Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Sgyrsiau, Digwyddiadau a Gweithdai

Rydym yn darparu llu o sgyrsiau, digwyddiadau a gweithdai i gyd-fynd â’n harddangosfeydd oriel: o sgyrsiau gan guraduron a theithiau orielau i ‘Sgyrsiau’ ag artistiaid a gweithdai ymarferol dan arweiniad yr artist. Cliciwch drwy’r saethau i weld Be’ sy’ ‘mlaen.

Gweithdy

Simeon Jones

Dosbarth Meistr Rhwymo Llyfrau Sadwrn 21 a Sul 22 Ebrill 10.30am – 4.30pm £120 yn cynnwys cinio ysgafn

Ar y cwrs deuddydd dwys yma bydd cyfranogwyr yn gwneud llyfr nodiadau lledr chwarter (meingefn lledr ac estyll papur brith).

Fe aiff Simeon â chi fesul cam drwy’r broses o wneud bloc y testun, plygu a gwnïo’r adrannau â llaw ar dapiau, i wasgu eich llyfr ar y diwedd.

Bydd yn benwythnos llawn o ymdrech greadigol ac fe ewch adref â sgiliau newydd a llyfr newydd.

Cwrs lefel canolraddol yw hwn ac mae’n gofyn am lefel resymol o sgiliau llaw, (byddai o fantais i chi fod wedi cyfranogi’n flaenorol mewn cwrs rhwymo llyfrau) ac felly nid yw’n addas ar gyfer cyfranogwyr iau. Mae cost y cwrs yn cynnwys plygell asgwrn a chyllell blicio. Pan fyddwch yn bwcio nodwch a ydych chi’n llawdde neu’n llawchwith gan fod y cyllyll yn sbesiffig.

Chwarae Anniben

Mae Crefft yn Cyfri: Chwarae Anniben

ag Emma-Jayne Holmes ar gyfer rhieni a phlant bach Dydd Mercher 25 Ebrill 10.00am – 11.30am Mae’r holl sesiynau AM DDIM, ffoniwch i neilltuo lle gan fod lleoedd yn gyfyngedig

Dewch draw â’ch plentyn bach i gael golwg â chymorth ar ein harddangosfeydd cyfredol ac yna sesiwn o chwarae anniben yn yr ystafell addysg.

Gan ddefnyddio serameg rhesus Justine Allison yn arddangosfa’r oriel fel ysbrydoliaeth byddwn yn edrych ar ffyrdd o greu rhesi, ar bapur, ar y ffenest ac amrywiaeth o ddefnyddiau eraill.

Sgwrs

Sgwrs brynhawn â Dr Melanie Miller

Benyweidd-Dra Hanfodol? Crefft, Celfyddyd a Mudiad y Merched Sul 29 Ebrill 2018 2.00pm – 3.00pm AM DDIM ffoniwch i neilltuo lle

Roedd baneri tecstil, ynghyd ag arteffactau gweledol eraill, â rhan allweddol yn yr ymgyrch dros y bleidlais i ferched.

Dan arweiniad Mary Lowndes a Sylvia Pankhurst, fe ddefnyddiai’r ‘Women’s Social and Political Union (WSPU)’ ddyluniad a lliw i greg hunaniaeth glir ar gyfer ymgyrch y swffragetiaid. ‘A banner is a thing to float in the wind, to flicker in the breeze, to flirt its colours for your pleasure…’ Mary Lowndes ‘Banners and Banner-Making’ 1909.

Gwelwyd swffragetiaid gan rai fel merched anfenywaidd. Drwy wneud baneri a oedd yn ymgorffori sgiliau traddodiadol fel brodwaith, dangosodd y swffragetiaid nad oedd y merched a oedd yn hawlio’r bleidlais yn brin o ‘fedrau benywaidd’. Y cyfrwng oedd y neges.

Mae tecstilau wedi parhau i gael eu defnyddio o fewn gweithredaeth gymdeithasol a gwleidyddol.

Bydd y cyflwyniad hwn yn trafod y defnydd o decsatilau gan y swffragetiaid yn ogystal ag enghreifftiau mwy cyfoes.

Fe roddir ystyriaeth hefyd i’r term ‘benyweidd-dra hanfodol’ mewn perthynas â chrefft a chelfyddyd, ac ymchwiliad o’r defnydd o brosesau crefft o fewn arfer Celfyddyd Gain. Mae hwn yn destun sydd wedi’i drafod yn frwd am flynyddoedd, ond mae’n arbennig o gymwys o ystyried lleoliad y sgwrs hon.

Penwythnos Gŵyl Banc Mai

Jar yn llawn botymau… Gweithdai galw

heibio ymarferol â’r Seramegydd Ceri Wright Sadwrn 5 & Sul 6 Mai 10.30am – 12.30pm ac 1.30pm – 3.30pm AM DDIM dim angen bwcio, yn addas ar gyfer pob oed

Dewch i ymuno â ni am benwythnos o wneud botymau â llaw mewn clai!

