Canolfan Grefft Rhuthun
Y Ganolfan i’r Celfyddydau Cymhwysol

Gweithdy I rai 12–18 oed

Gweithdy a chyflwyniad Yusuke Yamamoto

Sadwrn 13 Gorffennaf AM DDIM

Gallwch archebu drwy Eventbrite yma

Gweithdy ymarferol byr a chyflwyniad gyda’r gof arian Yusuke Yamamoto a’r bardd Cymraeg Elinor Gwynn.

Sesiwn bore: 10.30am – 12.30pm neu
Sesiwn prynhawn: 1.30pm – 3.30pm

Wedi’i ysbrydoli gan garreg ‘Rosetta’, mae enwi’r rhannau yn brosiect geirfa sy’n gweithio gyda phobl ifanc. Bydd ein gof arian Yusuke yn gweithio gyda’r bardd Cymraeg Elinor Gwynn ar y gweithdy cydweithredol hwn. Bydd Elinor ac Yusuke yn dechrau’r gweithdy gyda sgwrs a chyflwyniad o’u harferion priodol a sut y daeth y cydweithio hwn i fodolaeth.

Yna bydd Yusuke yn dechrau’r gweithdy ymarferol trwy arddangos y technegau y mae’n eu defnyddio ar gyfer gwneud marciau gydag arian. Yna, gan ddefnyddio offer gof arian, bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn ‘mynd ar ôl’ eu dewis eiriau ar ddalennau alwminiwm tenau. Bydd pob cyfranogwr yn mynd â’u ‘geirfa’ eu hunain o eiriau Cymraeg, Saesneg a Japaneaidd wedi’u morthwylio adref gyda nhw.

Ar ddiwedd y gweithdy bydd cyfle i weld gwaith Yusuke ym mhrif ystafell arddangos Canolfan Grefft Rhuthun.

“Mae fy ngwaith yn adrodd straeon am y wlad sydd bellach yn gartref i mi, wedi casglu delweddau o arsylwi cnawdolrwydd natur, trwy luniadu a gwneud. Gyda Llwybr Defaid des i ar draws marciau tir ger fy nhŷ, wedi eu gwneud gan ddefaid! Arweiniodd eu patrwm hardd afreolaidd ond ailadroddus at y bicer hwn. Mae’r hyn rwy’n ei greu yn cael ei ddylanwadu gan fy nghefndir Japaneaidd ac amrywiaeth fy mywyd nawr yng Nghymru.”

Gweithdy 18+

Karen Williams: Gweithdy Argraffu Metel ar gyfer Gemwaith

Sadwrn 20 Gorffennaf 10.30am – 4pm £80 Yn cynnwys te, coffi a'r holl ddeunyddiau

Gallwch archebu drwy Eventbrite yma

Ymunwch â’r gemydd Karen Williams ar y cwrs undydd hwn sy’n archwilio sut i greu arwynebau gweadog ar gopr i’w ddefnyddio fel gemwaith. Byddwch yn creu darn gemwaith o’ch dewis, fel tlws crog, clustdlysau neu dlws syml, tra’n defnyddio technegau gof metel traddodiadol.

Yn ystod y gweithdy hwn byddwch yn archwilio sut i weadu metel gan ddefnyddio melin rolio, gan ddefnyddio planhigion sych a dail sy’n gadael gweadau cynnil yn y copr, y byddwch wedyn yn ei ocsidio i amlygu’r print.

Byddwch yn dechrau’r diwrnod gydag arbrofi gyda gweadau a chreu eich catalog eich hun. Byddwch yn rholio amrywiaeth o ddeunyddiau gwahanol gan gynnwys papur, les a phlanhigion drwy’r felin i’w hargraffu ar gopr. Gall hyn arwain at rai gweadau creision union yn ogystal â chanlyniadau organig annisgwyl. Trwy broses ddylunio byddwch yn dewis yr elfennau sydd fwyaf dymunol i chi, cyn llifio/torri, ffeilio a ffurfio i greu eich darn gwisgadwy.

Bydd Karen yn dod â detholiad o eitemau/gweadau i’w rholio, fodd bynnag mae croeso i chi ddod â’ch eitemau eich hun os dymunwch. Os ydych chi’n bwriadu dod â’ch eitemau eich hun, ystyriwch mai defnydd sengl yw’r rhan fwyaf o bethau gan y byddant yn cael eu gwasgu yn y broses, ac mai dim ond planhigion neu ddail sych y gellir eu defnyddio. Gallech hefyd ddod â gwrthrychau fel ffabrig, les, papur lapio cacennau bach neu bapur neu gerdyn wedi’i dorri â laser/wedi’i dorri’n marw.

Mae Karen Williams yn artist gemwaith wedi’i lleoli ym Methesda, Gogledd Cymru. Dylanwadir ar ei gwaith gan y gweadau a’r ffurfiau a geir ym myd natur yn enwedig o amgylch arfordir Ynys Môn.

Sylwch: Byddwch yn gweithio gyda chopr, fodd bynnag bydd llen arian ar gael i’w brynu gan yr artist am gost ychwanegol os bydd angen.

Yn addas ar gyfer dechreuwyr a mwy profiadol

Sgwrs

Jo Barker & Sara Brennan: Straeon tapestri mewn sgwrs

Gwener 26 Gorffennaf 2.30pm AM DDIM

I ddathlu Sara Richards.

Ymunwch â Jo Barker a Sara Brennan wrth iddyn nhw siarad am eu gwaith.

Cysylltwch â ni ar 01824 704774 i archebu eich lle

Darlithoedd Coffa Sara Richards

Bu farw Sara Richards yn annisgwyl y llynedd. Roedd hi’n gefnogwr brwd o Ganolfan Grefft Rhuthun ac yn anaml y collai ddigwyddiad yma, yn enwedig y rhai a oedd yn ymwneud â thecstilau. Roedd hi’n bwythwr talentog ei hunan a sefydlodd grŵp o’r enw Merseyside Stitchers yn 2018 sydd wedi ymweld â CGRh.

Mae ei gŵr Joseph Boughey wedi penderfynu dathlu angerdd Sara drwy ei gefnogaeth hael i gyfres o ddarlithoedd yn ymwneud â thecstilau, sy’n rhan o’n rhaglen, er mwyn parhau’r hyn roedd Sara yn ei garu ac i annog rhagor o bobl i fwynhau’r ystod eang o gelfyddyd decstil cyfoes.

Bu’n fraint i adnabod Sara ac mae’n anrhydedd i Ganolfan Grefft Rhuthun goffau ei diléit hi mewn celfyddyd decstil drwy rannu’r gyfres hon o ddigwyddiadau yn rhad ac
am ddim gyda chi.

Gweithdy Ceramig

Clwb crefft yr haf gyda Ceri Wright

£10

Gallwch archebu drwy Eventbrite yma

…………………….

Iau 25 Gorffennaf: 6–10 oed
Mawrth 20 Awst: 11–14 oed

Morning session: 10am – 12.30pm
Afternoon session: 13.30pm – 4pm

……………………

Pob peth môr a haf!
Beth hoffech chi ei wneud yr haf hwn? Cwt traeth, gwylan digywilydd yn dwyn sglodyn neu fôr-forwyn yn eistedd ar graig? Yr haf hwn chi biau’r dewis i greu eich golygfa hafaidd ddelfrydol ar lan y môr allan o glai sych-awyr!

