Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Sgyrsiau, Digwyddiadau a Gweithdai

Rydym yn darparu llu o sgyrsiau, digwyddiadau a gweithdai i gyd-fynd â’n harddangosfeydd oriel: o sgyrsiau gan guraduron a theithiau orielau i ‘Sgyrsiau’ ag artistiaid a gweithdai ymarferol dan arweiniad yr artist. Cliciwch drwy’r saethau i weld Be’ sy’ ‘mlaen.

Gweithdy

Preswyliad Dadlunio Blodeuog

Sesiynau Gweithdy Galw Heibio AM DDIM Dydd Sul 18 Mehefin, Dydd Sadwrn 24 Mehefin & Dydd Sul 25 Mehefin, gydol y dydd

Allan os bydd yn heulog neu yn y stiwdio (neu cewch fynd â nhw efo chi i fwrw ymlaen â nhw gartref) – gweithgareddau cyffredinol yn addas ar gyfer pob oed.

Lliwiau mewn Natur
Yn y cwrt: Â stribed hir o bapur, paentiau, dŵr a phalet ffeindiwch liwiau yn y planhigion a’r blodau a cheisiwch gymysgu lliwiau i gael yr arlliw priodol. Yn y stiwdio / lab: Archwilio bysedd y cŵn a blodau gwyllt eraill dan y microsgop ac wedi’u taflunio ar y sgrin fawr ac archwilio’r casgliad trin blodau gwyllt.

Ffeil Ffeithiau Blodau
Llyfr syml wedi’i blygu – dewiswch neu ffeindiwch flodyn gwyllt sy’n tyfu – archwiliwch o’n fanwl yn ei gynefin, brasluniwch o, paentiwch o, gwnewch nodiadau neu gerdd amdano i greu llyfr blodau.

Gwneud Ffelt 3D
Gwnewch eich blodyn bysedd y cŵn sengl eich hun.

Sgyrs

Sgwrs ac Arddangosiadau

â Terry Bell-Hughes Sul 25 Mehefin 11.30am – 3.30pm (toriad o awr am ginio) £5.00 heb gynnwys cinio. Ffoniwch i neilltuo lle
Gweithdy

Chwarae Anniben: CYFARFOD Â’R CROCHENYDD

Dydd Mercher 28 Mehefin 10.00am – 11.30am Mae’r holl sesiynau AM DDIM ffoniwch i neilltuo lle gan fod lleoedd yn gyfyngedig

Dewch draw gyda’ch plentyn bach i gael golwg â chymorth ar ein harddangosfeydd ac yna sesiwn o chwarae anniben yn yr ystafell addysg.

CYFARFOD Â’R CROCHENYDD: Mae arddangosfa Terry Bell-Hughes yn parhau yn y brif oriel a byddwn yn cael ein trin i syrpreis – crochenydd gwadd a fydd yn ymuno â ni am fwy o ‘chwarae â chlai’ ar yr achlysur arbennig hwn.

Gweithdai

‘We engAGE’, sut i ddefnyddio

creadigrwydd digidol â phobl hŷn 29 a 30 Mehefin 10.00am – 4.00pm Aelod o’r Helfa Gelf: £22.00 + fyi bwcio. Ddim yn aelod: £44.00 + ffi bwcio

Helfa Gelf yng Nghanolfan Grefft Rhuthun.

Mae’r cwrs hyfforddi hwn yn canolbwyntio’n benodol ar gynhwysiad technoleg ar gyfer unigolion sydd â Dementia drwy edrych ar Apps perthnasol sy’n cyffwrdd ag Ysgogiad Synhwyraidd a Chreadigrwydd ar iPads. Fe ddangosir ffyrdd o weithio un ac un ac yn gyfranogol a’r ffordd y gall staff a theuluoedd hefyd ymgysylltu ochr yn ochr â’r broses greadigol hon.

Gweithdy deuddydd yw hwn, ar gyfer artistiaid sydd â diddordeb mewn gweithio mewn sefydliad gofal iechyd. Does dim angen sgiliau cyfrifiadur arnoch chi i ddod yno. Uchafswm o 12 o gyfranogwyr.

Diwrnod 1: Deall ac adlewyrchu ar y defnydd gorau o Apps a thechnoleg ar gyfer Pobl Hŷn, i drafod pa Apps sy’n gweithio, yn dibynnu ar gyfnod y Dementia a galluoedd yn gyffredinol, i ddeall y model a dull We engAGE, i oresgyn yr anawsterau a wynebir â thechnoleg.

Diwrnod 2: Cynllunio gweithdai a chyflenwad gweithdai gan ddefnyddio technoleg iPad. Dewch â llyfr nodiadau a beiro efo chi’r diwrnod hwnnw.

