Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Gweithgareddau Babanod a Phlant Bach x2

Sesiynau Creadigol ar gyfer Dwylo Bach

(y cwbl yn addas ar gyfer plant dan 3 oed) 10am – 11.30am
 £2.50 ffoniwch i neilltuo lle, os gwelwch yn dda, mae lleoedd yn brin

Mercher 2 Hydref: Cegin sain
Mercher 6 Tachwedd: Basgedi nythu
Mercher 4 Rhagfyr: Blasbwyntiau

Mae ein sesiynau Dwylo Bach yn orlawn o ddysgu llawen, wedi’u dylunio’n arbennig ar gyfer artistiaid bach i archwilio eu creadigrwydd mewnol, i fod yn chwilfrydig ac i WNEUD!

Creu amgylcheddau a gweithgareddau sydd wedi’u hysbrydoli gan raglen ein harddangosfa sy’n synhwyraidd ac yn chwareus i chi a’ch plentyn bach eu darganfod a’u mwynhau.

Fe arweinir y sesiynau hyn gan Ticky Lowe Artist a Chyfarwyddwr Gwneud Synnwyr www.makingsensecic.org.uk

Mae angen dillad sbâr – mae bwydydd yn cynnwys betys coch a bwydydd poitshlyd eraill. Rhowch wybod i ni ymlaen llaw am unrhyw alergedd bwyd.

…………………………………

NEWYDD!! Fy amser i a thithau

Mercher 9, 16 & 23 Hydref
10am – 11.30am
AM DDIM, ffoniwch i neilltuo lle, mae lleoedd yn brin

Yn ychwanegiad newydd i ddigwyddiadau Babanod a Phlant Bach, CGRh yr hydref hwn, rydyn ni wedi cynnwys tair sesiwn arall ond gyda newid bychan. Mae’r sesiynau hyn nid dim ond ar gyfer y plant bach ond ar gyfer pobl hefyd. Yn ystod y sesiynau cewch gyfle i ddylunio a rhoi cynnig ar brintio ar frethyn â’r dylunydd a’r gwneuthurwr printiau Rhi Moxon.Yna fe wneir y ffabrig fydd wedi’i brintio â llaw yn glustogau llawr mawr i’w defnyddio ar gyfer ein sesiynau misol cyfredol Dwylo Bach. Yn y cyfamser bydd Ticky Lowe wedi trefnu storm o weithgareddau i gadw eich plant bach yn ddiwyd (yn yr un gofod) tra byddwch chi’n rhoi cynnig ar Grefft. Ymunwch â ni am gymaint o sesiynau ag y mynnwch chi – byddwch yn cael ‘gwneud a chadw’ hefyd!

Mae’n rhaid i blentyn fod efo pob oedolyn!

I neilltuo lle ffoniwch 01824 704774.
I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â Sioned Phillips,
Swyddog Addysg. E-bost: sioned.phillips@sirddinbych.gov.uk

Gweithdy

Straeon mewn pwythau â Jessie Chorley

Gweithdy undydd  Sadwrn 19 neu Sul 20 Hydref 10.30am – 4.30pm £85 sy’n cynnwys cinio ysgafn 

Bydd y gweithdy hwn yn canolbwyntio ar ddyluniadau brodwaith Jessie sydd wedi’u gwneud â llaw ac sy’n ymgorffori llythreniad wedi’i frodio a dulliau appliqué.

Bydd y gweithdy hwn yn dechrau â sgwrs ac arddangosiadau syml gan Jessie ynglŷn â’r ffordd o ddechrau eich straeon chi eich hun wedi’u brodio mewn pwythau. Yna fe aiff Jessie yn ei blaen i’ch cyfarwyddo chi fel grŵp ac yn unigol, wrth iddi eich helpu i greu eich stori eich hun yn ei harddull llofnod hi o bwythau ac appliqué.