Ymunwch â’r seramegydd lleol Ceri Wright ar y gweithdy cyffrous hwn i wneud eich creadigaethau glan môr haf eich hun! Byddwch chi’n gallu mynd â’r creadigaethau hyn adref gyda chi, ac unwaith y byddan nhw’n sych gallwch chi wedyn eu paentio!

Gofynnir i gyfranogwyr ddod â blwch i fynd â’ch gwaith adref gyda chi.

Gweithdy

Gweithdy Ffeltio Gwlyb gyda Ticky Lowe

£10

Gallwch archebu drwy Eventbrite yma here

………………..

Mawrth 30 Gorffennaf: I rai 6–10 oed
Iau 1 Awst: I rai 6–10 oed
Iau 22 Awst: I rai 11–14 oed

Sesiwn bore: 10pm – 12.30pm
Sesiwn prynhawn: 13.30pm – 4pm

………………..

Ymunwch â’r artist lleol Ticky Lowe yn y clwb crefft creu ffelt cyffrous hwn! Cewch eich ysbrydoli gan dapestrïau hardd Sara Brennan a Jo Barker yn yr oriel ac yna creu eich gwaith celf tecstilau eich hun mewn ffelt gan ddefnyddio gwlân dafad.

Mae Ticky Lowe yn artist, gwneuthurwr a sylfaenydd Making Sense CIO. Mae ei gwaith yn archwilio ffyrdd chwareus o ymgysylltu â’r celfyddydau a diwylliant gan ddefnyddio ein holl synhwyrau.

Rhaglen Crefft Lles

Diwrnod Encil Creadigol ar gyfer oedolion dan arweiniad yr artist gwydr Verity Pulford

Gwener 2 Awst 10am – 4.30pm £45 Yn cynnwys cinio ysgafn a lluniaeth

WEDI’I ARCHEBU’N LLAWN. Rhestr aros ar gael
Gallwch archebu drwy Eventbrite yma

Bydd y diwrnod yn cychwyn wrth i ni ymgasglu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun am 10.00am. Yma cawn gyfle i weld arddangosfeydd amrywiol er mwyn tanio dychymyg a gosod y cywair am ddiwrnod llawn archwilio artistig a chreu.

Yna byddwn yn symud ymlaen i stiwdio Verity Pulford. Mae gardd brydferth yn llawn planhigion a blodau lliwgar yn amgylchynu ei stiwdio. Byddwn yn pwyllo yma i eistedd, myfyrio a thynnu lluniau o’r harddwch naturiol sydd o’n cwmpas.

Yna bydd ein siwrnai yn ein harwain i Wernog Wood, sy’n swatio yng nghoedlan dawel Llanbedr Dyffryn Clwyd. Yma mewn tirlun llonydd byddwn yn cymryd rhan mewn gweithdy gwydr. Gan ddefnyddio’r lluniau a’r ysbrydoliaeth a grynhowyd yng ngardd Verity byddwn yn creu ein darnau gwydr ein hunain.

Lleoliadau: Canolfan Grefft Rhuthun, Stiwdio Verity ac Wernog Wood. Darperir cludiant i bob lleoliad.

Ioga a Chrefft

NEWYDD ‘Crefft ag Ots’ ar gyfer Plant a Phobl Ifanc

Dan arweiniad yr artist Eleri Jones a’r athro ioga a meddwlgarwch Leisa Mererid Llun 5 a/neu Llun 12 Awst AM DDIM

Plant 7–11 oed  10am – 12pm
Gallwch archebu drwy Eventbrite yma
Pobl ifanc 11–14 oed 1.30pm – 3.30pm
Gallwch archebu drwy Eventbrite yma

Wedi’u hysbrydoli gan raglen arddangosfeydd haf Canolfan Grefft Rhuthun mae’r sesiynau dwy awr hyn yn cyfuno symud ac ioga gyda gweithgareddau creu crefft ac yn creu profiad cyfannol sy’n llonyddu’r meddwl a’r corff. Yn ogystal â hybu eu lles corfforol a meddyliol, maen nhw’n annog plant a phobl ifanc i ymwneud â chreadigrwydd.

Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael

Gweithdy 12-18 oed

Sgiliau Cynhanesyddol: Crefftu cortyn gyda rhisgl a rhisgl

Gwener 2 Awst 11am – 3pm £20

Gallwch archebu drwy Eventbrite yma

Ymunwch â’r ceidwad cefn gwlad lleol a’r arbenigwr byw yn y gwyllt, Saul Burton, ar y gweithdy undydd hwn i ddarganfod sgil hynafol sut i droi ffibrau naturiol yn llinyn at ddefnydd bob dydd!

Mae llinyn modern yn cael ei gymryd yn ganiataol. Gallwn gerdded i mewn i unrhyw siop a chael gafael yn hawdd ar belen o linyn a wnaed ymlaen llaw, ond 5,000 o flynyddoedd yn ôl nid oedd pethau mor syml.

Sut gwnaeth ein cyndeidiau lashio, rhwymo, pwytho neu glymu pethau gyda’i gilydd heb gyfleusterau modern? Bydd y gweithdy hwn yn edrych ar ddeunyddiau naturiol amrywiol gan gynnwys danadl poethion, dail a rhisgl coed, ac yn archwilio sut y gallwn eu prosesu yn ffibrau y gellir eu defnyddio i wneud llinyn.

Mae Saul yn Hyfforddwr Crefft Gwyllt cymwys ac yn Geidwad cefn gwlad lleol, gyda diddordeb brwd yn ein perthynas â choed a phlanhigion trwy gydol hanes.

Gweithdy 12-18 oed

Crochenwaith Cynhanesyddol gydag Erin Lloyd

Iau 8 Awst 11am – 2pm £20

Gallwch archebu drwy Eventbrite yma

Ymunwch â’r artist cerameg lleol a’r archeolegydd Erin Lloyd ar y gweithdy hwn sy’n archwilio sut y gwnaeth ein cyndeidiau Celtaidd greu potiau, cwpanau a phowlenni allan o glai!

Archwiliwch serameg trwy grefftio eich pot eich hun wedi’i ysbrydoli gan y ffurfiau crochenwaith cynhanesyddol, wedi’i addurno trwy wneud marciau â deunyddiau naturiol a ddarganfuwyd, fel cregyn, cerrig, ffyn a ffibr planhigion. Dysgwch trwy drafod sut y daeth ein hynafiaid hynafol o hyd i’r clai, ei brosesu, ei greu a’i danio, a sut mae’r arteffactau hyn yn ddefnyddiol i archeolegwyr heddiw.

Mae Erin yn seramegydd lleol ac yn Archaeolegydd EM ar gyfer Heneb: Archaeoleg Gwynedd gyda diddordeb brwd mewn crochenwaith cynhanesyddol. Gan grynhoi ei thirwedd o fewn ei photiau bach, mae Erin yn defnyddio clai lleol wedi’i chwilota i daflu’r ffurfiau llestr a’r gwydreddau ag ochrau naturiol a ddarganfuwyd. Mae archaeoleg wedi’i chydblethu â serameg Erin gyda’i photiau bach yn aml yn edrych fel llestri hanesyddol, gan adlewyrchu’r grefft hynafol hon mewn ffordd gyfoes.

Dewch â blwch i fynd â’ch crochenwaith adref yn ddiogel.

