Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Gweithdai

Blas ar Grefft Rhaglen

ar gyfer pobl sy’n 60+ 28 Medi – 26 Hydref 2018 1.00pm – 3.00pm

Dewch i ymuno â ni am ryw ddwyawr ar brynhawn Gwener (1.00pm – 3.00pm) drwy gydol Medi a Hydref. £12.50 y sesiwn (darperir y defnyddiau i gyd) neu bwciwch y cwrs cyfan (5 sesiwn i gyd) â disgownt, am £50.00

Cynigir ystod eang o weithgareddau gwneud crefftau ymarferol gyda gwahanol wneuthurwyr, a phaned dda o de neu goffi (a bisgedi) i roi hwb i chi!

Eleni fe ysbrydolir y sesiynau gan ein rhaglen Mae Crefft yn Cyfri sy’n dathlu 10 mlynedd ers ail-lansio Canolfan Grefft Rhuthun. Byddwn yn archwilio’r deg o ddefnyddiau/themâu traddodiadol cyntaf sy’n gysylltiedig â phenblwyddi – o bapur, drwodd i ledr a chopr i siwgr. Bydd y rhain yn sesiynau sy’n oed-gyfeillgar ac nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol o’r celfyddydau – dim ond parodrwydd i gymryd rhan!

Cewch gyfarfod â phobl newydd a dysgu sgiliau newydd. Ymunwch â ni am ddim ond un neu gymaint o sesiynau ag y mynnwch chi.

DEWISLEN NEWYDD AR GYFER HYDREF 2018:
Wythnos 1: Miranda Meilleur
Gwener 28 Medi ‘Efydd’

Wythnos 2: Simeon Jones
Gwener 5 Hydref ‘Lledr’

Wythnos 3: Mai Thomas
Gwener 12 Hydref ‘Papur: Cipio bywyd drwy’r tymhorau’

Wythnos 4: Liz Ellis
Gwener 19 Hydref ‘Crochenwaith’

Wythnos 5: Alison Curtis
Gwener 26 Hydref ‘Celfyddyd Siwgr’

I neilltuo lle ffoniwch 01824 704774.

Fe ariennir y tymor hwn o weithdai Blas ar Grefft gan Gyngor Celfyddydau Cymru’n rhan o’n rhaglen ‘Mae Crefft yn Cyfri’.

Gweithdy

Chwarae Anniben – ar gyfer rheini a phlant bach

gyda’r artistiaid Emma-Jayne Holmes a Donna Jones Mae’r sesiynau i gyd AM DDIM, ffoniwch i neilltuo lle gan fod lleoedd yn brin

Dyddiadau newydd ar gyfer tymor yr hydref:
Dydd Mercher 12 Medi
– WEDI DOD I BEN
Dydd Mercher 3 Hydref
Dydd Mercher 7 Tachwedd
Dydd Mercher 5 Rhagfyr

10.00am – 11.30am

Dewch draw â’ch plentyn bach i gael golwg â chymorth ar ein harddangosfeydd presennol ac yna’r ystafell addysg.

Sesiynau cyfeillgar ac ymlaciol gyda thema wahanol i’w harchwilio bob mis.

Fe ariennir sesiynau Chwarae Anniben y tymor hwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru’n rhan o’n rhaglen ‘Mae Crefft yn Cyfri’.

Gweithdy

Dosbarthiadau Meistr i Oedolion: Kate Barlow –

Dosbarth Meistr Undydd i Oedolion – Brodwaith Sadwrn 27 Hydref 10.30am – 4.30pm £55 yn cynnwys cinio ysgafn. Ffoniwch i neilltuo lle

Ffoniwch i neilltuo lle Mae’r dosbarth meistr brodwaith hwn yn addas ar gyfer y rheiny y mae brodwaith yn newydd iddyn nhw a’r rheiny y mae eu sgiliau pwytho fymryn yn rhydlyd. Yn ystod y gweithdy byddwch yn dysgu nifer o bwythau gwaith brodio’n cynnwys pwyth satin, pwyth cadwyn, olwynion chwipio a chlymau Ffrengig.

Fe ddarperir y defnyddiau a’r cyfarpar i gyd.

Gweithdy

Dosbarthiadau Meistr i Oedolion: Hyfryd amherffaith

Gweithdy Undydd Tecstilau Boro â Zoë Hillyard Sadwrn 10 Tachwedd 10.30am – 4.30pm £55 yn cynnwys cinio ysgafn. Ffoniwch i neilltuo lle

Gweithdy ar gyfer y rheiny sy’n hoff o arwynebau a gwrthrychau sydd â hanes.

Wedi eich ysbrydoli gan draddodiadau tecstilau Boro yng Ngogledd Japan byddwch yn archwilio creu arwynebau deniadol ac unigryw drwy ail-weithio defnyddiau sydd ag ystyr ac atgofion personol i chi.

Gallech ddewis clytio’n hardd ran o eiddo sydd â nam erbyn hyn, neu ddim ond cyfuno ystod o ddefnyddiau sentimental i wneud arwyneb sy’n gyfoethog o hanes ac atgofion y gellid ei fframio. Fe allech fod eisiau i’ch darn fod yn fflat, neu wneud iddo fabwysiadu ffurf – gallem archwilio hynny!

Bydd y gweithdy hefyd yn gyfle i rannu’r straeon a’r cysylltiadau sy’n gysylltiedig â’r defnyddiau a’r gwrthrychau y byddwch wedi dod â nhw’r diwrnod hwnnw.

Gweithdai

Dosbarthiadau Meistr i Oedolion: Laura Thomas –

‘Edeifion’ Gwehyddu Dosbarth Meistr gwehyddu deuddydd Sadwrn 24 a Sul 25 Tachwedd 10.30am – 4.30pm £120 yn cynnwys cinio ysgafn. Ffoniwch i neilltuo lle

Gweithdy sydd wedi’i anelu at wehyddion canolraddol/profiadol ac wedi’i ddylunio i annog cyfranogwyr i dorri rheolau gwehyddu a’u gwthio eu hunain y tu allan i’w mannau cysurus.

Yn ystod y gweithdy fe anogir cyfranogwyr i wehyddu cymaint o samplau ag sydd bosib, yna gellid prosesu llawer o’r rhain ymhellach ac archwilio dulliau gorffennu fel devoré, ffoilio, toddi, plethu, llosgi etc. Fe anogir gwehyddion i archwilio syniadau ac egwyddorion fydd heb eu llesteirio gan ataliaeth ymarferoldeb. Bydd y gwerthusiad terfynol yn cynnwys trafodaeth ynglŷn â’r ffordd y gellid datblygu rhai syniadau ymhellach.

NB: bydd angen i gyfranogwyr ddod â gwŷdd wedi’i pharatoi – e-bostiwch info@laurathomas.co.uk i gael cyfarwyddiadau ystofi.

Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.