Cinio (fe ddarperir lluniaeth). Mae yna gaffi hefyd yng Nghanolfan Grefft Rhuthun. I gael mwy o wybodaeth ar We engAGE ewch i www.we-engage.blogspot.co.uk

Gellir prynu tocynnau ar gyfer y digwyddiadau
ar-lein: www.eventbrite.co.uk
Os bydd gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch
â Katie, y trefnydd: katie@helfagelf.co.uk

Screen Shot 2016-05-24 at 15.56.23

Leoliadau gwaith

Cyfleoedd Profiad Gwaith Codi’r Bar ar gyfer rhai

16–18 oed â’r dylunydd / gwneuthurwr Helaina Sharpley 3 – 7 Gorffennaf 2017

Yn ychwanegiad newydd i’r rhaglen Codi’r Bar rydyn ni’n cynnig 15 o leoliadau gwaith yng Nghanolfan Grefft Rhuthun ar gyfer disgyblion Safon UG/U i ddatblygu a chyflenwi prosiect ymarferol gydag artist deinamig sy’n ysbrydoli, a allai gynnwys gwaith curadur, ymgysylltu, dehongli a/neu waith gosod.

I gael gwybodaeth bellach ar sut i ymgeisio cysylltwch â Julie Wem E-bost: julie-ruthin@hotmail.com

Gweithdy

Ysgrifennu Datganiad Artist

15 Gorffennaf 10.00am – 4.00pm Aelod o’r Helfa Gelf: £5.50 + ffi bwcio. Ddim yn aelod: £11.00 + ffi bwcio

Mae eich datganiad artist yn gyflwyniad sylfaenol i’ch celfyddyd a’r ffordd y bydd syniadau’n cael eu cyflwyno yn y gwaith; nid cyfarwyddiadau ydi o ar beth i’w brofi na beth i’w feddwl. Bydd y sesiwn ymarferol hon, gan Sara Roberts, yn eich darparu â’r offer i ysgrifennu datganiad da, drwy ddefnyddio modelau, ymarferiadau ac adolygiad cyfoedion mewn amgylchedd sy’n gyfeillgar ac yn gefnogol.

Mae Sara’n barod i drafod darnau unigol o ysgrifennu (datganiadau) â’r awduron yn unigol ar ôl y sesiynau.

Sylwch fod yna 2 sesiwn sydd yr un fath a dim ond un ai’r bore 10.00am – 12.30pm neu 1.30pm – 4.00pm sydd angen i chi eu bwcio.

Dewch â llyfr nodiadau, beiro, enghreifftiau o’ch gwaith (portffolio, gliniadur neu sampl bychan o waith gwirioneddol).

Gellir prynu tocynnau ar gyfer y digwyddiadau
ar-lein: www.eventbrite.co.uk
Os bydd gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch
â Katie, y trefnydd: katie@helfagelf.co.uk

Screen Shot 2016-05-24 at 15.56.23

Gweithdai

Portffolio: Ysgol Gelf yr

Haf i Bobl Ifanc 2017 31 Gorffennaf – 22 Awst

Mae Ysgol Gelf yr Haf yn ôl am ei phedwaredd wyddyn ac eto mae gennym ni ‘gymysgfa’ o weithdai ar gyfer pobl ifanc 14–18 oed sydd â diddordeb penodol yn y celfyddydau gweledol a chymhwysol ac a fyddai’n hof datblygu eu harfer artistig ymhellach.

Drwy gydol gwyliau’r haf bydd Canolfan Grefft Rhuthun yn cynnal 8 o weithdai gyda 4 o artistiaid/gwneuthurwyr gwahanol:–

Bloc 1: Rhi Moxon (gwneuthurwr printiau) Dydd Llun 31 Gorffennaf a dydd Mawrth 1 Awst
Bloc 2: Andy Hazell (gof tun) Dydd Llun 7 a dydd Mawrth 8 Awst
Bloc 3: Rob Spaull (celfyddyd ddigidol) Dydd Llun 14 a dydd Mawrth 15 Awst
Bloc 4: Susan O’Byrne (serameg) Dydd Llun 21 a dydd Mawrth 22 Awst

Yn ystod y sesiynau hyn bydd yr ymarferwyr yn rhannu eu harbenigedd, yn cy wyno dulliau newydd ac yn trafod eich gwaith a’ch syniadau chi gan gefnogi datblygiad eich portffolio personol chi tuag at astudiaethau Celf a Dylunio.

Gallwch ddewis rhwng y 4 bloc; mae pob bloc o 2-ddiwrnod yn £15 neu dewch i bob un o’r 4 bloc (8 gweithdy) am £50.

I neilltuo eich lle ffoniwch 01824 704774 Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Kate Jordan, Swyddog Addysg Canolfan Grefft Rhuthun. kate.jordan@denbighshire. gov.uk neu ffoniwch 01824 704774.

Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon
o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.