Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Sgyrsiau, Digwyddiadau a Gweithdai

Rydym yn darparu llu o sgyrsiau, digwyddiadau a gweithdai i gyd-fynd â’n harddangosfeydd oriel: o sgyrsiau gan guraduron a theithiau orielau i ‘Sgyrsiau’ ag artistiaid a gweithdai ymarferol dan arweiniad yr artist. Cliciwch drwy’r saethau i weld Be’ sy’ ‘mlaen.

Gweithgareddau Hanner-Tymor Chwefror

‘Gosod y Bwrdd’ ar gyfer y

teulu i gyd (mawr neu fach) Sadwrn 17 Chwefror 10.30am – 12.30pm ac 1.30pm – 3.30pm Sesiwn alw heibio AM DDIM ar gyfer pob oed. Dim angen bwcio

Gan gymryd ysbrydoliaeth o’r arddangosfa gyfredol ‘Wedi’u Gwneud ar gyfer y Bwrdd’, dewch i ymuno â Donna Jones i wneud tipyn o sgrin-brintio a chreu eich darn canol bwrdd eich hun o decstilau.

Mae’n rhaid i blant fod gydag oedolyn.

Chwarae Anniben

Mae Crefft yn Cyfri: Chwarae Anniben

ag Emma-Jayne Holmes ar gyfer rhieni a phlant bach Dydd Mercher 7 Mawrth, Dydd Mercher 25 Ebrill, Dydd Mercher 23 Mai 10.00am – 11.30am Mae’r holl sesiynau AM DDIM, ffoniwch i neilltuo lle gan fod lleoedd yn gyfyngedig

Dewch draw â’ch plentyn bach i gael golwg â chymorth ar ein harddangosfeydd cyfredol ac yna sesiwn o chwarae anniben yn yr ystafell addysg.

Sgwrs

Sgwrs Oriel: Wedi’u Gwneud ar gyfer

y Bwrdd â Georgia Powell, Cwmni Goldsmiths Dydd Iau 15 Mawrth 11.00am neu 2.00pm AM DDIM Ffoniwch i neilltuo lle
Sgwrs

Sgwrs artist ac yna sesiwn

cwestiwn ac ateb â Jilly Edwards Dydd Gwener 16 Mawrth 6.00pm yn yr Oriel AM DDIM Ffoniwch i neilltuo lle

Mae tapestrïau Jilly sydd wedi’u gwehyddu wedi’u hysbrydoli gan gipolygon ar deithiau ac atgofion amdanyn nhw, boed hynny’n deithiau hir ar y trên neu’n drip i’r caffi lleol.

Yn y sgwrs yma sydd am ddim bydd Jilly’n siarad am ei hysbrydoliaeth a’i gwaith.

Gweithdai

Gweithdai Tapestri i Oedolion â Jilly Edwards

Sadwrn 17 ac Sul 18 Mawrth 2018 10.30am – 4.30pm £80 y dydd neu bwciwch 2 ddiwrnod am £120. Yn cynnwys cinio ysgafn

Gweithdy 1: ‘Dewch i ni ddechrau yn y dechrau’ (Sadwrn 17 Mawrth)
Gweithdy 2: ‘Ac yn awr…?’ (Sul 18 Mawrth)

Rydyn ni’n falch o groesawu Jilly Edwards yr artist sy’n gyfrifol am yr arddangosfa ‘Llawenydd: Melyn yw’r Glas Newydd’ ac a fydd yn cynnig 2 weithdy undydd. Cewch fwynhau dim ond un diwrnod neu benwythnos llawn o decstilau.

Bydd Gweithdy 1 yn canolbwyntio ar eich dysgu am yr holl bethau sylfaenol y bydd arnoch angen eu gwybod am dapestri sydd wedi’i wehyddu, o ddysgu ystofi gwŷdd ffrâm agwehyddu’r siapiau y byddwch yn eu defnyddio, creu sampler y gallwch gyfeirio’n ôl ato pan fyddwch gartref.

