Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Sgyrsiau, Digwyddiadau a Gweithdai

Rydym yn darparu llu o sgyrsiau, digwyddiadau a gweithdai i gyd-fynd â’n harddangosfeydd oriel: o sgyrsiau gan guraduron a theithiau orielau i ‘Sgyrsiau’ ag artistiaid a gweithdai ymarferol dan arweiniad yr artist. Cliciwch drwy’r saethau i weld Be’ sy’ ‘mlaen.

Sgwrs

Yn sgwrsio: GOFANNU

Sadwrn 29 Ebrill 11.15am – 12.00pm AM DDIM ffoniwch i neilltuo lle

Curadur Delyth Done, Coleg Celf Henffordd â’r Arddangoswyr Francisco Gazitua, Yr Athro Heiner Zimmermann, Christian Vaughan Jones ac Ambrose Burne

Sgwrs

Yn sgwrsio: Y Tir Newydd

Sadwrn 29 Ebrill 1.00pm AM DDIM ffoniwch i neilltuo lle

Dr Elizabeth Goring a’r artistiaid Romilly Saumarez Smith, Verdi Yahooda a Lucie Gledhill

Digwyddiad

Adrodd straeon gan Fiona Collins ac arddangosiadau

Dawns gan y Black Veil Tribal yn y cwrt Sul 30 Ebrill 2.00pm – 4.00pm
Sgwrs

Sgwrs ac Arddangosiadau â’r Crochenydd

Eddie Curtis Digwyddiad Crochenyddion Gogledd Cymru (NWP) Sul 7 Mai 10.30am – 4.00pm (Toriad o 1 awr i ginio)

£15.00 far gyfer aelodau NWP 
£25.00 i’r rheiny sydd ddim yn aelodau

I neilltuo lle, ffoniwch 01492 572575 neu e-bost –
NWP Bev Bell-Hughes – bevandterry@googlemail.com

Gweithdy

Dosbarthiadau Meistr i Oedolion: Janet Bolton

Gweithdy 2 ddiwrnod Sadwrn 13 &
 Sul 14 Mai 10.30am – 4.30pm £120 yn cynnwys cinio ysgafn. Ffoniwch i neilltuo lle

Nod y gweithdy 2 ddiwrnod yma yw cyflwyno myfyrwyr i’r syniad o weithio’n uniongyrchol â’r ffabrigau a ddewiswyd i greu cyfansoddiadau, yn hytrach na gweithio o luniau dylunio. Mae’r dull hwn yn caniatáu rhyddid bendigedig, ac ar yr un pryd yn caniatáu cywirdeb bwriad llwyr. Drwy gydol y 2 ddiwrnod bydd Janet yn arddangos gan ddefnyddio enghreifftiau o waith sydd ar droed, y ffordd y gellir datblygu syniad. Bydd hefyd yn disgrifio ac yn dangos dulliau syml o wnïo â llaw sydd i’w defnyddio.

Yn addas ar gyfer lefel ganolradd.

Gweithdy

Chwarae Anniben: GWEAD

Dydd Mercher 17 Mai 10.00am – 11.30pm Mae’r holl sesiynau AM DDIM ffoniwch i neilltuo lle gan fod lleoedd yn gyfyngedig

Dewch draw gyda’ch plentyn bach i gael golwg â chymorth ar ein harddangosfeydd ac yna sesiwn o chwarae anniben yn yr ystafell addysg.

GWEAD: Gan edrych ar arwynebau cwpanau, tebotau a llestri Terry Bell-Hughes yn yr arddangosfa newydd, byddwn yn rholio clai allan ac yn rhoi cynnig arni ein hunain. Amser i gael te yn ein hardal chwarae; dewch â’ch tedi draw hefyd efallai?

Workshop

Creu’r Cysylltiadau: Gweithgaredd hanner-tymor mis Mai

Dydd Iau 1 Mehefin 10.30am – 12.30pm neu 1.30pm – 3.30pm AM DDIM dim angen bwcio

Wedi’i ysbrydoli gan yr arddangosfa Petalau a Chrafangau 
(The Owl Service gan Alan Garner)
Gweithdy galw heibio i’r teulu, yn addas ar gyfer pob oed

Mae’r arddangosfa Petalau a Chrafangau’n dathlu dwy stori lle mae tylluanod â rôl bwysig – The Owl Service gan Alan Garner a stori Blodeuwedd yn y Mabinogi.