Byddwch yn gweithio ar ffabrig llin naturiol fel sylfaen, ac yn gadael i’ch stori ddatblygu arnyn nhw ac ynddyn nhw. Bydd Jessie’n dangos i chi ei hoff ddulliau pwytho, yn cynnwys ei harddull llofnod sef pwythau gorwedd, rhedeg, pwythau conyn a phwythau ôl ac appliqué syml wedi’i droi â nodwydd i greu eich straeon a’ch delweddau pwythog eich hun yn eich brethyn sail ac arno.

Mae rhywfaint o sgiliau gwnïo sylfaenol yn hanfodol ar gyfer y gweithdy hwn.

Digwyddiad

Verity Pulford: Digwyddiad Arbennig

AM DDIM: Cyfarfod â’r Gwneuthurwr Sadwrn 26 Hydref 2019 10.30 – 12.30pm & 1.30 – 3.30pm

Cyfle i gyfarfod â’r artist, i gael mwy o wybodaeth a gweld y gwaith sy’n cael ei gynhyrchu yng ngham nesaf y prosiect sydd wedi’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r prosiect hwn yn arwyddo newid sylfaenol yn arfer yr artist a dyma gyfle i drafod ei chysyniadau â hi. Bydd y preswyliad hefyd yn rhoi cyfle i brofi casgliad trin sy’n cynnwys defnydd sy’n ysbrydoli a samplau gwydr. Bydd yr artist hefyd ag arddangosfa o waith hyd yma a llyfrau braslunio a ffotograffau i chi eu gweld.

Digwyddiadau

Sgwrs ac Arddangosiad gan Ieuan Rees, Artist Llythrennu a Chaligraffi

Sadwrn 16 Tachwedd 1.30pm – 4.30pm £5 Ffoniwch i neilltuo lle, os gwelwch yn dda (mae lleoedd yn brin)

Fe ystyrir Ieuan Rees yn un o artistiaid/grefftwyr mwyaf amryddawn Prydain ym meysydd llythrennu, cerfio llythrennau, caligraffi, llythrennu pensaernïol a chyfathrebu graffig. Mae wedi gweithio ar felwm, carreg, gwydr, pren a metel. Mae wedi darlithio ac wedi cynnal gweithdai ledled Prydain, Unol Daleithiau America, ac yn Sydney, Awstralia.

Rydyn ni’n hynod falch y bydd Ieuan gyda ni y mis Tachwedd hwn i rannu ei wybodaeth a’i brofiad dwfn mewn llythrennu ac yna fe geir arddangosiad mewn caligraffi.

1.30pm Sgwrs ddarluniadol
2.30pm Toriad – Te a choffi
3pm Arddangosiad caligraffi
4pm Croesewir cwestiynau gan y gynulleidfa

Digwyddiadau

Cyfarfod â’r Gwneuthurwr John Neilson, Cerfiwr Llythrennau a Dylunydd Llythrennau

Sadwrn 23 Tachwedd 10.30am – 12.30pm AM DDIM

Beth am ddod draw a gweld John wrth ei waith yn cerfio llythrennau mewn carreg? Cyfle i holi am y broses, y dulliau ac unrhyw beth arall mewn perthynas â llythrennu.

Digwyddiadau

Archwilio llythrennau o fewn yr oriel a thref Rhuthun gyda John Neilson & Fiona Gale

Sadwrn 23 Tachwedd 1.30pm – 4.30pm AM DDIM ffoniwch i neilltuo lle, os gwelwch yn dda (lleoedd prin ar gael)

Bydd y digwyddiad prynhawn hwn yn dechrau yn Oriel 1, â John Neilson yn arwain sgwrs oriel am y gwaith sy’n cael ei arddangos yn rhan o’r sioe Llythrennu. Yna bydd y daith yn parhau hyd y llwybr i’r dref gyda’r archeolegydd Fiona Gale. Fe edrychir ar ysgrifen sydd wedi’i gwreiddio o fewn muriau, tir, placiau Rhuthun a gweld y dreftadaeth a’r straeon sy’n gefndir i’r arysgrifau a’r dulliau/sgiliau sy’n ofynnol i engrafu. Fe ddychwelir i’r Ganolfan Grefft am baned dda o de neu goffi. Gwisgwch ddillad sy’n addas ar gyfer yr awyr agored ar gyfer y digwyddiad hwn.

