gorffennaf

Mae gwneuthurwr arall – Julia Griffiths Jones, hefyd yn defnyddio weiren i ddogfennu’r byd o’i chwmpas. Cafodd ei harddangosfa – Ystafell o fewn Ystafell ei rhoi’n #4 gennych chi yn ein pleidlais Mae Crefft yn Cyfri

Yr arddangosfa i’w gweld yma

Ac fe gewch wybod popeth am waith Julia a’i hysbrydoliaeth, a geir mewn tecstilau Ewropeaidd, mewn un arall o’n llyfrau sydd i’w gweld AM DDIM – Stori sydd raid ei Hadrodd yma

Adnoddau

‘Dwylo Bach’ Cegin grefft – Cegin Sain

Ychwanegwyd 30 Mehefin

Yn rhan o’n prosiect newydd ‘Cegin Grefft’ rydyn ni’n hynod falch o rannu ein hail rysait â chi sef ‘Chwaraewch â’ch Bwyd’ – wedi’i ysbrydoli gan arddangosfa Charlotte Hodes yn 2019 – ‘Yn dilyn Cymryd Te’

Gallwch weld yr arddangosfa yma

Pa ffordd well o gyflwyno eich plentyn i ffrwythau, llysiau a pherlysiau na thrwy fod yn greadigol ac yn agos a phersonol â nhw yn y gegin!

Lawrlwythwch ein canllaw ‘sut i’ yma

Mae’r ryseitiau hyn wedi’u cynllunio gan Ticky Lowe a’u darlunio gan Rhi Moxon

@TickyLowe @RhiMoxon

Adnoddau minimal sydd eu hangen ar gyfer y gweithgareddau hyn ac mae’n hawdd eu dilyn. Beth am roi cynnig arnyn nhw?

Cadwch lygad am fwy o ryseitiau drwy gydol yr Haf!

Adnoddau

Cerfio gofod

Ychwanegwyd 19 Mehefin

Roedd ein harddangosfa grŵp 2013 ‘cerfio gofod’ yn ystyried Arlunio hefyd fel dull o archwilio ymhellach waith crefft sy’n fwy 3 dimensiynol a meddwl mwy am arfer Gwneuthurwyr.

Ffilm Flickr o’r arddangosfa i’w gweld yma

Adnoddau

Cerfio gofod : Pecyn Adnoddau AM DDIM

Ychwanegwyd 19 Mehefin

Gyda syniadau ar sut i edrych, ystyried ac archwilio ymhellach eich hun – lawrlwythwch ein Pecyn Adnoddau AM DDIM yma

Adnoddau

Gordon Baldwin

Ychwanegwyd 19 Mehefin

Roedd yr arddangosfa hefyd yn edrych ar wahanol ddefnyddiau a phwysigrwydd lleoliadau daearyddol i waith gwneuthurwyr.

Roedd y Seramegydd Gordon Baldwin, yn ei arddangosfa serameg solo yn 2013, yn sôn am bwysigrwydd ‘synnwyr o le’ yn ei waith.

Ei sgwrs i’w gweld yma

Adnoddau

Laura Ellen Bacon

Ychwanegwyd 19 Mehefin

Gyda phleidlais Mae Crefft yn Cyfri rhoddwyd Llif : Laura Ellen Bacon yn #9. Â helyg y bydd Laura’n gweithio ac ar gyfer ei harddangosfa 2014 yn Rhuthun, fe wehyddodd y deunydd crefft
traddodiadol hwn mewn ffyrdd newydd a chyffrous i greu darn gosod a oedd fel llif yng ngofod ein Horiel 2.

Yr arddangosfa i’w gweld yma

Tra bo Laura â ni ar breswyliad, fe gydweithredon ni â Pharc Gwledig Loggerheads lle’r aeth Laura â’r Helyg yn ôl allan i’r amgylchedd ehangach. Wedi’i hysbrydoli gan y ddaearyddiaeth fe weithiodd â grwpiau i greu a llunio gofodau newydd.

