Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Sgyrsiau, Digwyddiadau a Gweithdai

Rydym yn darparu llu o sgyrsiau, digwyddiadau a gweithdai i gyd-fynd â’n harddangosfeydd oriel: o sgyrsiau gan guraduron a theithiau orielau i ‘Sgyrsiau’ ag artistiaid a gweithdai ymarferol dan arweiniad yr artist. Cliciwch drwy’r saethau i weld Be’ sy’ ‘mlaen.

Sgwrs

Sgwrs Oriel Arddangos – ‘Edefyn Tywyllach’

â’r curadur a’r arddangoswr Laura Thomas Sadwrn 24 Mawrth 11.00am AM DDIM Ffoniwch i neilltuo lle

Bydd y curadur a’r artist tecstilau, Laura Thomas, yn rhoi mewnwelediad i’r cysyniad a’r thema sy’n gefndir i’r arddangosfa ‘Edefyn Tywyllach’.

Bydd yn siarad am bob un o’r artistiaid a’r dylunwyr dewisedig i roi rhywfaint o gefndir a chyd-destun ynglyˆ n â’u harfer a’r gwaith sy’n cael ei arddangos. Digwyddiad anffurfiol o ‘gerdded a sgwrsio’ fydd hwn, a bydd croeso cynnes i gwestiynau.

Gweithdy

‘Ystof ac Anwe’ â Laura Thomas

Sadwrn 24 and Sul 25 Mawrth Sadwrn: 1.30pm – 3.30pm. Sul: 10.30am – 12.30pm and 1.30pm – 3.30pm Sesiwn alw heibio AM DDIM ar gyfer pob oed. Dim angen bwcio

Ydych chi wedi bod eisiau rhoi cynnig ar wehyddu ar Wŷdd erioed?

Yn ystod y penwythnos arbennig hwn bydd Laura Thomas, un o’r artistiaid tecstilau o’n harddangosfa gyfredol ‘Edefyn Tywyllach’ yn ymuno â ni.

Gan gael ysbrydoliaeth o’n rhaglen ‘Mae Crefft yn Cyfri’, byddwch yn defnyddio dewis o ddefnyddiau o’r rhestr o ddeg o benblwyddi traddodiadol, yn cynnwys papur, cotwm a gwlân. Rhowch gynnig ar greu gwehyddiad grŵp ar wŷdd bwrdd, yn ogystal â’ch gwehyddiad mini eich hun i fynd adref efo chi.

Mae’n rhaid i bob plentyn fod ag oedolyn gydag o.

Gweithdy

Gweithdy Datblygu Portffolio ar gyfer

Myfyrwyr Celf a Dylunio 14–18 oed Dydd Mercher 28 Mawrth 11.00am – 4.00pm £15.00, lleoedd yn gyfyngedig – archebwch eich lle heddiw!

Gydag Andrew Hooper, Prifysgol Caer a Nigel Hurlstone, Coleg Celf Manceinion. 

Mae eich portffolio’n gynrychioliad o’ch hunan creadigol chi. Nid yn unig mae’n dangos lefel eich gallu yn y celfyddydau creadigol a gweledol, mae hefyd angen dangos pwy ydych chi fel unigolyn. 

‘Mae pwy ydych chi’ a ‘beth rydych chi’n ei garu’ mor bwysig i banel cyfweld â’r gwaith y byddwch yn ei ddangos. 

Bydd y sesiwn yn archwilio, adolygu ac yn datblygu eich portffolio drwy weithgaredd creadigol, yn seiliedig ar amgylchoedd Canolfan Grefft Rhuthun a bydd yn helpu i’w wneud yn unigryw i chi.

Gellir archebu lle a chael gwybodaeth bellach gan Julie Wem, Cydlynydd y Prosiect. E-bost julie-ruthin@hotmail.com neu ffôn 01824 704774.

Clwb Crefft

‘Clwb Crefftau Llawen’

Dydd Iau 29 Mawrth 10.30am – 12.30pm neu 1.30pm – 3.30pm £5.00 y sesiwn

Gellir archebu Clwb Crefft i blant 5–11 oed â Lisa Carter

Wedi eich ysbrydoli gan arddangosfa Llawenydd Jilly Edwards cewch greu eich dehongliadau papur lliwgar cyffrous o’ch fforiadau eich hun yn y Ganolfan Grefft. Byddwn yn ystyried y ffordd y gall lliw lunio’r ffordd y byddwn yn teimlo ac yn meddwl a’r ffordd y gellir trawsnewid ein profiad o’n hamgylchoedd yn siapiau, gweadeddau a ffurfiau llawen. Bydd papurau, edeifion, gwehyddu, torri a chlytwaith i gyd yn cael eu harchwilio i greu gweithiau personol.

