Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Sgyrsiau, Digwyddiadau a Gweithdai

Rydym yn darparu llu o sgyrsiau, digwyddiadau a gweithdai i gyd-fynd â’n harddangosfeydd oriel: o sgyrsiau gan guraduron a theithiau orielau i ‘Sgyrsiau’ ag artistiaid a gweithdai ymarferol dan arweiniad yr artist. Cliciwch drwy’r saethau i weld Be’ sy’ ‘mlaen.

Gweithdai

Dr. Nigel Hurlstone:

Brodwaith ‘Gwyrdroëdig’ Sadwrn 21 Hydref ac Sul 22 Hydref 10.30am – 4.30pm £70.00 (y dydd) Yn cynnwys cinio ysgafn

Yn cynnwys cinio ysgafn Rydyn ni’n falch o groesawu Dr. Nigel Hurlstone o’r arddangosfa Cwsb a fydd yn cynnig 2 weithdy undydd. Cewch fwynhau dim ond un diwrnod neu benwythnos cyfan o decstilau.

Rhoddir pwyslais ar gyfranogwyr yn ymchwilio’r cysyniad o ‘wyriad’ yn eu gwaith. Bydd Nigel yn arddangos bod pwyth, a brodwaith yn benodedig, â thraddodiad hir o fod yn ‘grefft’ wyrdroadol a allai fod yn groes i ganfyddiadau cyffredin fod brodwaith yn gartrefol, yn glyd ac â diffyg her.

Ni fydd y gweithdy’n ymboeni am gyfranogwyr yn gwireddu darn gorffenedig o waith, ond bydd yn annog profi ystod o syniadau a dulliau newydd a fydd yn helpu i oleuo gwaith ac uchelgeisiau yn y dyfodol.

Mae’r gweithdai wedi’u hanelu at un ai ddechreuwyr neu ymarferwyr tecstilau sy’n fwy profiadol.

Gweithdy

‘Ymestynnwch y golau’

Sadwrn 28 Hydref 10.30am – 12.30pm ac 1.30pm – 3.30pm AM DDIM Galwch heibio – dim angen bwcio

Wrth i’r clociau fynd yn ôl y penwythnos hwn bydd Emma Jayne yn eich helpu i ‘ymestyn y golau’ drwy ‘ddod â’r golau i mewn’, gan wneud eich daliwr cannwyll eich hun gan ddefnyddio gwrthrychau hapgael. Fe ddarperir defnyddiau ond mae croeso i chi ddod â’ch eitemau hapgael eich hun i greu darn personol i fynd adref.

Yn addas ar gyfer yr holl deulu – mawr neu fach. Mae’n rhaid i bob plentyn fod ag oedolyn gydag o.

Digwyddiad

Ffeiriau Masnach, Celf, Dylunio a Chrefft:

Sut ydw i i dyfu fy musnes creadigol? Esboniad ar Ffeiriau Crefft Dydd Mercher 1 Tachwedd 1.15pm – 5.00pm Dim ond £40 (disgownt o £5 ar gael)

Disgownt o £5 a’r cod: RCCPD117

Ydych chi’n chwilio am fwy o safleoedd gwerthu ar gyfer eich gwaith? Ydych chi’n gwybod y gwahaniaethau rhwng ffeiriau adwerthu a ffeiriau masnach? Oes arnoch chi angen cymorth i ehangu eich busnes creadigol?

Pam ddylech chi ddod yno?
– Cewch wybod y gwahaniaethau rhwng ffeiriau adwerthu a ffeiriau masnach ac fe gewch gyngor i’ch cefnogi i wneud y dewisiadau priodol ar gyfer eich busnes creadigol chi.
– I gael gwybod a yw eich arfer creadigol chi’n barod ar gyfer ffair grefftau a chynghorion da ar y ffordd i’ch paratoi ar gyfer ffair grefftau.
– Cewch wybod am ffeiriau crefftau dramor a’r ffordd y gallai hynny fod yn opsiwn da i ehangu eich marchnadoedd.

Pwy sy’n siarad?
– Bydd Rheolwr Datblygu Talent y Cyngor Crefftau yn cynnig cyfoeth o brofiad ac arbenigedd o gefnogi pobl greadigol yn natblygiad eu busnes.
– Bydd gwneuthurwyr profiadol yn rhannu eu cyfoeth o wybodaeth a phrofiad o ffeiriau masnach ac adwerthu a’r hyn sydd angen i chi ei ystyried os byddwch yn arddangos dramor.