Ymunwch â’r artist Liz Ellis ar gyfer gweithdy o fodelu clai a gwneud eich tylluan / aderyn eich hun. Yna fe eir â’ch tylluan i ffwrdd i’w thanio a’i dychwelyd i Ganolfan Grefft Rhuthun i’w chasglu’n ddiweddarach. Yna gellir paentio eich tylluan/aderyn i ddyluniad o’ch dewis chi gartref.

Gweithdy

Petalau a Chrafangau: Gweithdy undydd o

fodelu clai â’r seramegydd Liz Ellis Sul 18 Mehefin 10.30am – 4.30pm £50 yn cynnwys cinio ysgafn.
 Ffoniwch i neilltuo lle

Yn ystod y gweithdy undydd hwn byddwch yn creu eich cerflun ffigurol o dylluan / aderyn mewn clai papur porslen. Fe fydd Liz yn eich tywys drwy broses y dull adeiladu â llaw a bydd yn trafod y gwahanol opsiynau ar gyfer addurno’r darn gorffenedig. Ar ddiwedd y dydd fe eir â’r darnau i’w tanio a’u dychwelyd
i’r oriel i’w casglu’n ddiweddarach.

Yn addas ar gyfer pob lefel.

Sgyrs

Sgwrs ac Arddangosiadau

â Terry Bell-Hughes Sul 25 Mehefin 11.30am – 3.30pm (toriad o awr am ginio) £5.00 heb gynnwys cinio. Ffoniwch i neilltuo lle
Gweithdy

Chwarae Anniben: CYFARFOD Â’R CROCHENYDD

Dydd Mercher 28 Mehefin 10.00am – 11.30pm Mae’r holl sesiynau AM DDIM ffoniwch i neilltuo lle gan fod lleoedd yn gyfyngedig

Dewch draw gyda’ch plentyn bach i gael golwg â chymorth ar ein harddangosfeydd ac yna sesiwn o chwarae anniben yn yr ystafell addysg.

CYFARFOD Â’R CROCHENYDD: Mae arddangosfa Terry Bell-Hughes yn parhau yn y brif oriel a byddwn yn cael ein trin i syrpreis – crochenydd gwadd a fydd yn ymuno â ni am fwy o ‘chwarae â chlai’ ar yr achlysur arbennig hwn.

Gweithdai

‘We engAGE’, sut i ddefnyddio

creadigrwydd digidol â phobl hŷn 29 a 30 Mehefin 10.00am – 4.00pm Aelod o’r Helfa Gelf: £22.00 + fyi bwcio. Ddim yn aelod: £44.00 + ffi bwcio

Helfa Gelf yng Nghanolfan Grefft Rhuthun.

Mae’r cwrs hyfforddi hwn yn canolbwyntio’n benodol ar gynhwysiad technoleg ar gyfer unigolion sydd â Dementia drwy edrych ar Apps perthnasol sy’n cyffwrdd ag Ysgogiad Synhwyraidd a Chreadigrwydd ar iPads. Fe ddangosir ffyrdd o weithio un ac un ac yn gyfranogol a’r ffordd y gall staff a theuluoedd hefyd ymgysylltu ochr yn ochr â’r broses greadigol hon.

Gweithdy deuddydd yw hwn, ar gyfer artistiaid sydd â diddordeb mewn gweithio mewn sefydliad gofal iechyd. Does dim angen sgiliau cyfrifiadur arnoch chi i ddod yno. Uchafswm o 12 o gyfranogwyr.

Diwrnod 1: Deall ac adlewyrchu ar y defnydd gorau o Apps a thechnoleg ar gyfer Pobl Hŷn, i drafod pa Apps sy’n gweithio, yn dibynnu ar gyfnod y Dementia a galluoedd yn gyffredinol, i ddeall y model a dull We engAGE, i oresgyn yr anawsterau a wynebir â thechnoleg.