Gweithdy

Clwb Crefft yr Haf hefo Verity Pulford

£10

Gallwch archebu drwy Eventbrite yma

………………

Mawrth 13 Awst: I rai 6–10 oed
Iau 15 Awst: I rai 11–14 oed

Sesiwn bore 10.30am – 12.30pm
Sesiwn prynhawn 1.30pm – 3.30pm

………………

Ymunwch â’r artist Verity Pulford ar gyfer y clwb crefft haf hwn! Yn ystod y gweithdy hwn byddwch yn archwilio amrywiaeth o ddeunyddiau 2d gan gynnwys pigmentau Brwsho, papurau carbon a gwrthyddion. Byddwch yn defnyddio byd natur fel ysbrydoliaeth ar gyfer eich gwaith celf.

Gweithdy 0–5 years

Dwylo Bach: Natur a Chwarae

Mercher 21 Awst 10am – 11.30pm neu 1.30pm – 3pm AM DDIM. Nid oes angen archebu, galwch heibio unrhyw bryd rhwng yr amseroedd hyn

Dwylo Bach – Rhaglen o weithgareddau creadigol a dengar ar gyfer plant blynyddoedd cynnar.

Ymunwch â ni wrth i ni ymdrochi yn rhyfeddodau amgylcheddau byd natur lle mae pob deilen, carreg a darn bach o bren yn troi’n arf dysg a dychymyg.
Wrth gael ein llywio gan egwyddorion Forest + Found byddwn yn mynd ar anturiaethau sy’n tanlinellu harddwch a phwysigrwydd ein byd naturiol.

Addas ar gyfer plant 0 – 5 oed. Rhaid i bob plentyn fod dan ofal oedolyn.

Gweithdy 18+

Nythod seramig gyda Kirsti Brown

Mawrth 27 Awst 10am – 1pm £25 Yn cynnwys te, coffi a'r holl ddeunyddiau

Gallwch archebu drwy Eventbrite yma

Ymunwch â Kirsti am weithdy hwyliog yn creu nythod ceramig.

Yn ystod y gweithdy galw heibio hwn byddwch yn dysgu sut i wneud llestr wedi’i dynnu a’i binsio a fydd wedyn yn cael ei weadu gan ddefnyddio amrywiaeth o offer a gweadau. Gan gymryd ysbrydoliaeth o’r strwythurau y mae adar yr ardd yn eu creu mewn perthi cudd, byddwn yn eu cerfio, gan wasgu ychwanegu gwead a lliw i’r llestr. Os bydd amser yn caniatáu gellir gwneud wyau neu adar hefyd.

Bydd y darnau’n cael eu cludo i’w tanio yng ngweithdy Kirsti a byddant yn barod i’w casglu ymhen 3 – 4 wythnos.

Mae Kirsti yn adeiladwr llaw o lestri carreg seramig. Daw ysbrydoliaeth o’r dirwedd, nid y dirwedd hollol wyllt, ond yr un yr ydym ni fel bodau dynol wedi byw a gweithio ynddo ers miloedd o flynyddoedd. Mae gan ddarnau o slab bresenoldeb ffigurol ac ychwanegir amrywiad trwy orffeniadau llithro a gwydredd. Mae clai pinsio yn creu naill ai darnau tenau tebyg i gregyn môr neu waith mwy sylweddol wedi’i ysbrydoli gan Neolithig gyda marciau endoredig wedi’u hysbrydoli gan gerfiadau craig hynafol.

Mae Kirsti yn aelod o Urdd Gwneuthurwyr Cymru ac Oriel y Potters yng Nghonwy.

Instagram @kirstibrownceramics
www.kirstihannahbrownceramics.co.uk

Gweithdy 18+

Cardiau printiedig gyda Tara Dean

Mercher 28 Awst 10am – 1pm £25 Yn cynnwys te, coffi a'r holl ddeunyddiau

Gallwch archebu drwy Eventbrite yma

Creu eich cerdyn unigryw eich hun wedi’i argraffu â llaw gyda Tara!

Yn ystod y gweithdy hwn byddwch yn archwilio’r broses argraffu sgrin, yn arbrofi â gwneud stensiliau papur ac yn datblygu eich syniadau yn gasgliad o gardiau wedi’u dylunio’n unigol. Fe welwch siapiau a phatrymau mewn adar dychmygol neu cewch eich ysbrydoli gan yr adar sy’n mynd heibio i’r gerddi yn y Ganolfan Grefftau.

Yn dychwelyd i Sir Ddinbych ar ôl astudio Darlunio yng Ngholeg Celf Harrow, mae Tara bellach yn rhannu ei brwdfrydedd dros archwilio gwneud printiau tra’n gweithio’n llawrydd ar brosiectau cymunedol. Mae lluniadu yn fwyaf arwyddocaol yn ei holl ymarfer; trwy brosesau gwneud printiau, gellir ail-lunio marciau gwreiddiol, gan greu dehongliad newydd. Mae dylanwad yr amgylchedd a’r manylion y gallai hi ddod o hyd iddynt – naturiol neu weithgynhyrchu – yn ysbrydoli ei gwaith. Yn angerddol am arbrofi gyda deunyddiau a gwneud marciau, mae hi’n gweld bod gwneud printiau yn ffordd hudolus o weithio gyda phawb yn y gymuned er mwyn eu lles gwell.

Mae Tara yn aelod o Urdd Gwneuthurwyr Cymru.

Instagram @ta_taradean
www.taradean.co.uk

Gweithdy 18+

Adar gwydr gyda Verity Pulford

Iau 29 Awst 10am – 1pm £25 Yn cynnwys te, coffi a'r holl ddeunyddiau

Gallwch archebu drwy Eventbrite yma

Bydd gweithdy gwydr Verity yn cyfuno elfennau o baentio gwydr a ffiwsio, i’ch galluogi i greu nifer o adar gardd hardd. Byddant yn cael eu cludo i ffwrdd, eu tanio, eu drilio a’u dychwelyd yn barod i’w casglu o’r ganolfan. Yna gellir eu hongian wrth eich ffenestri lle byddant yn dal y golau neu’n gwneud anrhegion personol hardd. Darperir lluniau ynghyd â phopeth arall y bydd ei angen arnoch – ond mae croeso i chi ddod â lluniau o’ch hoff adar i mewn hefyd.

Wedi’i lleoli yn Eryrys, mae Verity yn artist gwydr y mae ei gwaith wedi’i ysbrydoli gan strwythurau bach o fewn byd natur fel ffyngau, cen ac algâu. Mae hi’n defnyddio amrywiaeth o dechnegau, sy’n cynnwys ffiwsio, castio a pate de verre, ac mae ei hymarfer wedi’i gwreiddio mewn archwilio ac arbrofi. Yn ddiweddar dyfarnwyd grant Cyngor Celfyddydau Cymru iddi ar gyfer ei phrosiect Cydfuddiannol ac mae hefyd wedi derbyn ysgoloriaeth QEST.

Mae Verity yn gwerthu ei gwaith yn rhyngwladol ac yn aelod o Urdd Gwneuthurwyr Cymru.

Instagram @veritypulfordglass
www.veritypulford.com

Gweithdy

NEWYDD: Dwylo Bach Profiad Synhwyraidd ar gyfer babanod sydd eto i gerdded

Llun 29 Gorffennaf 10.30am – 11.30pm AM DDIM – nifer cyfyngedig o lefydd ar gael

Gallwch archebu drwy Eventbrite yma

Dwylo Bach – Rhaglen o weithgareddau creadigol a dengar ar gyfer plant blynyddoedd cynnar.