Mae’n rhaid i blant fod gydag oedolyn.

Gweithdy

‘Clytweithiau Llawen’ â Tara Dean

Dydd Gwener y Groglith 30 Mawrth 10.30am – 12.30pm ac 1.30pm – 3.30pm Sesiynau galw heibio AM DDIM ar gyfer pob oed. Dim angen bwcio

Dathlu arddangosfa gyfredol Jilly Edwards ‘Llawenydd – Melyn yw’r Glas Newydd’. Archwiliwch yr arlliwiau melyn sydd i’w cael ym mlodau’r tymor ac arbrofi â llinellau, siapiau a gweadeddau. Gyda’ch ysbrydoliaeth chi byddwch yn creu cerdyn patrymog gan ddefnyddio dyluniad monobrint, gludwaith a phrint.

Mae’n rhaid i blant fod gydag oedolyn.

Gweithdy

‘Iâr ac Ŵy – pa un wnewch

chi gyntaf?’ â Mai Thomas Sul y Pasg 1 Ebrill 10.30am – 12.30pm ac 1.30pm – 3.30pm Sesiynau galw heibio AM DDIM ar gyfer pob oed. Dim angen bwcio

Ymunwch â ni o gwmpas y bwrdd a chreu eich daliwr wyau unigryw ei hun, wedi’i wneud â straeon newyddion dyddiol, papur a hwyl.

Mae’n rhaid i blant fod gydag oedolyn.

Gweithdy

‘Gorymdaith Gwanwyn’ â Kate Jordan

Llun y Pasg 2 Ebrill 10.30am – 12.30pm ac 1.30pm – 3.30pm Sesiynau Galw Heibio AM DDIM ar gyfer pob oed. Dim angen bwcio

Cael ysbrydoliaeth gan yr artist coeth Andrew Logan a’i arddangosfa sydd ar ddod. Ymunwch â’r gwerthwr blodau a’r gwneuthurwr Kate Jordan yn y gweithdy hwn ar addurno’r corff a chreu unrhyw beth o freichledi i dyllau botwm, ‘fascinators’ i dlysau. Afradlon neu gynnil… gadewch i’ch dychymyg redeg yn wyllt. Y cwbl â thema o flodau a ffrwythau! Mae croeso i chi ddod â’ch trysorau eich hun i’w cynnwys yn eich dyluniad.

Mae’n rhaid i blant fod gydag oedolyn.

Clwb Crefft

‘Arwyr Papur’

Dydd Mercher 4 Ebrill 10.30am – 12.30pm neu 1.30pm – 3.30pm £5.00 y sesiwn

Gellir archebu Clwb Crefft i blant 5–11 oed â Ryan Hall

Dylunydd llawredd o Ogledd Cymru yw Ryan Hall. Mae’n adnabyddus am ei ddarluniadau ac am wneud modelau 3D. Mae ei waith wedi ymddangos mewn cyhoeddiadau fel Star Wars Insider ac mae wedi dylunio cloriau ar gyfer rhifynnau’r Cylchgrawn Titan: Doctor Who a’r comig Sherlock.

Ar gyfer y gweithdy hwn fe’ch gwahoddir i wneud eich hoff uwcharwr neu hyd yn oed ddychmygu eich cread chi eich hun. Y cwbl o bapur, gwneud model 3D i’w drysori.

Mae croeso i chi ddod draw wedi eich gwisgo fel eich hoff uwcharwr – pwy fyddwch chi?…

Mae’n rhaid i blant fod gydag oedolyn.

Gweithdy

‘Dylunio â Gwlân’ â Ruth Packham

Dydd Sadwrn 7 Ebril 10.30am – 12.30pm ac 1.30pm – 3.30pm Sesiynau galw heibio AM DDIM ar gyfer pob oed. Dim angen bwcio

Gan ddefnyddio ffibr gwlân Prydeinig dewch i roi cynnig ar ffeltio nodwydd i greu delwedd wlanog y gwanwyn. Cewch fynd â’ch dyluniad chi eich hun adref efo chi a’n helpu i greu campwaith grŵp. Yn addas i bawb. Mae’n rhaid i blant gael eu goruchwylio gan oedolyn gan fod y nodwyddau’n siarp.