Cewch ddarganfod gwahanol ddulliau serameg, fel modelu, argraffu, a stampio gan ddefnyddio mowldiau ac eitemau hapgael i greg botymau unigryw, wedi’u hysbrydoli gan yr arddangosfa ryfeddol ‘Y Prosiect Botymau’.

Gweithdai

‘Blas ar Grefft’ Rhaglen ar gyfer pobl 60 oed+

11 Mai – 15 Mehefin

Dewch i ymuno â ni am awr neu ddwy ar brynhawn Gwener (1.00pm – 3.00pm) drwy gydol mis Mai a Mehefin.

£12.50 y sesiwn (darperir yr holl ddefnyddiau) neu archebwch y cwrs cyfan (5 sesiwn i gyd) â disgownt am £50.00

Ystod eang o weithgareddau ymarferol o wneud crefftau gyda gwahanol wneuthurwyr, gyda help paned flasus o de neu goffi (a bisgedi!). Eleni ein rhaglen Mae Crefft yn Cyfri fydd yn ysbrydoli’r sesiynau i ddathlu 10 mlynedd ers ail-lansio Canolfan Grefft Rhuthun. Archwilio’r deg defnydd traddodiadol/ themâu cyntaf sy’n gysylltiedig â phenblwyddi – o bapur drwy gotwm a chopr i dun. Mae’r rhain yn sesiynau sy’n oed-gyfeillgar ac nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol yn y celfyddydau – dim ond parodrwydd i gymryd rhan! Cewch gyfarfod â phobl newydd a dysgu sgiliau newydd. Ymunwch â ni am un sesiwn neu gymaint o sesiynau ag y mynnwch chi..

DEWISLEN NEWYDD AR GYFER 2018:

11 Mai – Gwneuthurwr: Mandy Coates Helyg: ‘Llafrwyn a Phennau Hadau â Dail’. Dysgu dulliau’r ffigwr wyth a phlethu ‘caseg fedi’ i greu eich addurniadau gardd eich hun.

18 Mai – Gwneuthurwr: Hannah Coates Copr: Gwneud darn o emwaith o’ch dewis chi a/neu banel addurniadol o ddefnyddiau wedi’u hailgylchu.

25 Mai – Gwneuthurwr: Andy Hazell Tun: Trowch eich hen dun bisgedi’n rhywbeth sy’n llai defnyddiol ond yn llawer tlysach gan ddefnyddio pleiars, snips a mymryn bach o ddychymyg – byddwch yn greadigol gydag ail-gylchu!

8 Mehefin – Gwneuthurwr: Kate Barlow Cotwm: Rhagarweiniad i frodwaith gwaith criwl. Mae’r dull traddodiadol hwn yn fil o flynyddoedd oed o leiaf, byddwch yn defnyddio dyrnaid o bwythau a ddefnyddir yn gyffredin, yn cynnwys pwyth cadwyn, clymau Ffrengig, pwyth conyn a delltwaith. Mae’r gweithdy hwn yn berffaith os ydi brodwaith llaw yn newydd i chi neu os ydych chi fymryn yn rhydlyd.

15 Mehefin – Gwneuthurwr: Kate Jordan Ffrwythau a Blodau: Trefniant blodeuol wedi’i ysbrydoli gan natur yn defnyddio dulliau arbenigwyr ar osod blodau.

 

 

Gweithdy

Gweithdy creadigol galw heibio â Lisa Carter

Gweithdy 1: Gwneud ein dyfodol yn un a rennir Sul 13 Mai 2018 1.30pm – 4.00pm AM DDIM dim angen bwcio, yn addas i bob oed

Gwahoddiad i wneud poster/posteri wedi’u cyd-gynhyrchu, a’u hysbrydoli gan faneri’r Bleidlais.

Bydd y gweithdy’n cyfuno sgrin-brintio gydag archwiliad o raffeg (geiriau a delweddau) i greu posteri mawr sy’n adlewyrchu ar y pryderon y bydd merched/genethod yn eu hwynebu heddiw. Crëwch eirfa o eiriau, sloganau a symbolau i lunio posteri gyda’ch gilydd ac yn unigol drwy dorri, gludweithio a chydosod.

Chwarae Anniben

Mae Crefft yn Cyfri: Chwarae Anniben ag

Emma-Jayne Holmes ar gyfer rhieni a phlant bach Dydd Mercher 23 Mai 10.00am – 11.30am Mae’r holl sesiynau AM DDIM, ffoniwch i neilltuo lle gan fod lleoedd yn gyfyngedig

Dewch draw â’ch plentyn bach i gael golwg â chymorth ar ein harddangosfeydd cyfredol ac yna sesiwn o chwarae anniben yn yr ystafell addysg.

Cewch ail-greu eich cerflun creadigol eich hun wedi’i ysbrydoli gan waith Angus Suttie, sy’n cael ei ddangos yn arddangosfa’r oriel.