Bydd y sesiwn hwn yn cynnig amgylcheddau amlsynhwyraidd i fabanod (a’u hoedolion) i ymwneud â nhw ac i ryngweithio mewn lleoliad llonydd ac ysbrydoledig yr oriel. Wedi’ch ysbrydoli gan waith arian cerfluniol Yusuke Yamamoto dewch i ganfod y rhyfeddodau arian drwy feddwl baban ifanc wrth ymchwilio golau, adlewyrchiad, patrwm a gweadeddau.

Sylwch fod y ganolfan ar gau i’r cyhoedd ar ddydd Llun. Mynediad unigryw i gyfranogwyr y gweithdai yn unig.

Gweithdy 18+

Printiau cardiau o adar gyda Ruth Thomas

Gwener 30 Awst 10am – 1pm £25 Yn cynnwys te, coffi a'r holl ddeunyddiau

Gallwch archebu drwy Eventbrite yma

Ymunwch â Ruth am weithdy llawn collage a chreadigrwydd inky!

Mae harddwch y broses hon yn gorwedd yn ei symlrwydd. Bydd lluniadau llinell ar gerdyn tenau yn cael eu troi’n collages syml a’u incio â rholer, i wneud printiau gwreiddiol i fynd adref gyda nhw. Mae printiau du a gwyn yn edrych yn syfrdanol ond mae opsiwn i weithio gyda lliw hefyd. Byddwch yn gallu dewis o gasgliad Ruth o ddelweddau adar, neu’n well byth, dod â’ch ffotograffau neu luniadau eich hun.

Wedi’i lleoli yn Nyffryn Clwyd, mae Ruth yn gwneud delweddau mewn ymateb i’r byd naturiol o’i chwmpas. Mae hi wedi arbenigo mewn gwneud printiau ers dros 30 mlynedd, yn arbennig, colagraffau, monoteipiau a delweddau wedi’u creu gyda stensiliau papur wedi’u torri â llaw. Mae Ruth yn aml yn ymgorffori yn ei phrintiau argraffiadau uniongyrchol o wrthrychau naturiol a ddarganfuwyd fel plu, dail, hadau a glaswellt, am eu gwead, eu ffurfiau a’u potensial i greu delweddau newydd.

Mae Ruth yn aelod o’r Academi Frenhinol Gymreig ac Urdd Gwneuthurwyr Cymru.

Instagram @ruththomasart
www.ruththomas.net

Adnoddau

Dwylo Bach – ‘Tecawe’: Crefft Natur

Ychwanegwyd 30 Ebrill AM DDIM

Mae ein sesiynau Dwylo Bach yn orlawn â dysgu llawen, wedi’i ddylunio’n arbennig i artistiaid bach archwilio eu creadigrwydd mewnol, i fod yn chwilfrydig a GWNEUD! 

Lawrlwythwch eich copi o becyn gweithgaredd ‘Tecawe’ Crefft Natur Dwylo Bach yma

Ffilm

Gwisgo’r lliwiau: Gemwaith a’r Mudiad Pleidlais i Ferched ym Mhrydain

Ysgrifennwyd ac adroddir gan Elizabeth Goring.

Gweld yma

Adnoddau

Dwylo Bach – Tecawe: Y Gwanwyn

Ychwanegwyd 26 Mawrth AM DDIM

Mae ein pedwerydd pecyn Tecawe’n dathlu’r ‘Gwanwyn’ ac mae wedi’i ysbrydoli gan rai o’n harddangosfeydd blaenorol yng Nghanolfan Grefft Rhuthun:-

‘Fflora’ Yn dathlu byd blodau o fewn gwahanol gylchoedd Crefft. Gweler delweddau o’r arddangosfa yma

‘Pum Chwaer a Siart Achau’ Casgliad o greaduriaid serameg addurniadol wedi’u hysbrydoli gan aelodau teulu Susan O’Byrne ei hun. Gweler llyfr yr arddangosfa sydd i’w weld AM DDIM yma

Y Gwanwyn yw tymor dechreuadau newydd – egin ffres yn blodeuo, anifeiliaid yn deffro o’u gaeafgwsg hir, adar yn dechrau nythu, dodwy eu hwyau a chroesawu eu cywion bach i’r byd.

Mae ein pecyn Gwanwyn yn llawn o syniadau synhwyraidd a gweithgareddau creadigol i chi a’ch plentyn bach eu gwneud gyda’ch gilydd gartref. Mae’r gweithgareddau sydd yn y pecyn hwn yn cynnwys: Archwiliad o ddefnyddiau, gwneud marciau, didoli, stacio, canu, gwrando, adeiladu ond yn fwyaf pwysig chwarae a chael hwyl!

•  Darganfod beth sydd y tu mewn i’r bocs wyau?
•  Gwneud pethau allan o focsys wyau
•  Gwneud nyth clyd
•  Adar Egsotig
•  Caneuon Adar

Lawrlwythwch eich copi o becyn gweithgaredd ‘Tecawe’ Gwanwyn Dwylo Bach yma

Cliciwch yma i weld Ffilm fer sy’n dangos i chi ‘Sut i’ fod yn greadigol a gwneud – ac wrth gwrs CAEL HWYL hefyd!

Cewch eich ysbrydoli gan natur drwy fynd allan, mynd am dro, ymgysylltu â’ch amgylchoedd naturiol, gweld beth allwch chi ei ffeindio – ac yna GWNEUD!

Adnoddau

Dwylo Bach – Tecawe: Golau a Thywyll

Ychwanegwyd 19 Chwefror AM DDIM

Mae ein trydydd ‘Tecawe’ o weithgareddau wedi’i ysbrydoli gan ein harddangosfa ‘MONOCROM’ sydd ar ddod

Tra bo’r gweithgareddau hyn wedi’u dylunio ar gyfer chwarae a fforio â’ch ‘plant bach’ – byddwch yn onest,mae yna blentyn yn dal i fod ym mhob un ohonom ni – felly beth am edrych, beth bynnag fo’ch oed, a rhoi cynnig ar ddysgu llawen, wedi’i ddylunio ar gyfer artistiaid bach (a Mawr!!) i archwilio eu creadigrwydd mewnol, i fod yn chwilfrydig a GWNEUD! Peidiwch â gadael i’r rhai bach gael yr hwyl i gyd!

• Gwneud GEMWAITH – Archwilio siapiau a gweadedd
• Chwaraewch â CHYSGODION – golau a thywyll
• Bocs GOLAU
• Archwilio GWNEUD MARCIAU â golosg ar bapur
• Archwilio PAENT ar wrthrychau 3D mewn Monocrom
ARGRAFFU ar ffurfiau 3D

Mae’r manylion i gyd i’w cael yn y canllaw ‘Tecawe’ yma

Edrychwch ar ein ffilm ‘sut i’ yma
Edrychwch ar ein ffilm ‘amser fi’ yma

Adnoddau

Symudyn wedi’i ysbrydoli gan Natur

Ychwanegwyd 19 Chwefror AM DDIM

Mae gweithgaredd arall ar gyfer y GWANWYN wedi’i greu ar ein cyfer ni gan Donna Jones, wedi’i ddylunio ar gyfer UNRHYW OED hefyd. Beth am roi cynnig ar greffta Symudyn wedi’i ysbrydoli gan Natur’.