Y ffilm i’w gweld yma

Adnoddau

Laura Ellen Bacon: Llyfr gweld AM DDIM

Ychwanegwyd 19 Mehefin

Os hoffech archwilio rhyfeddodau helyg a chael mwy ar arfer Laura, edrychwch ar un arall o’n cyhoeddiadau llyfr sydd i’w weld AM DDIM yma

Adnoddau

‘Dwylo Bach’ Cegin grefft – Cegin Sain

Ychwanegwyd 5 Mehefin

Yn rhan o’n rhaglen barhaus ‘Dwylo Bach’ rydyn ni wedi llunio llu o weithgareddau creadigol i chi roi cynnig arnyn nhw gartref â’ch plant bach. Enw’r rysáit cyntaf yw ‘Cegin Sain’ – archwilio gwahanol ddefnyddiau cegin ac arbrofi i weld pa synau y gallwch eu llunio a’u creu.

Lawrlwythwch ein canllaw ‘sut i’ yma

Gwyliwch ein ffilm fer yma i’ch ysbrydoli!

Mae’r ryseitiau hyn wedi’u cynllunio gan Ticky Lowe a’u darlunio gan Rhi Moxon

@TickyLowe @RhiMoxon

Adnoddau minimal sydd eu hangen ar gyfer y gweithgareddau hyn ac mae’n hawdd eu dilyn. Beth am roi cynnig arnyn nhw?

Cadwch lygad am fwy o ryseitiau drwy gydol yr Haf!

Adnoddau

Hey Clay! 2020

Ychwanegwyd 15 Mai

Dathliad clai ledled y Deyrnas Unedig yw Hey y Clay! Mae’n rhoi’r cyfle i bawb ryddhau eu crochenydd mewnol.

Mae’r digwyddiad Hey Clay! Eleni ar gyfer Canolfan Grefft Rhuthun yn sesiwn archwiliadol rithiol, ar-lein i roi’r cyfle i chi chwarae â chlai beth bynnag fo’ch oed a’ch lleoliad yn ystod y gwaharddiad ar bob symudiad!

Mae Hey Clay! yn rhan o’r ŵyl Byddwch yn Greadigol (9–17 Mai), ymgyrch ledled y Deyrnas Unedig i gefnogi creadigrwydd pob dydd sy’n cael ei rhedeg gan y Cyngor Crefftau, Celfyddydau Gwirfoddol, Ymgyrch Gelfyddydau’r Teulu, Beth Nesaf?, Cyngor Celfyddydau Lloegr, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Celfyddydau’r Alban, Cyngor Celfyddydau Gogledd Iwerddon, 64 Miliwn o Artistiaid a Phobl Greadigol a Lleoedd.

 

 

 

Mae’r ymgyrch Byddwch yn Greadigol yn ymwneud ag annog pawb i roi cynnig ar rywbeth creadigol. Ei nod yw rhoi cyfle i bobl roi cynnig ar rywbeth am ddim: rhywbeth y gallent fod eisiau ei wneud yn fwy rheolaidd.
Canolfan Grefft Rhuthun – dathlu Crefft a’r gelfyddyd o wneud

#HeyClay! #GetCreativeatHome
Facebook Twitter Instagram

Adnoddau

Hey Clay! Ceri Wright

Ychwanegwyd 15 Mai

Ymunwch â’r Seramegydd Ceri Wright yn ei stiwdio yng Ngogledd Cymru, lle dangosir i chi’r ffordd o arbrofi â phob ffurf ar lunio â llaw – gyda dulliau pinsio, coilio, slabio a modelu’n cael eu harddangos.

Yna, â’r sgiliau hyn, gallwch greu beth bynnag fydd yn mynd â’ch bryd!

Dysgwch â Ceri gan ddefnyddio’r dolenni isod:

Cyflwyniad i Hey Clay 2020
Cyflwyniad i Ddeunyddiau
Gweadau
Adeiladu slabiau
Cyflwyniad i Dorchi
Potiau pinsiad
Deinosor

Mae Ceri’n defnyddio eitemau a gwrthrychau o’r cartref – felly does dim angen unrhyw offer arbenigol.