Rhan o lawer o ddigwyddiadau dathlu i nodi Pen-blwydd y Loteri Genedlaethol yn 25 oed #diolchichi

Gweithdy

Gweithdy Deuddydd ag Anne Kelly

Tŷ a Chartref Sadwrn 7 & Sul 8 Ragfyr 2019 10.30am – 4.30pm £150 yn cynnwys cinio ysgafn (rhowch wybod i ni beth yw eich anghenion dietegol, os gwelwch yn dda)

Ar y cwrs deuddydd hwn â’r awdur, artist a thiwtor Anne Kelly byddwch yn gweithio o’ch dewis chi o dŷ neu le (adeilad) sydd ag atgofion arbennig i chi. Fe ddechreuwn ni drwy ddefnyddio dulliau sylfaenol ond effeithiol, wedi’u cymryd o’i llyfrau. Bydd Anne yn dangos i chi sut i greu gludwaith cyfryngau cymysg gan ddefnyddio eitemau o’ch casgliadau chi a phethau wedi’u ffeindio mewn siopau elusen. Bydd eich darn chi’n cael ei addurno’n gyfoethog i greu swfenîr neu rodd arbennig. Gellir ei ychwanegu at ddarn mwy yn ddiweddarach os dymunir hynny. Fe anfonir rhestr lawn o ddefnyddiau ac offer atoch chi cyn y gweithdy. Bydd peiriannau gwnïo’n gynorthwyol ond nid yn hanfodol.

Beth i’w ddod efo chi? Rhestr Defnyddiau
Dewisiad o ffabrigau plaen a phrintiedig (darnau bach sy’n berthnasol i’r thema)
Ffabrig plaen (cymysgedd o gotwm neu galico), darnau bach – dim mwy na 40×40 cm
Fflaim a mat torri
Rhuban neu sgrapiau o les – botymau bach
Pritt/ffon ludio
Pensel
Siswrn papur a phapur cetris dalen A4
Blociau argraffu
Paent acrylig neu ffabrig (dim ond ychydig) a darnau bach o sbwng
Cit gwnïo ar gyfer pwytho â llaw
Siswrn ffabrig
Pinnau
Peiriant gwnïo a dewisiad o edau peiriant gwnïo

Gweithdy

Dau Weithdy Undydd o Brintio ac Ysgrifennu gyda’r Gwneuthurwr Printiau a’r Ceinlythrennydd Douglas Bevans

Sadwrn 11 a/neu Sul 12 Ionawr 2020 10.30am – 4.30pm £65 y diwrnod gyda chinio ysgafn yn gynwysedig

Fe ddechreuodd Douglas Bevans ar ei astudiaethau celf ffurfiol yn Sefydliad Celfyddydau San Francisco, dim ond 4 bloc i ffwrdd o siop gysodi ei deulu lle y dechreuodd ei ddiddordeb mewn llythrennau. Daeth yn arlunydd ar ei liwt ei hun yn dilyn astudiaethau pellach yn y Ganolfan Gelfyddydau yn Los Angeles. Mae’n awr yn dysgu yn y Coleg Celf Brenhinol, ac yn teimlo y bydd arlunio a llythrennu’n ffeindio eu cyfuniad mwyaf dymunol mewn Caligraffi.

Bydd y ddau weithdy undydd hyn yn archwilio’r ddwy arddull sylfaenol o lythrennu sy’n ffurfiol ac yn anffurfiol, Rhufeinig ac Italig. Byddwch yn dysgu ysgrifennu llythrennau â phen… llythrennau ‘Rhufeinig’ unionsyth ar ddiwrnod cyntaf y gweithdy a llythrennau ‘Italig’ ar oledd yr ail ddiwrnod.

Yn addas ar gyfer pob lefel ac fe ddarperir y defnyddiau i gyd.

Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.