 

Gweithgareddau Hanner-Tymor Mai

‘Ailgylchu Coegwych’

Gweithdy galw heibio gydag Andy Hazell Sadwrn 26 Mai 10.30am – 12.30pm ac 1.30pm – 3.30pm AM DDIM dim angen bwcio, yn addas ar gyfer pob oed

Wedi’i ysbrydoli gan waith goeth Andrew Logan, ymunwch â’r artist TUN Andy Hazell yn y gweithdy galw heibio AM DDIM hwn. Gyda dawn, ffantasi, snipiau ac ychydig o ddychymyg
cewch drawsnewid eich caniau a’ch tuniau bisgedi’n ddarn o gelfyddyd i’w drysori.

Sgwrs

Sgwrs fore â Dr Elizabeth Goring

Gwisgo’r Lliwiau: gemwaith a mudiad y bleidlais i ferched Sul 27 Mai 2018 11.00am – 12.00pm AM DDIM ffoniwch i neilltuo lle

Roedd gemwaith yn arf pwerus yn arfogaeth ymgyrchu merched Prydeinig a oedd yn ymladd am y bleidlais yn gynnar yn yr 20fed ganrif, ac roedd ymgyrchwyr y bleidlais i ferched yn soffistigedig yn y ffyrdd y bydden nhw’n ei ddefnyddio ar gyfer mynegiant gwleidyddol. Câi’r rhan fwyaf o’r gemwaith hwn ei greu’n rhan o ymarferiad marchnata parhaus a ddyfeisiwyd ac a weithredwyd gan y ‘Women’s Social and Political Union’ – yr WSPU – yn y blynyddoedd o 1908 i 1914. Bydd Elizabeth yn archwilio stori gemwaith y bleidlais drwy rai o’r naratifau personol a oedd yn gefndir i’r gemau a’r merched dygn a fyddai’n eu gwneud a’u gwisgo. Bydd hefyd yn trafod rhai o’r mythau a’r camddealltwriaeth sydd wedi datblygu ynghylch gemwaith swffragetiaid.

Gweithdy

Gweithdy creadigol galw heibio â Lisa Carter

Gweithdy 2: Gwneud Baneri Sul 27 Mai 2018 1.30pm – 4.00pm AM DDIM dim angen bwcio, yn addas ar gyfer pob oed

Bydd y gweithdy hwn yn canolbwyntio ar destun athecstilau. Yn rhan o’r gweithdyfe hoffem i chi ddod â darn offabrig scrap efo chi, neu hengas gobennydd i wneud eichbaner eich hun a mynd â hi adref y diwrnod hwnnw neu helpu i wneud ein banner fair ar gyfer y Gorymdeithiad ar ddydd Sul, 10fed o Fehefin i nodi canmlwyddiant Deddf Cynrychioliad y Bobl, a roddodd yr hawl i bleidleisio i’r merched Prydeinig cyntaf.

Fe fydd yna ddefnyddiau sylfaenol ar gael fel ffabrig, templedi ar gyfer ffont a delwedd, gliw a chitiau gwnïo. Mae croeso i chi ddod â’ch rhai eich hun i’w gwneud yn bersonol a gallai hynny fod yn ffabrig eildro, hen ddillad, ffelt neu ddillad gwely.

Byddai sgiliau gwnïo a thecstilau’n ddefnyddiol ond nid yn angenrheidiol.

Clwb Crefft â’r artist Francesca Neal

Clwb Crefft â’r artist Francesca Neal

Dydd Iau 31 Mai, 10.30am – 12.30pm neu 1.30pm – 3.30pm Clwb Crefft – gellir bwcio lle ar gyfer plant 5–11 oed £5.00 y sesiwn

‘Trawsnewidiad Bob Dydd’ mewn perthynas â gwaith Justine Allison ac Angus Suttie.

Gydag ysbrydoliaeth gan y ddau seramegydd fydd yn cymryd llestr syml a thrwy ddefnyddio addurniad a phatrwm neu ffurfiau swrrealaidd a lliw, yn eu trawsnewid yn rhywbeth rhyfeddol.

Byddwn yn trawsnewid ein heitem gyffredin ein hunain yn rhywbeth cyffrous. Bydd pawb yn cael cwpan PAPUR cyffredin i’w drawsnewid; archwilio’r defnydd o batrwm, lliw, eitemau hapgael, gludwaith, teipograffeg a’u dychymyg!

Mae croeso i chi ddod â’ch defnyddiau hapgael eich hun e.e. comics, ffotograffau, sticeri, botymau, hen deganau.

Mae’n rhaid i blant fod gydag oedolyn.

Sgwrs

Sgwrs ac Arddangosiad â Justine Allison

Sul 8 Gorffennaf 1.30pm – 4.30pm £5 ffoniwch i neilltuo lle
Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon
o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.