Mae’r holl wybodaeth fydd ei angen arnoch chi i’w gael yma

Neu edrychwch ar ein ffilm yma

Gallwch gasglu eich defnyddiau o ardd neu os byddwch allan ar eich tro ddyddiol, yn herio’r elfennau ar hyn o bryd, ac er eich bod efallai’n gorfod cerdded yn gyflym! – cofiwch hefyd gymryd ennyd i aros, anadlu’n ddwfn ac – ys dywed y bardd W H Davies, i ddim ond edrych ar bopeth sydd o’n cwmpas ni:-

Beth yw’r bywyd hwn os, yn llawn pryder
Nid oes gennym amser i sefyll a syllu

A pheidiwch ag anghofio edrych i fyny hefyd a chipio’r “Golau Gwanwyn” hwnnw a’r wybrennau glas bendigedig, pan ddôn nhw.

Adnoddau

Dwylo Bach – Tecawe: Crefft Nadoligaidd

Ychwanegwyd 8 Rhagfyr AM DDIM

Yr haf hwn cawsoch gynnig ein ryseitiau Cegin Grefft ar gyfer ‘Dwylo Bach’ a’r hydref hwn rydyn ni wedi dyfeisio ‘Tecawe’ newydd i roi cynnig arno gartref!

Pecyn o ‘gynwysyddion’ (defnyddiau) y gallwch eu casglu fel ‘Tecawe’ a’i wneud yn ddiogel gartref â’ch plentyn bach. Mae’r pecyn hefyd yn cynnwys rysáit crefft ar gyfer oedolion ‘Fy Amser i’.

‘Crefft Nadoligaidd’

Mae ein hail Decawe weithgareddau’n llawn o lawenydd y Nadolig wedi’i ysbrydoli gan waith y Gof Arian Yusuke Yamamoto. Fe sicrheir llawer o hwyl a chreadigrwydd disglair â’r pecyn hwn wrth i chi archwilio ac arbrofi â ffurfiau geometrig yn arddull Yusuke Yamamoto a dadorchuddio eich straeon hudolus chi eich hun mewn aur ac arian ar gyfer tymor yr Ŵyl.

Mae casgliad ein Pecyn ‘Crefft Nadoligaidd’ yn awr wedi cau. Peidiwch â phoeni, lawr lwythwch ein rysetiau Tecawe yma AM DDIM. Y cwbl sydd ei angen yw i chi ddim ond dod â’ch cynhwysion/defnyddiau eich hun.

I gael ysbrydoliaeth ychwanegol – edrychwch ar ein ffilm Chwarae Creadigol yma a’n Haddurniad Seren ar y Goeden: Rhywfaint o ffilm “Fy Amser I” yma Dangoswyd proses gam wrth gam gan Ticky a Donna.

Adnoddau minimal sydd eu hangen ar gyfer y gweithgareddau hyn ac mae’n hawdd eu dilyn.

Cadwch lygad am ein thema ‘Tecawe’ nesaf. Yn dod yn fuan iawn.

Mae’r ‘ryseitiau’ hyn wedi’u dylunio gan yr artistiaid
Ticky Lowe a Donna Jones a’u
darlunio gan
Rhi Moxon
 @TickyLowe @RhiMoxon

Adnoddau

Dwylo Bach – Tecawe!

Tirlun Ychwanegwyd 10 Tachwedd AM DDIM

Yr haf hwn cawsoch gynnig ein ryseitiau Cegin Grefft ar gyfer Dwylo Bach a’r hydref hwn rydyn ni wedi dyfeisio ‘Tecawe’ newydd i roi cynnig arno gartref!

Pecyn o ‘gynwysyddion’ (defnyddiau) y gallwch eu casglu fel ‘Tecawe’ a’i wneud yn ddiogel gartref â’ch plentyn bach. Mae’r pecyn hefyd yn cynnwys rysáit crefft ar gyfer oedolion ‘Fy amser i’.

Tirlun
Mae ein pecyn Tecawe cyntaf â gweithgareddau sydd wedi’u hysbrydoli gan ein harddangosfa Egni gan Eleri Mills. Mae gwaith Eleri’n gysylltiedig â thirwedd ac fe’i mynegir drwy bwythau, paent a phensil – y cwbl yn ddefnyddiau creadigol ryfeddol ar gyfer artistiaid o unrhyw oed.

Mae casgliad ein Pecyn ‘Tecawe Tirlun’ yn awr wedi cau.

Peidiwch â phoeni, lawr lwythwch ein rysetiau Tecawe yma AM DDIM. Y cwbl sydd ei angen yw i chi ddim ond dod â’ch cynhwysion/defnyddiau eich hun. Adnoddau minimal sydd eu hangen ar gyfer y gweithgareddau hyn ac maen nhw’n hawdd eu dilyn.

Cadwch lygad am ein thema ‘Tecawe’ nesaf. Yn dod yn fuan iawn.

Mae’r ‘ryseitiau’ hyn wedi’u dylunio gan yr artistiaid
Ticky Lowe a Donna Jones a’u
darlunio gan
Rhi Moxon
 @TickyLowe @RhiMoxon

Adnoddau

Eleri Mills Taith Rithwir

Ychwanegwyd 1 Hydref

Gweld Arddangosfa Eleri Mills yn Rhithiol

Yn methu â gweld Arddangosfa Eleri? Dyma rith-daith o’i Harddangosfa Oriel 1 ynghyd â rhestr brisiau o weithiau sydd ar gael i’w prynu. Cysylltwch â’r oriel i gael manylion. Gweler yma

Mae dyfyniadau byr o Eleri yn yr oriel, yn siarad am ei gwaith, hefyd ar gael i’w gweld AM DDIM isod:

01 Ffyrdd o weithio:
Dull Eleri o bwythau, paent ac inc

02 Bardd yn y Dirwedd:
Trip i India a phreswyliad yng Nghastell Powis

03 Dyddiau Efrog Newydd:
preswyliad ac arddangosfa ym Mhrifysgol Columbia, Manhattan

Adnoddau

‘Dwylo Bach’ Cegin grefft – Pobi Chwarae

Ychwanegwyd 29 Awst AM DDIM

Mae ein 4ydd rysáit a’r olaf ar gyfer ein llyfr coginio wedi’i ysbrydoli gan “Llwyau” a nodweddwyd mewn llawer o’n harddangosfeydd yng Nghanolfan Grefft Rhuthun dros y blynyddoedd; gwrthrychau wedi’u saernïo’n hardd ond sy’n ymarferol hefyd!

Fe gawson nhw eu nodweddu mewn rhai o’n harddangosfeydd blaenorol hefyd Aelwyd a Forge gyda llwyau wedi’u saernïo’n hardd gan wneuthurwyr fel Claire Cawte, Justine Allison, Micki Schloessink a Nils Hint.

Lawrlwythwch ein canllaw sut i ‘ Pobi Chwarae’ yma

Mae’r ryseitiau hyn wedi’u cynllunio gan Ticky Lowe a’u darlunio gan Rhi Moxon @TickyLowe @RhiMoxon

Adnoddau minimal sydd eu hangen ar gyfer y gweithgareddau hyn ac mae’n hawdd eu dilyn. Beth am roi cynnig arnyn nhw?

Adnoddau

‘Dwylo Bach’ Cegin grefft – Cegin Sebon

Ychwanegwyd 31 Gorffennaf AM DDIM

Yn rhan o’n prosiect newydd ‘Cegin Grefft’ rydyn ni’n hynod falch o rannu ein trydedd rysait â chi sef ‘Cegin Sebon’ – wedi’i ysbrydoli gan arddangosfa Simon Carroll yn 2015 – ‘Crochenydd Mynegiadol’

Gallwch weld yr arddangosfa yma

Byddai Simon Carroll yn mwynhau arbrofi â chlai a byddai’n addurno ei lestri clai’n aml â hylif clai, a elwir yn ‘slip’. Byddai’n ei dywallt yn hael (bron fel y byddai plentyn yn ei wneud) ar jygiau, mygiau a photiau i greu marciau beiddgar, mynegiannol a gweadeddau diddorol.