Mae’n rhaid i blant fod ag oedolyn efo nhw.

Gweithdy

‘Gwiwerod ac Ysgyfarnogod’

Dosbarth meistr ffelt i oedolion â Ruth Packham Sul 8 Ebrill 10.30am – 4.30pm £75 yn cynnwys cinio ysgafn

Ymunwch â ni wrth i ni groesawu’r artist/gwneuthurwr Ruth Packham a fydd yn eich tywys drwy’r dull o ffeltio â nodwydd i wneud un ei eich Ysgyfarnog Frown eich hun neu Wiwer Goch gan ddefnyddio ffibr gwlân Prydeinig.

Wrth adeiladu haenau o ffibr gwlân gan ddefnyddio nodwydd adfachog arbennig byddwch yn rhyfeddu at y ffordd y daw eich creadur yn fyw.

Er nad oes angen profiad blaenorol bydd angen i chi allu eistedd am gyfnod hir, fod â golwg gweddol dda, gan y gall fod yn drafferthus a bydd angen amynedd arnoch chi’n fwy na dim!

Dwedwch wrth fwcio pa anifail fyddai orau gennych chi ei wneud (un ai ysgyfarnog frown neu wiwer goch) er mwyn i ni allu archebu eich defnyddiau.

Gweithdy

Janet Bolton Dosbarth

Meistr Tecstilau 2 Ddiwrnod Sadwrn 14 a Sul 15 Ebrill 10.30am – 4.30pm £120 yn cynnwys cinio ysgafn

Rydyn ni’n falch o groesawu’n ôl y dyluniwr tecstilau Janet Bolton. Prif syniad y gweithdy hwn yw annog cyfranogwyr i ddatblygu eu syniadau eu hunain, gydag awgrymiadau addas a help o’r cychwyn cyntaf. Does dim angen cael syniad penodol dan sylw ond dewch â syniad syml os hoffech chi.

Gan weithio’n uniongyrchol â’r ffabrig fe wnaiff Janet esbonio ac arddangos y dulliau torri a gwnïo syml sy’n ofynnol, a disgrifio’r cyffro o adel i’r syniad newid a datblygu hyd at y pwyth olaf un.

Drwy gydol y ddau ddiwrnod fe wnaiff Janet arddangos pwysigrwydd cyflwyno a fframio eich gwaith mewn ffordd sy’n gydymdeimladol i’r cyfansoddiad yn rhan o werthusiad grŵp.

Gweithdy

Simeon Jones

Dosbarth Meistr Rhwymo Llyfrau Sadwrn 21 a Sul 22 Ebrill 10.30am – 4.30pm £120 yn cynnwys cinio ysgafn

Ar y cwrs deuddydd dwys yma bydd cyfranogwyr yn gwneud llyfr nodiadau lledr chwarter (meingefn lledr ac estyll papur brith).

Fe aiff Simeon â chi fesul cam drwy’r broses o wneud bloc y testun, plygu a gwnïo’r adrannau â llaw ar dapiau, i wasgu eich llyfr ar y diwedd.

Bydd yn benwythnos llawn o ymdrech greadigol ac fe ewch adref â sgiliau newydd a llyfr newydd.

Cwrs lefel canolraddol yw hwn ac mae’n gofyn am lefel resymol o sgiliau llaw, (byddai o fantais i chi fod wedi cyfranogi’n flaenorol mewn cwrs rhwymo llyfrau) ac felly nid yw’n addas ar gyfer cyfranogwyr iau. Mae cost y cwrs yn cynnwys plygell asgwrn a chyllell blicio. Pan fyddwch yn bwcio nodwch a ydych chi’n llawdde neu’n llawchwith gan fod y cyllyll yn sbesiffig.

Chwarae Anniben

Mae Crefft yn Cyfri: Chwarae Anniben

ag Emma-Jayne Holmes ar gyfer rhieni a phlant bach Dydd Mercher 25 Ebrill 10.00am – 11.30am Mae’r holl sesiynau AM DDIM, ffoniwch i neilltuo lle gan fod lleoedd yn gyfyngedig

Dewch draw â’ch plentyn bach i gael golwg â chymorth ar ein harddangosfeydd cyfredol ac yna sesiwn o chwarae anniben yn yr ystafell addysg.