Beth a gynigir?
– Cyngor ar y logisteg sydd angen ei ystyried o ran y mathau o gynulleidfaoedd mewn ffeiriau crefft, sut i brisio eich gwaith a sut i’ch marchnata eich hun pan fyddwch yn arddangos mewn ffair grefftau.
– Y graddfeydd amser potensial a chynllun fesul mis ar sut i baratoi ar gyfer ffair.
– Y ffordd y gallwch ymbaratoi ar gyfer yr oblygiadau cost a’r oblygiadau amser.

Agenda:
1.15pm: Cyrraedd, cofrestru a the / coffi
1.30pm: Croeso a Chyflwyniadau
1.55pm: Rheolwr Datblygu Talent y Cyngor Crefftau
2.45pm: Toriad
3.05pm: Parhad o’r gweithdy
3.35pm: Cyflwyniad gan Wneuthurwr
4.15pm: Adlewyrchu a Holi ac Ateb
4.30pm: Rhwydweithio
5.00pm: Diwedd

Fe ddarperir te a choffi ar ddechrau’r sesiynau ac yn ystod toriad y prynhawn. **Disgownt o £5 ar gael i wneuthurwyr sydd yng Nghyfeirlyfr y Cyngor Crefftau, e-bostiwch i gael mwy o wybodaeth** Mae’r gweithdy Ffeiriau Crefft yn rhan o gyfres o weithdai a digwyddiadau sydd wedi’u dylunio gan y Cyngor Crefftau i ddarparu gwneuthurwyr â sgiliau i allforio a hyrwyddo eu gwaith yn llwyddiannus.

Gellir prynu tocynnau ar gyfer y digwyddiad ar-lein: www.eventbrite.co.uk/e/craft-fairs-explainedtickets-37032206326

 

 

Gweithdy

Clwb Crefft ar gyfer plant

5–11 oed â Lisa Carter Dydd Iau 2 Tachwedd 10.30am – 12.30pm neu 1.30pm – 3.30pm £5.00 y sesiwn

‘Siapiau Canolfan Grefft Rhuthun’

Ymunwch â ni wrth i ni gael ein hysbrydoli gan yr arddangosfeydd cyfredol a rhoi cynnig ar ddulliau chwareus o wneud marciau ac adeiladu i greu eich strwythurau eich hun mewn dau a thri dimensiwn gan archwilio patrymau, strwythurau a siapiau.

Mae’n rhaid i bob plentyn fod ag oedolyn gydag o, ffoniwch i neilltuo lle.

Digwyddiad

‘Pontio’r cwrt’ â Lisa Carter

Gwener 3 Tachwedd 10.30am –12.30pm ac 1.30pm – 3.30pm AM DDIM Galwch heibio – dim angen bwcio

Gydag ysbrydoliaeth gan arddangosfa ‘Pontydd’ Richard La Trobe-Bateman cewch ddylunio ac adeiladu strwythur pontio ar raddfa fawr gan ddefnyddio’r cwrt a’i bensaernïaeth fel man cychwyn ac yna ail-gynnull eich arsylwadau ac ail-adeiladu pont fydd wedi’i hysbrydoli gan Ganolfan Grefft Rhuthun.

Suitable for all the family – big or small. All children must be accompanied by an adult.

Gweithdy

‘Mewn Adlewyrchiad’ â Tara Dean

Sadwrn 4 Tachwedd 10.30am – 12.30pm ac 1.30pm – 3.30pm AM DDIM Galwch heibio – dim angen bwcio

Wedi’i hysbrydoli gan Arddangosfa Cynnwys Amser Jane Perryman, bydd Tara Dean yn dangos i chi sut i greu eich darn eich hun mewn adlewyrchiad i waith Perryman. Gellir casglu darnau o gwmpas y ganolfan grefft neu mae croeso i chi ddod â’ch gwrthrychau hapgael eich hun. Arbrofwch â haenu siapiau, mono brintio, arlunio a rhwbiadau (‘frottage’). Gan weithio â phapur, datblygwch ddarn y gellir ei gadw fel cynhwysydd o’ch ymateb chi i ddefnyddiau ac arwynebau.

Yn addas ar gyfer yr holl deulu – mawr neu fach. Mae’n rhaid i bob plentyn fod ag oedolyn gydag o.

Chwarae Anniben

Chwarae Anniben

Sara-Jane Harper ac Emma Jayne Holmes Didd Mercher 8 Tachwed 10.00am – 11.30am AM DDIM ffoniwch i neilltuo lle gan fod lleoedd yn gyfyngedig

Edrych yn yr oriel ar waith Annie Turner a Jane Perryman. Yna byddwn yn dychwelyd i’r ystafell addysg i weithio â’r artist serameg Sara-Jane Harper i addurno siapiau clai i’w cadw.

Dewch draw â’ch plentyn bach i gael golwg â chymorth ar ein harddangosfeydd ac yna sesiwn o chwarae anniben yn yr ystafell addysg.