Mae’r gegin sebon yn gyfle i ddwylo bach arbrofi ac ymchwilio drwy gyfrwng sebon a dŵr llawn swigod!

Lawrlwythwch ein canllaw ‘sut i’ yma

Mae’r ryseitiau hyn wedi’u cynllunio gan Ticky Lowe a’u darlunio gan Rhi Moxon @TickyLowe @RhiMoxon

Adnoddau minimal sydd eu hangen ar gyfer y gweithgareddau hyn ac mae’n hawdd eu dilyn. Beth am roi cynnig arnyn nhw?

Cadwch lygad am fwy o ryseitiau drwy gydol yr Haf!

Adnoddau

Michael Brennand-Wood: Llyfr gweld AM DDIM

Ychwanegwyd 24 Gorffennaf

Cewch wybod mwy am y gwneuthurwr yn ein llyfr sydd i’w weld AM DDIM yma ac a oedd yn cydfynd â’r sioe

Adnoddau

Forever Changes

Ychwanegwyd 24 Gorffennaf

Amrywiaeth y grefft Tecstilau i amgylchynu ystod eang o ddefnyddiau, prosesau a swyddogaethau

Teitl priodol i arddangosfa, ond hefyd ar gyfer yr amseroedd rydyn ni i gyd ynddyn nhw yn awr. Roedd arddangosfa 2012 Michael Brennand Wood, Forever Changes yn archwilio Gwehyddu, Brodwaith, Patrwm Lês a blodau

Edrychwch ar ein ffilm Fflickr o’r arddangosfa yma

Adnoddau

Michael Brennand-Wood: Pecyn Adnoddau AM DDIM

Ychwanegwyd 24 Gorffennaf

A beth am ddefnyddio’r Pecyn Adnoddau a grëwyd gennym ni ar gyfer yr arddangosfa i durio’n ddyfnach i Decstilau, a chael eich ysbrydoli yma i fod yn greadigol gartref

Adnoddau

Jilly Edwards: Llyfr gweld AM DDIM

Ychwanegwyd 24 Gorffennaf

Yn ein pleidlais Mae Crefft yn Cyfri roedd arddangosfeydd Tecstilau’n hynod boblogaidd o fewn y 10 uchaf. I weld pob arddangosfa, cliciwch ar y dolenni.

• #5 (ar y cyd) Crebwyll’ y pwyth, 2016 yma
Jilly Edwards: Llawenydd – Melyn yw’r Glas Newydd, 2018 yma

• #6 Pauline Burbidge: Quiltscapes & Quiltline, 2016 yma
• #7 Jilly Edwards – Adlewyrchiadau & Ymchwiliadau, 2011 yma

Gan fod y ddwy arddangosfa* gan Jilly wedi cyrraedd y 10 uchaf – beth am ddarganfod beth sy’n gwneud ei gwaith Tapestri mor boblogaidd gydag un arall o’n llyfrau sydd i’w gweld AM DDIM yma

*a ddangoswyd o fewn y cyfnod pleidleisio o 10 mlynedd

Adnoddau

Eleri Mills

Ychwanegwyd 24 Gorffennaf

Bydd tecstilau a’r gelfyddyd o bwyth ac edau’n parhau i wau eu ffordd drwy ein rhaglen o arddangosfeydd –fel y’u gwelir yn fuan gyda’r arddangosfa Egni: degawd o greadigrwydd, gan un o artistiaid tecstilau enwocaf Cymru – Eleri Mills

Dyma ffilm fer i roi blas i chi

Adnoddau

Iron Vein

Ychwanegwyd 3 Gorffennaf

Yr un pryd y tu allan yn ein cwrt yn ystod 2018 roedd gennym ni ddigonedd o flodau, mewn defnydd annisgwyl – diolch i of Iron Vein

Ffilm Flickr o’r arddangosfa i’w gweld yma

Adnoddau

‘Dwylo Bach’ Cegin grefft – Cegin Sain

Ychwanegwyd 30 Mehefin AM DDIM

Yn rhan o’n prosiect newydd ‘Cegin Grefft’ rydyn ni’n hynod falch o rannu ein hail rysait â chi sef ‘Chwaraewch â’ch Bwyd’ – wedi’i ysbrydoli gan arddangosfa Charlotte Hodes yn 2019 – ‘Yn dilyn Cymryd Te’

Gallwch weld yr arddangosfa yma

Pa ffordd well o gyflwyno eich plentyn i ffrwythau, llysiau a pherlysiau na thrwy fod yn greadigol ac yn agos a phersonol â nhw yn y gegin!

Lawrlwythwch ein canllaw ‘sut i’ yma

Mae’r ryseitiau hyn wedi’u cynllunio gan Ticky Lowe a’u darlunio gan Rhi Moxon

@TickyLowe @RhiMoxon

Adnoddau minimal sydd eu hangen ar gyfer y gweithgareddau hyn ac mae’n hawdd eu dilyn. Beth am roi cynnig arnyn nhw?

Cadwch lygad am fwy o ryseitiau drwy gydol yr Haf!

Adnoddau

Fflora

Ychwanegwyd 3 Gorffennaf

Gyda blodau’r Haf o’n cwmpas, dyma gyfle i edrych yn ôl ar rai themâu blodeuol yn ein harddangosfeydd a’n gwaith o ymgysylltu

Roedd ein harddangosfa Fflora 2017 yn archwilio’r thema hon gydag arddangosfa grŵp o waith 16 o wneuthurwyr mewn nifer o ddefnyddiau

Yr arddangosfa i’w gweld yma

Adnoddau

Julia Griffiths Jones

Ychwanegwyd 3 Gorffennaf

Mae gwneuthurwr arall – Julia Griffiths Jones, hefyd yn defnyddio weiren i ddogfennu’r byd o’i chwmpas. Cafodd ei harddangosfa – Ystafell o fewn Ystafell ei rhoi’n #4 gennych chi yn ein pleidlais Mae Crefft yn Cyfri

Yr arddangosfa i’w gweld yma

Ac fe gewch wybod popeth am waith Julia a’i hysbrydoliaeth, a geir mewn tecstilau Ewropeaidd, mewn un arall o’n llyfrau sydd i’w gweld AM DDIM – Stori sydd raid ei Hadrodd yma

Adnoddau

Cerfio gofod

Ychwanegwyd 19 Mehefin

Roedd ein harddangosfa grŵp 2013 ‘cerfio gofod’ yn ystyried Arlunio hefyd fel dull o archwilio ymhellach waith crefft sy’n fwy 3 dimensiynol a meddwl mwy am arfer Gwneuthurwyr.

Ffilm Flickr o’r arddangosfa i’w gweld yma

Adnoddau

Cerfio gofod : Pecyn Adnoddau AM DDIM

Ychwanegwyd 19 Mehefin

Gyda syniadau ar sut i edrych, ystyried ac archwilio ymhellach eich hun – lawrlwythwch ein Pecyn Adnoddau AM DDIM yma

Adnoddau

Helaina Sharpley

Ychwanegwyd 3 Gorffennaf

Roedd ein rhaglen Codi’r Bar yn 2017 yn gweithio â’r gwneuthurwr Helaina Sharpley yn creu gweirglodd o flodau weiren yn yr arddangosfa gwrt a grëwyd gan y myfyrwyrYma mae Helaina’n dangos i ni i gyd sut i wneud blodyn Barf yr Hen Ŵr drwy arlunio â weiren

Y ffilm i’w gweld yma

Darllenwch flog diweddaraf Codi’r Bar yma

Adnoddau

Gordon Baldwin

Ychwanegwyd 19 Mehefin

Roedd yr arddangosfa hefyd yn edrych ar wahanol ddefnyddiau a phwysigrwydd lleoliadau daearyddol i waith gwneuthurwyr.

