Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Gweithdy

Clwb Crefft i’r Teulu: Gwrthrychau Anarferol

Gweithdy wedi’i ysbrydoli gan Kate Haywood gyda Lisa Carter  Sadwrn 30 Mawrth 10.30am – 12.30pm neu 1.30pm – 3.30pm

£5 am sesiynau y gellir eu bwcio, ar gyfer plant 5–11 oed a’r oedolyn a fydd efo nhw (ac a fydd yn cyfranogi hefyd)

Dylunio a chydosod eich gwaith celf eich hun gan ddefnyddio amrywiaeth o gydrannau, gyda gweithiau barddol Kate Haywood yn ysbrydoliaeth. Yn y gweithdy hwn byddwn yn ail-feddwl ac yn archwilio’n chwareus ein cydberthynas â gwrthrychau pob dydd a rhai od o’r gorffennol drwy raddfa, lliw, ffurf a gweadedd i wneud ffurfiau cyffrous newydd.

Mae lleoedd yn gyfyngedig felly ffoniwch i neilltuo lle, os gwelwch yn dda. MAE’N RHAID I BOB PLENTYN FOD GYDAG OEDOLYN.

Sgwrs

Sgwrs a darlleniad oriel: Charlotte Hodes

a’r Dr Deryn Rees-Jones Sul 31 Mawrth 2.30pm AM DDIM dim angen bwcio

Wrth i’r arddangosfa ‘Yn Dilyn Cymryd Te a gweithiau eraill’ ddod i ben bydd yr Artist Charlotte Hodes yn mynd ar daith gerdded ac yn sgwrsio am ei gwaith ac wedyn ceir darlleniad gan y Bardd Dr Deryn ReesJones o’i llyfr ‘and you, Helen’ – llyfr y bu Charlotte a Deryn yn cydweithio arno.

Gweithdai

Chwarae Anniben

Tymor newydd sbon o Chwarae Anniben wedi’i ysbrydoli gan GREFFT – Sesiynau y gellir eu bwcio AM DDIM â Ticky Lowe a Donna Jones.

Dewch draw â’ch plentyn bach i gael golwg â chymorth ar ein harddangosfeydd ac yna sesiwn o Chwarae Anniben yn yr ystafell addysg.

10.00am – 11.30am

Dydd Mercher 13 Mawrth – ‘Chwarae â Chlai’ – WEDI DOD I BEN
Dydd Mercher 3 Ebrill  – ‘Cegin Baent’
Dydd Mercher 8 Mai  – ‘Dan Eich Traed’
Dydd Mercher 5 Mehefin – ‘Gofodau Clyd’
Dydd Mercher 3 Gorffennaf – ‘Angylion Paent’

Ffoniwch i neilltuo lle, os gwelwch yn dda gan fod lleoedd yn gyfyngedig.

Gweithdy

Clwb Crefft: Y Pasg: ‘Straeon wedi’u Ffeltio’

gyda Ticky Lowe Dydd Iau 25 Ebrill 10.30am – 12.30pm £5 ffoniwch i neilltuo lle

Clwb Crefft y gellir neilltuo lle ar gyfer plant 5–11 oed

Wedi eich ysbrydoli gan yr Arddangosfa o waith Primmy Chorley cewch greu eich stori liwgar a gweadog eich hun, yn null Primmy, o’ch cartref, eich teulu a’ch anifeiliaid anwes gan ddefnyddio gwlân ffeltiog a phwythau.

Mae’n rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn.

Gweithdy

Gweithdy Portffolio ar gyfer rhai 14–18 oed

Dydd Mercher 17 Ebrill 11.00am – 4.00pm £15 ffoniwch i neilltuo lle

Gydag Andrew Hooper, Arweinydd Rhaglen Dylunio Graffeg o Brifysgol Caer

Dewch â’ch portffolios a’ch llyfrau braslunio eich hunain i’r gweithdy hwn gydag Andrew, Arweinydd Rhaglen ym Mhrifysgol Caer. Yn ystod y dydd byddwch yn archwilio, yn adolygu ac yn datblygu eich portffolio a chyda gweithgaredd creadigol bydd yn helpu i’w wneud yn unigryw i chi.

Rhan o raglen y Llwybr Criw Celf a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Gweithdy

Gweithdy 1: Straeon Pwytho

â Primmy Chorley a Jessie Chorley Sadwrn 11 Mai  10.30am – 4.30pm £125 Yn cynnwys cinio

Defnyddio geiriau neu gerdd fel ysbrydoliaeth i wneud cofrodd neu gofarwydd wedi’u pwytho. Dewch â’ch darnu ffabrig eich hun – rhai rydych chi â chysylltiad emosiynol â nhw. Darn o hen ffrog neu frethyn sydd â hanes sy’n arbennig i chi, unrhyw drysor arbennig sydd wedi’i roi o’r neilltu ac yr hoffech wnïo arno – hen lês, hen fotwm. Dewch ag edeifion gwnïo addas, nodwyddau a siswrn miniog gyda chi a hen wlân neu gerpyn ar gyfer stwffio os ydych am wneud eich darn chi’n un tri dimensiwn.

Dim ond o 11.00am ar ddydd Mawrth, Chwefror 19, 2019 y cymerir bwciadau ar gyfer y gweithdai hyn a hynny ar y ffôn ar 01824 704774. Ni ellir gwneud unrhyw fwciadau na neilltuadau cyn y dyddiad hwn, ac fe gyfyngir yn gaeth ar leoedd i un lle y person. Mae’n rhaid talu isafswm blaendal o 50% ar adeg y bwcio

Gweithdy

Gweithdy 2: Appliqué a Phwythau Syml

â Primmy Chorley a Jessie Chorley Sul 12 Mai 10.30am – 4.30pm £125 Yn cynnwys cinio

Defnyddio pwythau syml a gweithio’n uniongyrchol ar y brethyn i greu darlun stori. Dewch â darn o hen flanced wlân efo chi neu frethyn addas ar gyfer y cefndir, neu hen ddarn o gynfas liain, a’ch sgrapiau ffabrig personol eich hun sydd ag atgofion neu ystyr arbennig i chi. Darn o hen gwilt neu hen wisg amser rhyfel eich mam neu ŵn babi. Dewch hefyd ag edeifion gwnïo addas, nodwyddau a siswrn miniog.

Sylwch fod mwyafrif y defnyddiau ar gael am ddim yn yr Ystafell Addysg ond dewch â’ch ffabrig, eich botymau neu eich edeifion hoff eich hun i wneud eich gwaith yn femento personol.

Dim ond o 11.00am ar ddydd Mawrth, Chwefror 19, 2019 y cymerir bwciadau ar gyfer y gweithdai hyn a hynny ar y ffôn ar 01824 704774. Ni ellir gwneud unrhyw fwciadau na neilltuadau cyn y dyddiad hwn, ac fe gyfyngir yn gaeth ar leoedd i un lle y person. Mae’n rhaid talu isafswm blaendal o 50% ar adeg y bwcio

Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.