Dim clai? Beth am ddefnyddio clai sy’n sychu yn yr aer, neu blastisin, toes chwarae neu does halen yn lle clai, hyd yn oed farsipán os oes gennych chi beth wrth law!

Pa un ai bot syml y byddwch chi am ei wneud neu aliwn, neu deils o flodau/planhigion a gwasgnodau i gofio’r cyfnod hwn – does dim pen draw!

Adnoddau

DEFNYDDIAU: Pecyn Adnoddau AM DDIM

Ychwanegwyd 15 Mai
I ddarganfod mwy am GLAI beth am edrych ar rai o’n Pecynnau Adnoddau Beth yw Crefft?  
Archwiliwch ddarn o’r pecyn adnoddau DEFNYDDIAU – yma
Adnoddau

Claire Curneen: Llyfr gweld AM DDIM

Ychwanegwyd 15 Mai

Fe wnaethon ni ganolbwyntio ar waith y gwneuthurwr Claire Curneen – darllenwch fwy am ei gwaith yn ein llyfr AM DDIM yma

Ac edrychwch ar yr arddangosfa yn Rhuthun – yma

Adnoddau

PROSES: Pecyn Adnoddau AM DDIM

Ychwanegwyd 15 Mai

I ddarganfod mwy am SERAMEG edrychwch ar ddarn o’n pecyn adnoddau PROSESyma

Adnoddau

Susan O’Byrne: Llyfr gweld AM DDIM

Ychwanegwyd 15 Mai

Fe wnaethon ni ganolbwyntio ar waith y gwneuthurwr Susan O’Byrne – darllenwch fwy am ei gwaith yn ein llyfr AM DDIM yma

ac edrychwch ar yr arddangosfa yma

Adnoddau

Wendy Ramshaw: AM DDIM Ffilm fflicr

Ychwanegwyd 8 Mai

Efallai yr hoffech hefyd ailymweld â rhai o’n llu arddangosfeydd gemwaith, lle bydd y ‘gemau’ er eu bod yn fychan yn aml, hefyd yn gallu creu ‘Rooms of Dreams’.

Edrychwch ar ein ffilm fflicr o arddangosfa Wendy Ramshaw yma

Gweler mwy o Arddangosfeydd Gemwaith!

Arwyneb a Sylwedd yma
Y Tir Newydd yma
Fritz Maierhofer yma
Barbara Christie yma

Adnoddau

Ddim yn Rhy Werthfawr: Llyfr gweld AM DDIM

Ychwanegwyd 8 Mai

Bydd gemwaith yn ‘werthfawr’ yn aml o ran atgofion ac ystyr; er y gall hyn fod felly hefyd mewn defnydd yn aml – does dim rhaid iddo fod:- Edrychwch ar ein harddangosfa Ddim yn Rhy Werthfawr yma

Hefyd dolen i Llyfr Gweld AM DDIM yma hefyd.

Adnoddau

David Poston: Pecyn Adnoddau AM DDIM

Ychwanegwyd 8 Mai

Neclis ar gyfer Eliffant a straeon eraill. Daeth y teitl ar gyfer y nodwedd yma o un arall o’n harddangosfeydd gemwaith, yn archwilio gwaith y gwneuthurwr David Poston.

Beth am lawrlwytho ein Pecyn Adnoddau AM DDIM o’i arddangosfa yma i archwilio crefft gemwaith – a chanfod mwy am y “neclis i eliffant”.