Roedd y Seramegydd Gordon Baldwin, yn ei arddangosfa serameg solo yn 2013, yn sôn am bwysigrwydd ‘synnwyr o le’ yn ei waith.

Ei sgwrs i’w gweld yma

Adnoddau

Laura Ellen Bacon

Ychwanegwyd 19 Mehefin

Gyda phleidlais Mae Crefft yn Cyfri rhoddwyd Llif : Laura Ellen Bacon yn #9. Â helyg y bydd Laura’n gweithio ac ar gyfer ei harddangosfa 2014 yn Rhuthun, fe wehyddodd y deunydd crefft
traddodiadol hwn mewn ffyrdd newydd a chyffrous i greu darn gosod a oedd fel llif yng ngofod ein Horiel 2.

Yr arddangosfa i’w gweld yma

Tra bo Laura â ni ar breswyliad, fe gydweithredon ni â Pharc Gwledig Loggerheads lle’r aeth Laura â’r Helyg yn ôl allan i’r amgylchedd ehangach. Wedi’i hysbrydoli gan y ddaearyddiaeth fe weithiodd â grwpiau i greu a llunio gofodau newydd.

Y ffilm i’w gweld yma

Adnoddau

Laura Ellen Bacon: Llyfr gweld AM DDIM

Ychwanegwyd 19 Mehefin

Os hoffech archwilio rhyfeddodau helyg a chael mwy ar arfer Laura, edrychwch ar un arall o’n cyhoeddiadau llyfr sydd i’w weld AM DDIM yma

Adnoddau

‘Dwylo Bach’ Cegin grefft – Cegin Sain

Ychwanegwyd 5 Mehefin AM DDIM

Yn rhan o’n rhaglen barhaus ‘Dwylo Bach’ rydyn ni wedi llunio llu o weithgareddau creadigol i chi roi cynnig arnyn nhw gartref â’ch plant bach. Enw’r rysáit cyntaf yw ‘Cegin Sain’ – archwilio gwahanol ddefnyddiau cegin ac arbrofi i weld pa synau y gallwch eu llunio a’u creu.

Lawrlwythwch ein canllaw ‘sut i’ yma

Gwyliwch ein ffilm fer yma i’ch ysbrydoli!

Mae’r ryseitiau hyn wedi’u cynllunio gan Ticky Lowe a’u darlunio gan Rhi Moxon

@TickyLowe @RhiMoxon

Adnoddau minimal sydd eu hangen ar gyfer y gweithgareddau hyn ac mae’n hawdd eu dilyn. Beth am roi cynnig arnyn nhw?

Cadwch lygad am fwy o ryseitiau drwy gydol yr Haf!

Adnoddau

Hey Clay! 2020

Ychwanegwyd 15 Mai

Dathliad clai ledled y Deyrnas Unedig yw Hey y Clay! Mae’n rhoi’r cyfle i bawb ryddhau eu crochenydd mewnol.

Mae’r digwyddiad Hey Clay! Eleni ar gyfer Canolfan Grefft Rhuthun yn sesiwn archwiliadol rithiol, ar-lein i roi’r cyfle i chi chwarae â chlai beth bynnag fo’ch oed a’ch lleoliad yn ystod y gwaharddiad ar bob symudiad!

Mae Hey Clay! yn rhan o’r ŵyl Byddwch yn Greadigol (9–17 Mai), ymgyrch ledled y Deyrnas Unedig i gefnogi creadigrwydd pob dydd sy’n cael ei rhedeg gan y Cyngor Crefftau, Celfyddydau Gwirfoddol, Ymgyrch Gelfyddydau’r Teulu, Beth Nesaf?, Cyngor Celfyddydau Lloegr, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Celfyddydau’r Alban, Cyngor Celfyddydau Gogledd Iwerddon, 64 Miliwn o Artistiaid a Phobl Greadigol a Lleoedd.

 

 

 

Mae’r ymgyrch Byddwch yn Greadigol yn ymwneud ag annog pawb i roi cynnig ar rywbeth creadigol. Ei nod yw rhoi cyfle i bobl roi cynnig ar rywbeth am ddim: rhywbeth y gallent fod eisiau ei wneud yn fwy rheolaidd.
Canolfan Grefft Rhuthun – dathlu Crefft a’r gelfyddyd o wneud

#HeyClay! #GetCreativeatHome
Facebook Twitter Instagram

Adnoddau

Hey Clay! Ceri Wright

Ychwanegwyd 15 Mai

Ymunwch â’r Seramegydd Ceri Wright yn ei stiwdio yng Ngogledd Cymru, lle dangosir i chi’r ffordd o arbrofi â phob ffurf ar lunio â llaw – gyda dulliau pinsio, coilio, slabio a modelu’n cael eu harddangos.

Yna, â’r sgiliau hyn, gallwch greu beth bynnag fydd yn mynd â’ch bryd!

Dysgwch â Ceri gan ddefnyddio’r dolenni isod:

Cyflwyniad i Hey Clay 2020
Cyflwyniad i Ddeunyddiau
Gweadau
Adeiladu slabiau
Cyflwyniad i Dorchi
Potiau pinsiad
Deinosor

Mae Ceri’n defnyddio eitemau a gwrthrychau o’r cartref – felly does dim angen unrhyw offer arbenigol.

Dim clai? Beth am ddefnyddio clai sy’n sychu yn yr aer, neu blastisin, toes chwarae neu does halen yn lle clai, hyd yn oed farsipán os oes gennych chi beth wrth law!

Pa un ai bot syml y byddwch chi am ei wneud neu aliwn, neu deils o flodau/planhigion a gwasgnodau i gofio’r cyfnod hwn – does dim pen draw!

Adnoddau

DEFNYDDIAU: Pecyn Adnoddau AM DDIM

Ychwanegwyd 15 Mai
I ddarganfod mwy am GLAI beth am edrych ar rai o’n Pecynnau Adnoddau Beth yw Crefft?  
Archwiliwch ddarn o’r pecyn adnoddau DEFNYDDIAU – yma
Adnoddau

PROSES: Pecyn Adnoddau AM DDIM

Ychwanegwyd 15 Mai

I ddarganfod mwy am SERAMEG edrychwch ar ddarn o’n pecyn adnoddau PROSESyma

Adnoddau

Claire Curneen: Llyfr gweld AM DDIM

Ychwanegwyd 15 Mai

Fe wnaethon ni ganolbwyntio ar waith y gwneuthurwr Claire Curneen – darllenwch fwy am ei gwaith yn ein llyfr AM DDIM yma

Ac edrychwch ar yr arddangosfa yn Rhuthun – yma

Adnoddau

Susan O’Byrne: Llyfr gweld AM DDIM

Ychwanegwyd 15 Mai

Fe wnaethon ni ganolbwyntio ar waith y gwneuthurwr Susan O’Byrne – darllenwch fwy am ei gwaith yn ein llyfr AM DDIM yma

ac edrychwch ar yr arddangosfa yma

Adnoddau

Ddim yn Rhy Werthfawr: Llyfr gweld AM DDIM

Ychwanegwyd 8 Mai

Bydd gemwaith yn ‘werthfawr’ yn aml o ran atgofion ac ystyr; er y gall hyn fod felly hefyd mewn defnydd yn aml – does dim rhaid iddo fod:- Edrychwch ar ein harddangosfa Ddim yn Rhy Werthfawr yma

Hefyd dolen i Llyfr Gweld AM DDIM yma hefyd.