Mae Gweithdy 2 yn barhad o ddiwrnod un neu ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes wedi gwneud cwrs sylfaenol. Byddwch yn trafod trwch gwahanol ystofau a’r ffordd o’u hystofi ar fframiau, newidiadau yn nhrwch edafedd a’r gwahanol edafedd a ddefnyddir i greu gweadeddau yn ogystal ag edrych ar ddylunio o gasglu, arflunio, gwneud cartŵns. Yna bydd gennych yr offer a’r wybodaeth i ddechrau ar dapestri – gan ddileu’r ofn o ddylunio er mwyn creu dechreuadau eich campwaith eich hun.

Gweithdy

‘Gwiwerod ac Ysgyfarnogod’

Dosbarth meistr ffelt i oedolion â Ruth Packham Sul 8 Ebrill 10.30am – 4.30pm £75 yn cynnwys cinio ysgafn

Ymunwch â ni wrth i ni groesawu’r artist/gwneuthurwr Ruth Packham a fydd yn eich tywys drwy’r dull o ffeltio â nodwydd i wneud un ei eich Ysgyfarnog Frown eich hun neu Wiwer Goch gan ddefnyddio ffibr gwlân Prydeinig.

Wrth adeiladu haenau o ffibr gwlân gan ddefnyddio nodwydd adfachog arbennig byddwch yn rhyfeddu at y ffordd y daw eich creadur yn fyw.

Er nad oes angen profiad blaenorol bydd angen i chi allu eistedd am gyfnod hir, fod â golwg gweddol dda, gan y gall fod yn drafferthus a bydd angen amynedd arnoch chi’n fwy na dim!

Dwedwch wrth fwcio pa anifail fyddai orau gennych chi ei wneud (un ai ysgyfarnog frown neu wiwer goch) er mwyn i ni allu archebu eich defnyddiau.

Gweithdy

Janet Bolton Dosbarth

Meistr Tecstilau 2 Ddiwrnod Sadwrn 14 a Sul 15 Ebrill 10.30am – 4.30pm £120 yn cynnwys cinio ysgafn

Rydyn ni’n falch o groesawu’n ôl y dyluniwr tecstilau Janet Bolton. Prif syniad y gweithdy hwn yw annog cyfranogwyr i ddatblygu eu syniadau eu hunain, gydag awgrymiadau addas a help o’r cychwyn cyntaf. Does dim angen cael syniad penodol dan sylw ond dewch â syniad syml os hoffech chi.

Gan weithio’n uniongyrchol â’r ffabrig fe wnaiff Janet esbonio ac arddangos y dulliau torri a gwnïo syml sy’n ofynnol, a disgrifio’r cyffro o adel i’r syniad newid a datblygu hyd at y pwyth olaf un.

Drwy gydol y ddau ddiwrnod fe wnaiff Janet arddangos pwysigrwydd cyflwyno a fframio eich gwaith mewn ffordd sy’n gydymdeimladol i’r cyfansoddiad yn rhan o werthusiad grŵp.

Gweithdy

Simeon Jones

Dosbarth Meistr Rhwymo Llyfrau Sadwrn 21 a Sul 22 Ebrill 10.30am – 4.30pm £120 yn cynnwys cinio ysgafn

Ar y cwrs deuddydd dwys yma bydd cyfranogwyr yn gwneud llyfr nodiadau lledr chwarter (meingefn lledr ac estyll papur brith).

Fe aiff Simeon â chi fesul cam drwy’r broses o wneud bloc y testun, plygu a gwnïo’r adrannau â llaw ar dapiau, i wasgu eich llyfr ar y diwedd.

Bydd yn benwythnos llawn o ymdrech greadigol ac fe ewch adref â sgiliau newydd a llyfr newydd.

Cwrs lefel canolraddol yw hwn ac mae’n gofyn am lefel resymol o sgiliau llaw, (byddai o fantais i chi fod wedi cyfranogi’n flaenorol mewn cwrs rhwymo llyfrau) ac felly nid yw’n addas ar gyfer cyfranogwyr iau. Mae cost y cwrs yn cynnwys plygell asgwrn a chyllell blicio. Pan fyddwch yn bwcio nodwch a ydych chi’n llawdde neu’n llawchwith gan fod y cyllyll yn sbesiffig.

Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon
o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.