Gan ddefnyddio serameg rhesus Justine Allison yn arddangosfa’r oriel fel ysbrydoliaeth byddwn yn edrych ar ffyrdd o greu rhesi, ar bapur, ar y ffenest ac amrywiaeth o ddefnyddiau eraill.

Gweithdai

‘Blas ar Grefft’ Rhaglen ar gyfer pobl 60 oed+

11 Mai – 15 Mehefin

Dewch i ymuno â ni am awr neu ddwy ar brynhawn Gwener (1.00pm – 3.00pm) drwy gydol mis Mai a Mehefin.

£12.50 y sesiwn (darperir yr holl ddefnyddiau) neu archebwch y cwrs cyfan (5 sesiwn i gyd) â disgownt am £50.00

Ystod eang o weithgareddau ymarferol o wneud crefftau gyda gwahanol wneuthurwyr, gyda help paned flasus o de neu goffi (a bisgedi!). Eleni ein rhaglen Mae Crefft yn Cyfri fydd yn ysbrydoli’r sesiynau i ddathlu 10 mlynedd ers ail-lansio Canolfan Grefft Rhuthun. Archwilio’r deg defnydd traddodiadol/ themâu cyntaf sy’n gysylltiedig â phenblwyddi – o bapur drwy gotwm a chopr i dun. Mae’r rhain yn sesiynau sy’n oed-gyfeillgar ac nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol yn y celfyddydau – dim ond parodrwydd i gymryd rhan! Cewch gyfarfod â phobl newydd a dysgu sgiliau newydd. Ymunwch â ni am un sesiwn neu gymaint o sesiynau ag y mynnwch chi..

DEWISLEN NEWYDD AR GYFER 2018:

11 Mai – Gwneuthurwr: Mandy Coates Helyg: ‘Llafrwyn a Phennau Hadau â Dail’. Dysgu dulliau’r ffigwr wyth a phlethu ‘caseg fedi’ i greu eich addurniadau gardd eich hun.

18 Mai – Gwneuthurwr: Hannah Coates Copr: Gwneud darn o emwaith o’ch dewis chi a/neu banel addurniadol o ddefnyddiau wedi’u hailgylchu.

25 Mai – Gwneuthurwr: Andy Hazell Tun: Trowch eich hen dun bisgedi’n rhywbeth sy’n llai defnyddiol ond yn llawer tlysach gan ddefnyddio pleiars, snips a mymryn bach o ddychymyg – byddwch yn greadigol gydag ail-gylchu!

8 Mehefin – Gwneuthurwr: Kate Barlow Cotwm: Rhagarweiniad i frodwaith gwaith criwl. Mae’r dull traddodiadol hwn yn fil o flynyddoedd oed o leiaf, byddwch yn defnyddio dyrnaid o bwythau a ddefnyddir yn gyffredin, yn cynnwys pwyth cadwyn, clymau Ffrengig, pwyth conyn a delltwaith. Mae’r gweithdy hwn yn berffaith os ydi brodwaith llaw yn newydd i chi neu os ydych chi fymryn yn rhydlyd.

15 Mehefin – Gwneuthurwr: Kate Jordan Ffrwythau a Blodau: Trefniant blodeuol wedi’i ysbrydoli gan natur yn defnyddio dulliau arbenigwyr ar osod blodau.

 

 

Chwarae Anniben

Mae Crefft yn Cyfri: Chwarae Anniben ag

Emma-Jayne Holmes ar gyfer rhieni a phlant bach Dydd Mercher 23 Mai 10.00am – 11.30am Mae’r holl sesiynau AM DDIM, ffoniwch i neilltuo lle gan fod lleoedd yn gyfyngedig

Dewch draw â’ch plentyn bach i gael golwg â chymorth ar ein harddangosfeydd cyfredol ac yna sesiwn o chwarae anniben yn yr ystafell addysg.

Cewch ail-greu eich cerflun creadigol eich hun wedi’i ysbrydoli gan waith Angus Suttie, sy’n cael ei ddangos yn arddangosfa’r oriel.

 

Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon
o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.