Adnoddau

Wendy Ramshaw: AM DDIM Ffilm fflicr

Ychwanegwyd 8 Mai

Efallai yr hoffech hefyd ailymweld â rhai o’n llu arddangosfeydd gemwaith, lle bydd y ‘gemau’ er eu bod yn fychan yn aml, hefyd yn gallu creu ‘Rooms of Dreams’.

Edrychwch ar ein ffilm fflicr o arddangosfa Wendy Ramshaw yma

Gweler mwy o Arddangosfeydd Gemwaith!

Arwyneb a Sylwedd yma
Y Tir Newydd yma
Fritz Maierhofer yma
Barbara Christie yma

Adnoddau

David Poston: Pecyn Adnoddau AM DDIM

Ychwanegwyd 8 Mai

Neclis ar gyfer Eliffant a straeon eraill. Daeth y teitl ar gyfer y nodwedd yma o un arall o’n harddangosfeydd gemwaith, yn archwilio gwaith y gwneuthurwr David Poston.

Beth am lawrlwytho ein Pecyn Adnoddau AM DDIM o’i arddangosfa yma i archwilio crefft gemwaith – a chanfod mwy am y “neclis i eliffant”.

Adnoddau

Neclis ar gyfer Eliffant a straeon eraill

Ychwanegwyd 8 Mai

Y gelfyddyd o wneud a chrefft Gemwaith – hunanfynegiant, cysylltiadau personol ac atgofion sy’n cael eu dwyn i’r cof gan ddefnyddiau, symudiad a gweadeddau gemwaith…

Pam na wnewch chi edrych eto ar arddangosfa emwaith Jane Adam ‘Byth yr un afon’ – sydd ‘i’w gweld’ yn ein horielau  via’r daith oriel 3D – yma

Adnoddau

Awtomata

Ychwanegwyd 23 Ebrill

Roedd yr arddangosfa hon (a llawer mwy a ddangoswyd gennym ni) yn edrych ar Awtomata a chrefft symudiad. Efallai y byddech â diddordeb hefyd yn:-

Martin Smith: Peiriannau Bach yma
Gwên yma

…ac efallai gael hwyl unwaith eto â hud symudol peiriannau Martin Smith sydd wedi’u llunio â llaw.

The Bird Machine / The Coin Machine
Party Popper Machine / The Heart Machine
The Spinning Heart Machine
Wishing You Well / Applause Machine

Adnoddau

Caleidosgop

Ychwanegwyd 11 Ebrill

Yn yr amseroedd cyfnewidiol hyn rydyn ni i gyd yn edrych ar bethau’n wahanol felly roedden ni’n meddwl y gallech chi fwynhau golwg wahanol iawn ar Ganolfan Grefft Rhuthun.

Gwyliwch Caleidosgop: ffilm o’r awyr gan Stephen Heaton yma

 

Adnoddau

Kevin Coates: Llyfr gweld AM DDIM

Ychwanegwyd 8 Mai

Yn y bleidlais ar Mae Crefft yn Cyfri, fe roddoch chi arddangosfa emwaith Kevin Coates yn #8 gyda ‘Bestiary of Jewels’. Gallwch weld yr arddangosfa yma

Pam na wnewch chi ddarganfod mwy am waith Kevin yn ein Llyfr Gweld AM DDIM – ‘A Notebook of Pins’ yma

Adnoddau

Pecyn Adnoddau Rodney Peppé

Ychwanegwyd 23 Ebrill

Arddangosfa arall a oedd yn archwilio’r hwyl creadigol a’r hyfrydwch sydd i’w gael wrth wneud modelau ac adrodd straeon oedd Rodney Peppé yma

Mae Pecyn Adnoddau Rodney Peppé ar gael i chi a’r teulu cyfan ei archwilio yma

Adnoddau

Gwneud modelau ac adrodd straeon…

Ychwanegwyd 23 Ebrill

Fe ofynnon ni i chi, ein cynulleidfa, bleidleisio dros eich hoff arddangosfeydd o’r degawd a aeth heibio yn ein prosiect Mae Crefft yn Cyfri yn 2018/19, a’r enillydd oedd:- Palas Troed-Rolio Reggie gan Olivia Brown

Mwynhewch olwg arall ar yr arddangosfa yma

Ac roeddem yn meddwl y byddech chi hefyd yn mwynhau golwg ar/darllen cyhoeddiad yr arddangosfa hefyd AM DDIM yma

 

Adnoddau

Realiti Rhithwir Canolfan Grefft Rhuthun

Ychwanegwyd 23 Ebrill

Felly tra bo’r ganolfan wedi cau’n ar hyn o bryd rydyn ni’n cynnig cyfle i chi fynd ar daith drwy’r orielau a’r arddangosfeydd sy’n dal i fod yno…

Realiti Rhithwir Canolfan Grefft Rhuthun yma

Adnoddau

Pecyn Adnoddau ‘O natur’

Ychwanegwyd 11 Ebrill

Gan fod llawer ohonom yn awr yn canfod fod gennym fwy o amser i edrych o’n cwmpas, i fod yn ddiolchgar nad yw’r Gwanwyn, o leiaf, wedi’i ganslo roedden ni’n meddwl y gallech chi ffeindio bod rhai o’n pecynau adnoddau’n ddefnyddiol i awgrymu gweithgareddau ar gyfer y teulu cyfan ac i helpu i archwilio Crefft a Gwneud.

Mae ein Pecyn Adnoddau ‘O natur’ ar gael i’w lawrlwytho yma

And you might want to take another look at some of the
exhibitions featured in the pack:-

Dail Behennah: Gwaith Maes yma
Gordon Baldwin: Gwrthrychau ar gyfer Tirlun yma
Cerfio gofod: yma
Laura Ellen Bacon: Llif yma
Catrin Howell: yma

Gwybodaeth Archebu

I archebu eich lle, Ffoniwch 01824 704774

Dewch i ddysgu yng Nghanolfan Grefft Rhuthun gyda thiwtoriaid gwych a gwybodus mewn amgylchedd hamddenol. Gyda chiniawau ar gael o Gaffi R yn ogystal â chwrt agored a digon o le parcio rhad ac am ddim ar y safle – mae’n wirioneddol yn amgylchedd wych i gwrdd â phobl o’r un diddordeb ac astudio. Mae’r cyrsiau’n ddi-breswyl, fodd bynnag mae digonedd o lety ardderchog yn Rhuthun a’r fro. Ewch i wefan Croeso Cymru am fanylion. www.visitwales.co.uk

Oni nodir yn wahanol, mae’n ofynnol i bob sgwrs, digwyddiad a gweithdy gael ei archebu o flaen llaw. Rhaid talu ffioedd yn llawn wrth archebu. Nid oes modd cael ad-daliad awtomatig os bydd raid i fynychydd ganslo lle ar gwrs. Gall rhai cyrsiau gael eu newid neu eu canslo os nad oes digon wedi cofrestru.