Adnoddau

Kevin Coates: Llyfr gweld AM DDIM

Ychwanegwyd 8 Mai

Yn y bleidlais ar Mae Crefft yn Cyfri, fe roddoch chi arddangosfa emwaith Kevin Coates yn #8 gyda ‘Bestiary of Jewels’. Gallwch weld yr arddangosfa yma

Pam na wnewch chi ddarganfod mwy am waith Kevin yn ein Llyfr Gweld AM DDIM – ‘A Notebook of Pins’ yma

Adnoddau

Neclis ar gyfer Eliffant a straeon eraill

Ychwanegwyd 8 Mai

Y gelfyddyd o wneud a chrefft Gemwaith – hunanfynegiant, cysylltiadau personol ac atgofion sy’n cael eu dwyn i’r cof gan ddefnyddiau, symudiad a gweadeddau gemwaith…

Pam na wnewch chi edrych eto ar arddangosfa emwaith Jane Adam ‘Byth yr un afon’ – sydd ‘i’w gweld’ yn ein horielau  via’r daith oriel 3D – yma

Adnoddau

Pecyn Adnoddau Rodney Peppé

Ychwanegwyd 23 Ebrill

Arddangosfa arall a oedd yn archwilio’r hwyl creadigol a’r hyfrydwch sydd i’w gael wrth wneud modelau ac adrodd straeon oedd Rodney Peppé yma

Mae Pecyn Adnoddau Rodney Peppé ar gael i chi a’r teulu cyfan ei archwilio yma

Adnoddau

Gwneud modelau ac adrodd straeon…

Ychwanegwyd 23 Ebrill

Fe ofynnon ni i chi, ein cynulleidfa, bleidleisio dros eich hoff arddangosfeydd o’r degawd a aeth heibio yn ein prosiect Mae Crefft yn Cyfri yn 2018/19, a’r enillydd oedd:- Palas Troed-Rolio Reggie gan Olivia Brown

Mwynhewch olwg arall ar yr arddangosfa yma

Ac roeddem yn meddwl y byddech chi hefyd yn mwynhau golwg ar/darllen cyhoeddiad yr arddangosfa hefyd AM DDIM yma

 

Adnoddau

Awtomata

Ychwanegwyd 23 Ebrill

Roedd yr arddangosfa hon (a llawer mwy a ddangoswyd gennym ni) yn edrych ar Awtomata a chrefft symudiad. Efallai y byddech â diddordeb hefyd yn:-

Martin Smith: Peiriannau Bach yma
Gwên yma

…ac efallai gael hwyl unwaith eto â hud symudol peiriannau Martin Smith sydd wedi’u llunio â llaw.

The Bird Machine / The Coin Machine
Party Popper Machine / The Heart Machine
The Spinning Heart Machine
Wishing You Well / Applause Machine

Adnoddau

Realiti Rhithwir Canolfan Grefft Rhuthun

Ychwanegwyd 23 Ebrill

Felly tra bo’r ganolfan wedi cau’n ar hyn o bryd rydyn ni’n cynnig cyfle i chi fynd ar daith drwy’r orielau a’r arddangosfeydd sy’n dal i fod yno…

Realiti Rhithwir Canolfan Grefft Rhuthun yma

Adnoddau

Caleidosgop

Ychwanegwyd 11 Ebrill

Yn yr amseroedd cyfnewidiol hyn rydyn ni i gyd yn edrych ar bethau’n wahanol felly roedden ni’n meddwl y gallech chi fwynhau golwg wahanol iawn ar Ganolfan Grefft Rhuthun.

Gwyliwch Caleidosgop: ffilm o’r awyr gan Stephen Heaton yma

 

Adnoddau

Pecyn Adnoddau ‘O natur’

Ychwanegwyd 11 Ebrill

Gan fod llawer ohonom yn awr yn canfod fod gennym fwy o amser i edrych o’n cwmpas, i fod yn ddiolchgar nad yw’r Gwanwyn, o leiaf, wedi’i ganslo roedden ni’n meddwl y gallech chi ffeindio bod rhai o’n pecynau adnoddau’n ddefnyddiol i awgrymu gweithgareddau ar gyfer y teulu cyfan ac i helpu i archwilio Crefft a Gwneud.

Mae ein Pecyn Adnoddau ‘O natur’ ar gael i’w lawrlwytho yma

And you might want to take another look at some of the
exhibitions featured in the pack:-

Dail Behennah: Gwaith Maes yma
Gordon Baldwin: Gwrthrychau ar gyfer Tirlun yma
Cerfio gofod: yma
Laura Ellen Bacon: Llif yma
Catrin Howell: yma

Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.