Diwrnod 2: Cynllunio gweithdai a chyflenwad gweithdai gan ddefnyddio technoleg iPad. Dewch â llyfr nodiadau a beiro efo chi’r diwrnod hwnnw.

Cinio (fe ddarperir lluniaeth). Mae yna gaffi hefyd yng Nghanolfan Grefft Rhuthun. I gael mwy o wybodaeth ar We engAGE ewch i www.we-engage.blogspot.co.uk

Gellir prynu tocynnau ar gyfer y digwyddiadau
ar-lein: www.eventbrite.co.uk
Os bydd gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch
â Katie, y trefnydd: katie@helfagelf.co.uk

Screen Shot 2016-05-24 at 15.56.23

Leoliadau gwaith

Cyfleoedd Profiad Gwaith Codi’r Bar ar gyfer rhai

16–18 oed â’r dylunydd / gwneuthurwr Helaina Sharpley 3 – 7 Gorffennaf 2017

Yn ychwanegiad newydd i’r rhaglen Codi’r Bar rydyn ni’n cynnig 15 o leoliadau gwaith yng Nghanolfan Grefft Rhuthun ar gyfer disgyblion Safon UG/U i ddatblygu a chyflenwi prosiect ymarferol gydag artist deinamig sy’n ysbrydoli, a allai gynnwys gwaith curadur, ymgysylltu, dehongli a/neu waith gosod.

I gael gwybodaeth bellach ar sut i ymgeisio cysylltwch â Julie Wem E-bost: julie-ruthin@hotmail.com

Gweithdy

Ysgrifennu Datganiad Artist

15 Gorffennaf 10.00am – 4.00pm Aelod o’r Helfa Gelf: £5.50 + ffi bwcio. Ddim yn aelod: £11.00 + ffi bwcio

Mae eich datganiad artist yn gyflwyniad sylfaenol i’ch celfyddyd a’r ffordd y bydd syniadau’n cael eu cyflwyno yn y gwaith; nid cyfarwyddiadau ydi o ar beth i’w brofi na beth i’w feddwl. Bydd y sesiwn ymarferol hon, gan Sara Roberts, yn eich darparu â’r offer i ysgrifennu datganiad da, drwy ddefnyddio modelau, ymarferiadau ac adolygiad cyfoedion mewn amgylchedd sy’n gyfeillgar ac yn gefnogol.

Mae Sara’n barod i drafod darnau unigol o ysgrifennu (datganiadau) â’r awduron yn unigol ar ôl y sesiynau.

Sylwch fod yna 2 sesiwn sydd yr un fath a dim ond un ai’r bore 10.00am – 12.30pm neu 1.30pm – 4.00pm sydd angen i chi eu bwcio.

Dewch â llyfr nodiadau, beiro, enghreifftiau o’ch gwaith (portffolio, gliniadur neu sampl bychan o waith gwirioneddol).

Gellir prynu tocynnau ar gyfer y digwyddiadau
ar-lein: www.eventbrite.co.uk
Os bydd gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch
â Katie, y trefnydd: katie@helfagelf.co.uk

Screen Shot 2016-05-24 at 15.56.23

Gweithdai

Portffolio: ysgol gelf yr

haf i bobl ifanc 2017 31 Gorffennaf – 22 Awst

Mae ysgol gelf yr haf yn ôl am ei thrydedd flwyddyn ac eto mae gennym ni ‘pick and mix’ o weithdai ar gyfer pobl ifanc 14–18 oed sydd â diddordeb penodol yn y celfyddydau gweledol a chymhwysol ac a hoffai ddatblygu eu harfer artistig ymhellach.

31 Gorffennaf & 1 Awst: Rhi Moxon – Gwneuthurwr Printiau
7 & 8 Awst: Andy Hazel – Gof tun
14 & 15 Awst: Rob Spaull – Celfyddyd Ddigidol
21 & 22 Awst: Susan O’Byrne – Serameg

Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon
o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.