Gweithdy

‘Rhyddhau Creadigrwydd’ â Jane Perryman

Gweithdy undydd i oedolion Sadwrn 11 Tachwedd 10.00am – 4.00pm £95.00 yn cynnwys cinio ysgafn

Rydyn ni’n falch o groesawu Jane Perryman ar gyfer y dosbarth meistr undydd hwn. Bydd gosodiad amlgyfrwng Jane Perryman Cynnwys Amser yn darparu’r ysbrydoliaeth ar gyfer y gweithdy. Bydd yn troi o gwmpas y cysyniad o archwilio defnyddiau hapgael i ryddhau creadigrwydd gan ddefnyddio ystod o gyfryngau. Bydd hynny’n cynnwys papur, ffrotais (fel rhwbiad pres), testun, ffotograffiaeth a phlastr. Mae’n golygu casglu rhai defnyddiau organig cyffredin a rhai gwneud a dod â nhw i’r gweithdy i’w defnyddio fel man cychwyn i wneud eich darnau personol chi eich hun wedi’u hysbrydoli gan Cynnwys Amser.

Yn addas i ddechreuwyr.

Gweithdy

Helyg â Mandy Coates

Gweithdy undydd i oedolion Sul 12 Tachwedd 10.30am – 4.30pm £70.00 yn cynnwys cinio ysgafn

Bydd Mandy Coates yn ôl yn cynnig gweithdy helyg wedi’i ysbrydoli gan waith Richard La Trobe-Bateman a rhywbeth gwahanol i’w gweithdai blaenorol.

Bydd Mandy’n dangos sut i wneud hambwrdd tyniant o helyg. Delir yr hambyrddau tyniant Catalanaidd hyn wrth ei gilydd â thensiwn gyda manylion ychwanegol wedi’u gwehyddu os dymunir. Gellir eu defnyddio i weini caws neu ffrwythau, oeri bara neu gacennau ac maent yn hardd yn hongian ar wal.

Byddwn yn defnyddio helyg fydd wedi’u tyfu’n lleol i greu dyluniad o liw cyferbyniol.

Yn addas ar gyfer dechreuwyr. Darperir y defnyddiau i gyd. Byddai’n syniad dod â ‘secateurs’ efo chi.

Gweithdai

Gweithdai Helyg i Oedolion

â Juliette Hamilton Gwener 17 Tachwedd ac Sadwrn 18 Tachwedd 10.30am – 4.30pm £70.00 (y dydd) Yn cynnwys cinio ysgafn

Gweithdy 1: Ysgyfarnog Helyg
Gwener 17 Tachwedd

Gweithdy 2: Pen Carw Helyg
Sadwrn 18 Tachwedd

Bydd Juliette yn dweud wrthych chi sut i baratoi’r helyg ac yna’n eich tywys fesul cam drwy wneuthuriad y cerflun. Byddwch yn barod am ddiwrnod o waith corfforol ac i fynd adref â cherflun trawiadol iawn! Byddai’n syniad da dod â phâr o ‘secateurs’ a ffedog efo chi.

Fe ddarperir y defnyddiau i gyd. Yn addas ar gyfer pob lefel, byddai rhywfaint o brofiad o weithio â helyg o fantais.

Gweithdy

‘Dychmygion’ Gwydr â Verity Pulford

Gweithdy undydd i oedolion Sul 26 Tachwedd 10.30am – 4.30pm £70.00. Yn cynnwys cinio ysgafn

Yn dilyn ein rhaglen hanner tymor ‘golau i dywyllwch’ a’r ‘tymhorau cyfnewidiol’ bydd Verity Pulford yn rhoi tiwtorial torri gwydr i’r cyfranogwyr ac yn esbonio dulliau dyfrlliwiau, arlunio a gwaith weiren ar wydr cyn i chi wneud eich ‘haid’ eich hun o adar a fydd yn dal y golau yn ystod misoedd oer y gaeaf.

Sylwch yr eir â’r adar i ffwrdd i gael eu tanio ac fe fyddan nhw’n barod i’w casglu ymhen pythefnos ar ôl y gweithdy. Yn addas i ddechreuwyr.

Chwarae Anniben

Chwarae Anniben

Emma Jayne Holmes ac Donna Jones Dydd Mercher 13 Rhagfyr 10.00am – 11.30am AM DDIM ffoniwch i neilltuo lle gan fod lleoedd yn gyfyngedig

Mae’n Nadolig, felly sesiwn ar thema Nadolig, gwneud addurniadau, eitem i’w chadw neu anrheg.

Dewch draw â’ch plentyn bach i gael golwg â chymorth ar ein harddangosfeydd ac yna sesiwn o chwarae anniben yn yr ystafell addysg.

Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon
o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.